+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Záchodové mísy: Nejčastější závady montáží – 2. část

03.02.2020 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 8/2019

Článek se v první části (Topin č. 7/2019) zabývá základními požadavky na umístění záchodů v různých typech budov včetně požadavků na jejich počet a napojením záchodových mís na kanalizační potrubí. Současně informuje o použití předstěnových prvků pro montáž závěsných WC, a také o bidetovacích zařízeních, které mohou být součástí přímo záchodové mísy nebo sedátka.
Ve druhé části autor uvádí nejčastější závady a nešvary, kterých se dopouštějí instalatéři při montáži WC mís a jejich napojení na připojovací kanalizační potrubí.

Recenzent: Miroslav Hartl

Úvod

Záchodové mísy se vyrábí v mnoha různých provedeních. I když mohou někteří instalatéři jejich montáž, včetně připojení na přívodní potrubí vody pro splachování a na odpadní potrubí, považovat za rutinní záležitost, je bohužel stále vidět řada chyb, kterých se při instalaci dopouštějí.

Chyby při montáži záchodové mísy

Norma ČSN EN 73 4108 definuje záchod jako místnost určenou k vykonávání biologických potřeb. Běžně se však do záchodové mísy vylévají různé tekutiny (výjimkou není ani horký olej), zbytky jídla nebo dokonce i části pevného odpadu v rámci úklidu. Tím dochází k ucpání potrubí nebo k poškození mísy. V těchto případech samozřejmě nejde o chyby při montáži, ale o nevhodné používání zařízení.

Dalším takovým případem je chybné umístění záchodové mísy, kdy v bytech s více než dvěma obytnými místnostmi, je jediná záchodová mísa umístěná v koupelně. Dále může být chybou, že jediná místnost se záchodovou mísou v bytě je přístupná z obytné místnosti.

Pochybením může být rovněž nedodržení předepsaného počtu zařízení nebo montáž do místnosti, která nesplňuje požadavky na velikost.

Jinou chybou, za kterou instalatér nemůže, je nedostatečné větrání místnosti. Například v bytových jádrech panelových domů musí být v místnosti se záchodovou mísou dle ČSN 74 7110 [16] zajištěna výměna vzduchu nejméně 25 m3·h–1.

Dále podle nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb. [17], kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, musí být zajištěna výměna vzduchu v množství 50 m3· h–1 pro každou místnost se záchodovou mísou.

Montážní chyby záchodových mís je možné rozdělit na:

  • funkční,
  • estetické 
  • ovlivňující hospodárnost provozu. 

Funkční vznikají nejčastěji nedodržením správného postupu nebo špatným rozměřením montážních rozměrů. Estetické jsou nejčastěji způsobeny ledabylou prací instalatéra. Chyby v hospodárnosti provozu souvisí s nadměrnou spotřebou vody

Některé mísy nemají nainstalovánu splachovací nádržku; ke spláchnutí obsahu mísy dochází tlakovým splachovačem. Zde je třeba dodržet montážní rozměry týkající se svislé vzdálenosti tlakového splachovače od horní strany mísy a od čisté podlahy. Tyto vzdálenosti jsou vždy uvedeny v návodu k montáži tlakového splachovače.

Image 1Obr. 12 • Předepsané vzdálenosti pro montáž mísy splachované tlakovým splachovačem

Při montáži předstěnových prvků je třeba vycházet z umístění odpadního kolena, které není možno posunout. Špatně osazený předstěnový prvek pak nejde napojit k odpadnímu potrubí, což nemusí vyřešit ani různé kombinace kolen. Na obr. 13 je znázorněn příklad chybného umístění montážního prvku, kdy ani zkrácením připojovacího kolena nelze montážní prvek napojit. Navíc zde není dodržen ani požadavek ČSN 75 6760, kdy připojovací potrubí napojená na splašková odpadní potrubí s bočním úhlem připojení větším než 75°, musí mít mezi dnem připojovacího potrubí v místě napojení na splaškové odpadní potrubí a hladinou vody v napojené zápachové uzávěrce svislou vzdálenost větší nebo rovnou vnitřnímu průměru připojovacího potrubí. Tato závada se velice často objevuje při rekonstrukcích bytových jader v panelových domech, kdy potom dochází k zpětnému zatečení splašků do zápachové uzávěrky záchodové mísy.

