+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Využití obnovitelných zdrojů energie

26.09.2017 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 5/2017

Na jaře tohoto roku se ve vybraných krajských městech republiky konala série seminářů zaměřených na aktuální situaci v dotačních programech. Dalšími přednesenými tématy byla ochrana kotlů, využití obnovitelných zdrojů pro nízkoenergetické domy, systémy vytápění a ohřevu vody kombinující tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny.

Následující řádky čtenářům přiblíží některé z vybraných bodů programu.

I. Dotace Nová zelená úsporám (NZÚ)

Dotace je rozdělena pro rodinné domy, bytové domy, podnikatele a veřejné instituce.

A. Dotace NZÚ pro rodinné domy

Zahrnuje tzv. kotlíkovou dotaci. Účelem je záměna starých kotlů za nové, které splňují nové přísnější požadavky na snížení emisí ze zdrojů tepla v rodinných domech. Žadatel musí při podání žádosti předložit doklad o technickém stavu. V současné době běží 3. výzva, která přijímá žádosti do 31. 12. 2021. Nové kotle, na které se vztahuje dotace, jsou zplyňovací na biomasu.

Výzva se týká:

  • snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů;
  • výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností podle zákona č. 406/2000 Sb.;
  • efektivního využití zdrojů energie.

Za rodinný dům se podle zákona považuje objekt se 2 nadzemními podlažími + podkroví + 1 podzemní podlaží. V domě mohou být maximálně 3 bytové jednotky, více než polovina plochy musí být určena k bydlení.

Zájemce o dotaci za účelem efektivního využití zdrojů energie může dotaci získat pouze v případě, že půjde o akci realizovanou jen dodavatelským způsobem. Instalovat energetické zdroje může pouze firma s odbornou způsobilostí, která má k tomu potřebný certifikát nebo oprávnění k provádění této práce. Podmínkou pro přiznání dotace je kolaudační zpráva nemovitosti. Budova bez kolaudačního rozhodnutí nemůže být dotována za účelem využití prostředků z NZÚ.

Dotace pro kotel předpokládá akumulační nádrž, jejíž velikost závisí na způsobu přikládání.

Při použití kotle o příkonu 20 kW by měla mít nádrž velikost 1 100 litrů (ruční přikládání), resp. 400 litrů (automatické, samočinné přikládání).

Image 7Tab. 1 •

B. Dotace NZÚ pro bytové domy

U bytových domů se podávají žádosti o dotace od 15. 3. 2016 do 31. 12. 2021, jsou rozděleny podle území a kompetentního ministerstva.

Image 8Tab. 2 • Použité zkratky: MŽP – ministerstvo životního prostředí, MMR – ministerstvo pro místní rozvoj, NZÚ – Nová zelená úsporám, IROP – Integrovaný regionální operační program

Pro bytové domy jsou určeny peníze na snižování energetické náročnosti a na efektivní využití zdrojů energie.

C. Dotace NZÚ pro podnikatele

Žádosti o dotace se podávají do 30. 3. 2018 z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výše dotace může dosáhnout až 50 % z uznatelných nákladů, přičemž minimální výše dotace je 0,5 milionů Kč.

D. Dotace NZÚ pro veřejné instituce

Žádosti o dotace se podávají do 30. 3. 2018 z Operačního programu životní prostředí. Výše dotace může dosáhnout až 60 % z uznatelných nákladů. Jednání o dotace se týkají škol, úřadů a dalších budov.

II. Sestavy akumulačních nádrží pro kotlíkové dotace

K nejpoužívanějším akumulačním nádržím patří AKU 390, AKU 1100 a AKU 1500. Jejich velikost závisí na tepelném příkonu kotle.

Image 9Tab. 2 • A – automatický kotel

V případě, že je nádrž třeba pronést prostorem širokým 80 cm (běžné dveře), instalují se dvě nádrže o objemu 750 litrů namísto jedné 1500litrové.

