+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zabezpečení přívodu pitné vody pro doplňování otopné soustavy proti zpětnému průtoku

11.01.2024 Autor: Ing. Lucie Horká, PhD. Spoluautoři: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 6/2023

Otázky 2023/6
vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Přeji dobrý den do redakce,

nejsem si jist správným postupem při zabezpečení přívodu pitné vody pro doplňování otopné soustavy proti zpětnému průtoku. S kolegy ve firmě se na tom nemůžeme shodnout. Můžete nám prosím poradit?

Odpověď:

Zpětný průtok vznikne, pokud v době plnění otopné soustavy dojde ke snížení tlaku ve vnitřním vodovodu na nižší hodnotu, než má tlak v otopné soustavě. Toto snížení tlaku, nebo dokonce podtlak, se může ve vnitřním vodovodu vyskytnout při odběru vody po uzavření jejího hlavního přívodu, nebo při poruše spojené s velkou netěsností vodovodního potrubí (prasknutí potrubí).

Ochranu vnitřních vodovodů proti zpětnému průtoku řeší ČSN EN 1717, kterou na národní úrovni doplňuje ČSN 75 5409. Tyto normy dělí tekutiny, které by mohly přijít do styku s pitnou vodou, do tříd. Pokud otopná voda neobsahuje chemické přísady, řadí se do třídy 3. Pokud chemické přísady obsahuje, řadí se do třídy 3 nebo 4 podle toho, jaké nebezpečí tyto chemické přísady představují. Hranicí mezi třídou 3 a 4 je hodnota LD50 = 200 mg·kg–1 tělesné hmotnosti.

Smrtná dávka LD50 vyjadřuje množství látek nebo směsi, které podávané najednou ústní a mimostřevní cestou vede do 15 dnů ke smrti 50 ze 100 ošetřených zvířat. Pokud je hodnota LD50 větší než 200 mg·kg–1, spadá otopná voda do třídy tekuti-
ny 3. Pokud je hodnota LD50 menší nebo rovna 200 mg·kg–1, spadá otopná voda do třídy tekutiny 4.

Hodnotu LD50 lze zjistit z bezpečnostního listu chemikálie. Pokud hodnota LD50 není jasná, zařazuje se tekutina do třídy 4.

Pro ochranu pitné vody před zpětným průtokem tekutiny třídy 3 jsou vhodné např. ochranné jednotky CA nebo GA a vyhovují také ochranné jednotky HA a HD, kterými jsou vybaveny některé typy výtokových ventilů s hadicovou přípojkou. Pro ochranu pitné vody před zpětným průtokem tekutiny třídy 4 jsou vhodné např. ochranné jednotky BA nebo GB. Tyto ochranné jednotky jsou speciálními armaturami, které se osazují na přívod pitné vody pro doplňování otopné soustavy.

Ochranná jednotka CA se nazývá zábranou proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy.
Ochranná jednotka GA se nazývá mechanickým přímočinným přerušovačem průtoku.
Ochranná jednotka HA se nazývá hadicovou spojkou se zábranou proti zpětnému průtoku.
Ochranná jednotka HD se nazývá zavzdušňovací armaturou s hadicovou spojkou kombinovanou se zpětnou armaturou.
Ochranná jednotka BA se nazývá zábranou proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem.
Ochranná jednotka GB se nazývá mechanickým přerušovačem průtoku ovládaným hydraulicky.

Kombinované kotle mají, kromě připojení k otopné soustavě, i připojení k potrubí teplé a studené pitné vody. Některé z těchto kotlů obsahují propojení přívodu studené pitné vody s okruhem otopné vody opatřené uzavírací armaturou, a popř. ještě zpětným ventilem. Zpětný ventil, pokud by měl certifikát, že splňuje požadavky na ochrannou jednotku podle ČSN EN 13959, je dostatečnou ochrannou jednotkou pro třídu tekutiny 2, nikoliv pro třídu tekutiny 3 nebo 4.

Propojení přívodu studené pitné vody s okruhem otopné vody pouze uzavírací armaturou, nebo uzavírací armaturou doplněnou zpětným ventilem, tedy neodpovídá ČSN EN 1717 ani ČSN 75 5409.

Někteří výrobci kombinovaných kotlů si tuto skutečnost uvědomují a upozorňují, že tlak pitné vody při doplňování otopné soustavy musí být vyšší než tlak otopné vody, popř. požadují, aby byla vhodná ochranná jednotka, viz výše, instalována na přívod studené pitné vody do kotle, kam se obvykle osazuje pouze zpětná armatura. Pokud bude místo zpětné armatury na přívodu studené pitné vody do kotle instalována ochranná jednotka (např. CA, GA, BA nebo GB, viz výše), bude před případným zpětným průtokem chráněn pouze rozvod studené vody, nikoliv rozvod přivádějící teplou vodu z ohřívače v kotli k odběrným místům.

Image 1Obr. 1 • Schéma kombinovaného kotle 1 – zpátečka otopné vody z otopné soustavy, 2 – přívod studené pitné vody, 3 – výstup teplé vody, 4 – přívod otopné vody do otopné soustavy, 5 – primární výměník, 6 – ohřívač pitné vody, 7 – oběhové čerpadlo, 8 –expanzní nádoba otopné vody, 9 – třícestná armatura, 10 – pojistný ventil otopné vody, 11 – snímač průtoku pitné vody, 12 – uzavírací armatura pro doplňování otopné soustavy studenou pitnou vodou

Upozornění na nutný vyšší tlak v přívodu studené vody znamená, že při doplňování pitnou vodou je třeba tlak neustále kontrolovat na tlakoměru, kterým je kotel vybaven, a při jeho poklesu okamžitě přívod studené vody uzavřít. Při nedostatečné pohotovosti obsluhy při poklesu tlaku může dojít ke zpětnému průtoku.

Domníváme se, že takové upozornění nemůže plnohodnotně nahradit požadavky ČSN EN 1717. Dále se domníváme, že rozvod teplé vody k odběrným místům, u nichž jsou osazeny směšovací baterie, ve kterých je teplá voda ve styku se studenou pitnou vodou, nemůže zůstat bez ochrany, nebo být chráněn proti případnému zpětnému průtoku otopné vody nedostatečně.

Odpovídali: Ing. Lucie Horká, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně, člen redakční rady časopisu Topenářství instalace.

Autor:
Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Související časopisy