Image 2Obr. 13 • Špatné rozměření a použití odpadních kolen

Záchodové mísy stojaté (ne závěsné) se připevňují k podlaze dvěma nebo čtyřmi nerezovými šrouby. Občas je vidět připevnění pouze jedním šroubem. Mísa sice drží, ale jen „na dobré slovo“. Každá taková mísa se po delší době používání začne kývat, jediný šroub se uvolní a dojde k netěsnostem v místě napojení na připojovací potrubí.

Image 3Obr. 14 • Mísa je přišroubovaná k podlaze jen na jedné straně

Chyby se objevují i při instalaci různých zařízení pro bidetování. Sprška připojená na hadici musí být zajištěna proti znečištění zpětným průtokem podle ČSN EN 1717 [18]. Na obr. 15 je sprška napojena hadičkou přímo na rohový ventil bez zabezpečení proti zpětnému průtoku. Na tomto obrázku je také záchodová mísa s bidetem uvnitř mísy, což rovněž nyní neodpovídá požadavkům normy ČSN EN 1717.

Image 4Obr. 15 • Záchodová mísa se dvěma sprškami

Sedátko s víkem se k míse připevňuje dvěma šrouby. Připevnění sedátka musí být provedeno tak, aby drželo ve svislé poloze. Na obr. 16 je chybná montáž sedátka.

Image 5Obr. 16 • Sedátko je nutno držet aby se samovolně nesklopilo

Méně častou chybou je propojení dešťové kanalizace se splaškovou uvnitř budovy při napojení objektu na stoku jednotné kanalizační soustavy. Na obr. 17 je dešťové plastové potrubí o průměru 110 mm odbočkou propojené se splaškovou kanalizací (do připojovacího potrubí od záchodové mísy). Při vydatném dešti vytéká voda do záchodové mísy. Dešťová kanalizace musí být vedena odděleně a do splaškové kanalizace musí být napojena mimo budovu, například v hlavní vstupní šachtě.

Image 6Obr. 17 • Propojení odpadního potrubí s dešťovým
 

Další montážní chybou je netěsnost v připojovacím potrubí do splachovací nádržky, nebo v napojení mísy na připojovací kanalizační potrubí. Netěsnost je podle ČSN EN 997+A1definována jako viditelný únik množství vody většího než 3 oddělené kapky.

Napouštění vody do splachovací nádržky se provádí plastovou či kovovou trubičkou nebo flexibilní hadičkou. Špatně ohnutá trubička, nebo překroucená pancéřová hadička, mohou být příčinou netěsností a úniku vody. Překroucená pancéřová hadička má navíc nižší životnost a její poškození může způsobit i vyplavení budovy. Dalšími chybami jsou nedotažená převlečná matice a použití špatného těsnění.

Image 7Obr. 18 • Překroucená připojovací hadička

Image 8Obr. 19 • Poškozené těsnění

Kapání vody z připojovacího kanalizačního potrubí může způsobovat zápach, zbarvit podlahu a silně ji znečistit. Manžeta použitá k propojení vývodu z mísy a připojovacího potrubí se nesmí prohýbat. V některých místech může vzniknout mezera tak velká, že ji nelze dobře utěsnit. Pro napojení záchodové mísy by se neměla používat jen trubka z PVC, protože je obtížné zajistit těsný spoj v místě napojení na mísu. Spoj provedený omotáním páskou také není řešením. Po určité době bude spoj opět netěsný. Pro napojení mísy na připojovací kanalizační potrubí se mají používat vhodné připojovací tvarovky.

Image 9Obr. 20 • Prohnutá a v některých místech netěsnicí manžeta

Image 10Obr. 21 • Trubka z PVC utěsněná páskou

Utěsnění spojů se má provádět jen těsnicím materiálem k tomu určeným. Jakékoli použití pásky nebo fólie je nepřípustné.

Image 11Obr. 22 • Dodatečné utěsnění spoje omotáním fólií

Propojení splachovací trubky od tlakového splachovače k míse „uskočeným“ potrubím se dá označit za raritu. Chybějící sedátko a víko jen podtrhují, jak by montáž záchodové mísy s tlakovým splachovačem vypadat neměla.

Image 12Obr. 23 • Tlakový splachovač je mimo střed mísy, kde navíc chybí sedátko

Chybějící krytka napouštěcího ventilu na obr. 24 není funkční závada, ovšem na vzhledu nepřidá. Viditelná díra ve stěně určitě nevypadá dobře a ukazuje na neodbornost instalatéra.