Image 0Obr. 1 • Nejjednodušší řešení zapojení akunádrže s možností využití kotlíkové dotace

Image 1Obr. 2 • Nejjednodušší zapojení akunádrže typu DUO

Image 2Obr. 3 • Zapojení akunádrže typu DUO s využitím solárního panelu

III. Ochrana teplovodních otopných soustav

Bezpečný provoz teplovodních otopných soustav s důrazem na ochranu proti přetopení, korozi a zanášení je možné zajistit s využitím dochlazovácích ventilů, záložních zdrojů, termostatických ventilů, čerpadlové skupiny a regulátorů tahu.

A. Dochlazovací ventil

Při provozu kotlů na tuhá paliva může dojít k jejich přehřátí, nejčastěji z důvodu výpadku elektrického proudu. Čerpadlo kotle, který má v sobě žhavé palivo, se zastaví a teplota otopné vody v kotli začne prudce stoupat, protože se teplo nikam neodvádí. Tomuto nebezpečí je možné předcházet instalací dochlazovacího ventilu, který ke své činnosti elektrickou energii nepotřebuje.

Image 3Obr. 4 • Zapojení dochlazovacího ventilu
 

B. Záložní zdroj

Záložní zdroj pro kotle na tuhá paliva slouží k napájení oběhového čerpadla kotle v případě výpadku elektrické energie. Tím zajistí dochlazení kotle a zabrání jeho přehřátí. Záložní zdroje jsou dodávány se speciálním typem akumulátoru, který je na rozdíl od běžného auto­mobilového startovacího akumulátoru navržen pro odběr menšího proudu po delší dobu.

Záložní zdroje mají následující typy ochrany:

  1. proti hlubokému vybití akumulátoru,
  2. proti přebití akumulátoru,
  3. proti přetížení přístroje.

Image 10Tab. 4 •

Všechny akumulátory záložních zdrojů mají napětí 12 V, kapacita se pohybuje od 18 Ah do 100 Ah.

Image 4Obr. 5 • Sestava záložního zdroje, elektrické baterie a oběhového čerpadla

C. Termostatický směšovací ventil

Při hoření se z paliva mimo jiné uvolňuje vodní pára. Je-li teplota spalin dostatečně vysoká, odchází pára se spalinami komínem. Pokud se však spaliny v některém místě podchladí, může docházet ke kondenzaci vodních par. Vzniklý kondenzát pak často obsahuje velmi agresivní látky, které způsobují rychlou korozi a zanesení teplosměnných ploch (dehtování).

Tomu dokáží předejít termostatické směšovací ventily TSV, které míchají chladnou vratnou vodu z otopné soustavy nebo akumulační nádrže s otopnou vodou z výstupu kotle. Tím udržují celé kotlové těleso na vyšší teplotě, při které nedochází ke kondenzaci. ­Výsledkem je prodloužení životnosti teplosměnných ploch a zvýšení účinnosti kotle.

D. Termostatická čerpadlová skupina

Čerpadlová skupina udržuje vstupní teplotu do kotle (krbu) pomocí termostatického ventilu. Zabraňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle. Čerpadlová skupina automaticky směšuje vratnou vodu z otopné soustavy s vodou vystupující z kotle. Teplota vratné vody do kotle se tak udržuje na dané minimální teplotě.

Image 5Obr. 6 • Sestava oběhového čerpadla s termostatickým ventilem a její zapojení do otopné soustavy

E. Regulátor tahu

Moderní regulátory jsou elektronické s možností programování nočního provozu. Sada obsahuje elektricky ovládaný regulátor tahu pro kotle na tuhá paliva, 12V zdroj a programovatelný pokojový termostat. Teplotní rozsah regulátoru je od 30 °C do 90 °C. Regulátor může být nainstalován ve vertikální i horizontální poloze.

Image 6Obr. 7 • Pokojový programovatelný termostat, regulátor a zdroj napětí vpravo

V současné době se používají stále častěji inteligentní regulátory s webovým rozhraním. Tím je umožněno vzdálené ovládání přes internet např. chytrým mobilním telefonem. To je velmi výhodné pro servisní techniky, kteří tak mohou dálkově upravovat chod a případně kontrolovat funkci otopné soustavy.

Semináře zařazené do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT uspořádala firma REGULUS ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.