Image 13Obr. 24 • Rohový ventil bez krytky

Následující obr. 25 je odstrašujícím příkladem, jak by neměla vypadat montáž – připojení odpadního potrubí záchodové mísy. Již připojení mísy flexibilním potrubím není správné a „utěsnění spojů“ montážní pěnou je minimálně na pětku s hvězdičkou.

Image 14Obr. 25 • Ukázka špatného utěsnění spojů potrubí při připojení záchodové mísy

Špatná montáž splachovací nádržky může být příčinou nadměrné spotřeby vody při splachování, a tím i nehospodárného provozu. Každá splachovací nádržka obsahuje napouštěcí zařízení pro přívod vody do nádržky a vypouštěcí zařízení, kterým odtéká voda do mísy.

Při montáži napouštěcího ventilu je třeba dodržet přesně svislou polohu těla ventilu. Výšku hladiny v nádržce lze poměrně snadno nastavit. Nastavení hladiny, a tím i množství splachovací vody v nádržce, by měl provést instalatér již při její montáži. Na trhu jsou nejčastěji záchodové mísy pro splachovací objem vody 3/6 l (malé/ velké množství). V přívodu do napouštěcího zařízení je osazeno sítko pro zachycení případných nečistot. Nesprávná funkce ventilu může být zapříčiněna zanesením sítka, které je nutno kontrolovat a podle potřeby čistit.

Zvýšení množství protečené vody může být způsobeno splachováním zbytečně velkého množství vody nebo také průtokem vody způsobeným netěsností napouštěcího nebo vypouštěcího ventilu splachovací nádržky. Kontrola těsnění a jeho výměna v případě potřeby mohou spotřebu vody výrazně snížit.

Image 15Obr. 26 • Příklad napouštěcího zařízení (vlevo) a vypouštěcího zařízení (vpravo) splachovací nádržky

Lidově řečeno „protékání“ nebo také „podtékání“, způsobené netěsností nebo chybou při montáži, způsobuje zbytečné ztráty vody, a tím zvýšení nákladů na vodné a stočné. Současné vodoměry umí „odhalit“ i velmi malý průtok vody způsobený právě netěsností.

Závěr

Instalaci záchodové mísy typu kombi by měl bez chyby zvládnout každý vyučený instalatér. Tento typ montáže, včetně připojení na rozvod vody a kanalizace, se učí žáci prvního ročníku učebního oboru instalatér v dílnách v předmětu odborný výcvik. Ve druhém a třetím ročníku tyto práce žáci provádějí na stavbách. Náročnější montáže složitějších zařízení se každý instalatér může naučit s přibývající praxí.

Chybám při montážích záchodových mís a splachovacích nádržek lze předcházet dodržováním platných předpisů, pokynů výrobce, používáním předepsaného mate­riálu, nářadí, dodržením montážního postupu a hlavně pak prováděním pečlivé práce. Tzv. vícepráce, sloužící k odstranění chyb, montáž záchodové mísy jen zbytečně prodraží. Pozornost je třeba věnovat také protékání splachovací nádržky, které nepříznivě ovlivňuje provozní náklady.

Použitá literatura

[15] https://www.geberit.cz/vyrobky/sanitarni-vyrobky/geberit- aquaclean/
[16] ČSN 74 7110 Bytová jádra. 1987-11
[17] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. In Sbírka zákonů České republiky. 28. 12. 2007, částka 111, s. 5086.
[18] ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 2002-4
[19] Propagační materiály/návody firem Alcaplast, Geberit, Hornbach, Kolo, Viega.


Toilet bowls – Part 2: The most common assembly faults

The first part of the article dealt with the basic requirements for the location of toilets in different types of buildings, including number requirements and connection of toilet bowls and sewer pipes. At the same time, it informed about the use of pre-wall elements for the installation of wall-hung toilet bowls, as well as about bidets devices that can be part of a toilet bowl or a toilet seat.

In the second part, the author presents the most common defects and mistakes that plumbers commit when installing toilet bowls and their connection to sewer pipes.

Keywords: sanitary facilities, sanitary tapware, toilet bowl, bidet, installation, defects, pre-wall elements, backflow contamination protection, flushing cisterns, toilet room size requirements.

Související články