+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Výměna rozvodů pro soustavy centralizovaného zásobování teplem – NOVÁ VERZE

10.05.2021 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 2/2021

Jednou z nejdůležitějších úloh majitelů a provozovatelů tepelných rozvodů centralizovaného zásobování teplem (CZT) je jejich pravidelné a permanentní udržování v provozuschopném stavu, a provozování s maximální úsporností. Vzhledem k jejich stáří a technickému stavu (rozvody vybudované v 70. a 80. letech minulého století), často není jiná možnost, jak situaci řešit než celkovou výměnou potrubního rozvodu, a v některých případech je původní čtyřtrubkový systém nahrazen dvoutrubkovým systémem.

Aktuálně se připravují a probíhají výměny rozvodů CZT v mnoha městech. Jelikož se jedná o poměrně velkou investici na minimálně 30 až 40 let, je důležité dobře zvážit všechny dostupné možnosti a sledovat problém nejen z pohledu aktuální investice, ale také z pohledu celkových provozních nákladů během životnosti celého CZT. Zde je možné získat nemalou úsporu provozních nákladů vhodnou volbou systému hlavně s ohledem na izolační vlastnosti nových systémů a jejich provozní parametry. Platí, že čím je větší maximální možné zatížení systému, o to je vyšší dlouho­dobá bezpečnost provozu.

Tepelné rozvody na teplou vodu

Namísto původního potrubí teplé vody (TV) z pozinkované oceli a jiných materiálů se při rekonstrukcích rozvodů přistupuje již delší dobu k použití plastového předizolovaného potrubí. Provozovatelé systémů i projektanti oceňují aktuální trend u výměny tepelné sítě TV: používání plastového předizolovaného potrubí dodávaného v rolích. Při tomto systému, kde se používají kotouče dlouhé i několik set metrů, se daří minimalizovat počet spojů. V praxi při běžném rozvodu TV na sídlišti jsou spoje pouze v místech odboček. Řešení v předizolovaných trubkách tyto výhody neposkytuje, a je tedy snaha navrhnout sítě TV v co nejdelších návinech.

Volba potrubního systému rozvodu TV je velmi důležitá, a proto má smysl se zamyslet nad tím, co všechno od zrekonstruovaného, nebo nově vybudovaného, tepelného rozvodu očekáváme. Je to hlavně bezpečnost při provozu, nízké tepelné ztráty a nízké provozní náklady na čerpací práci.

Co nám umí lépe zajistit bezpečnost provozu jako dodržení požadovaných parametrů? Základní návrhový parametr pro rozvody TV je nejčastěji maximální provozní teplota qp = 95 °C a maximální provozní tlak PN10. To znamená, že se má jednat o potrubí, které i při qp = 95 °C má tlakovou odolnost PN10. Neznamená to, že by při provozu měla v systému cirkulovat teplonosná látka o teplotě qp = 95 °C, reálné skutečné provozní parametry jsou kolem qp,s = 55–60 °C, při hygienickém přehřátí kolem qp,h,p = 70–80 °C. Maximální tepelné zatížení potrubí ale vypovídá více o bezpečnosti. Čím větší je maximální přípustné zatížení, o to bezpečnější bude rozvod z dlouhodobého hlediska.

Mohlo by se zdát, že pro rozvody TV postačuje použití potrubí s maximální provozní teplotou do qp = 95 °C a PN6 (SDR 11), které při teplotě qp,s = 55 °C splňuje tlakovou třídu PN10. Je ale otázkou, zda snížení bezpečí bude stát za aktuální investiční úsporu.

Potrubí PE-Xa SDR 7,4 má proti SDR 11 větší tloušťku stěny a tím je také odolnější a má maximální provozní teplotu qp= 95 °C při PN10. Jeho vnitřní světlost je ale kvůli tomu nižší. U potrubí NRG FibreFlex je ale vnitřní světlost vyšší ve srovnání s potrubím PE-Xa SDR 7,4, a proto se při použití stejné nominální dimenze sníží tlakové ztráty v potrubí, nebo je možné dopravit více TV při stejných tlakových ztrátách.

Ideálním řešením pro rozvody TV se ukazuje potrubí NRG FibreFlex, které je dodáváno v kotoučích v celém rozsahu dimenzí od d25 až do d160 a provozní parametry jsou: maximální provozní teplota qp = 95 °C a provozní tlak PN10.

Image 7Tab. 1 • Vyčíslení rozdílu ve světlosti potrubí SDR 7,4 a NRG FibreFlex, a pro PPR potrubí a NRG FibreFlex

Jak si můžeme všimnout, vnitřní světlost se odlišuje pro každé potrubí. Je důležité si uvědomit, že i když máme např. dimenzi d63, ne všechna potrubí mají tento rozměr vnitřního průměru. Udává pouze jmenovitý průřez potrubí, neudává skutečný průměr.

Image 1Graf 1 • Průřez potrubí pro různé druhy potrubí

V grafu 1 můžeme vidět, že všechna potrubí mají jmenovitý vnější průměr 63 mm, označujeme je jako dimenzi d63, ale každé potrubí má jinou tloušťku stěny trubky pro teplonosnou látku. Každé potrubí je jedinečné a vždy je nutné si zkontrolovat zadané charakteristiky potrubí. Tyto hodnoty potrubí nám ukazují vnitřní světlost potrubí, a tedy i možné množství proteklé teplonosné látky a následně i celkový tlak v potrubí.

Image 2Obr. 1 • Předizolované lisované tvarovky

Je důležité si vždy nastudovat projekt a pro správný návrh posoudit, kde můžeme zhodnotit, že je dané potrubí vyhovující, nebo jsou možnosti, kde původní potrubí můžeme vyměnit.

Image 8Tab. 2 • Vnitřní světlost potrubí pro plastové NRG FibreFlex potrubí a pro polypropylenové potrubí

V tab. 2 jsme uvedli vnitřní průměry - světlosti pro dané potrubí. Pokud bychom měli původní projekt navržený v PPR potrubí, mohli bychom optimalizovat síť tím, že bychom navrhli NRG FibreFlex potrubí o dimenzi menší než byl původní návrh. Tímto krokem bychom zajistili nižší tepelné ztráty, a také dobře nadimenzovanou síť.

NRG FibreFlex má menší tloušťku stěny než PPR - polypropylenové potrubí. Tím, že zachováme požadovaný průtok, můžeme jít u PPR potrubí o dimenzi níže při návrhu plastových předizolovaných potrubí NRG FibreFlex.

Pro aplikace, kde je potřebný vyšší maximální provozní tlak je možné použít potrubí NRG FibreFlex Pro, kde je maximální provozní teplota qp = 115 °C při provozním tlaku PN16. To otevírá možnosti pro aplikace v kopcovitém terénu nebo u vyšších objektů.

Důležitým bezpečnostním aspektem je také způsob spojování potrubí. Použitím potrubí v kotoučích se sice počet spojů výrazně snižuje, ale stále tam jsou. Podstatným cílem je, aby byly těsné po celou dobu provozu. Potrubí NRG FibreFlex nabízí pro rozvody TV použití nerezových lisovaných tvarovek (viz obr. 1). Jedná se o robustní řešení, kde se odbočky realizují přes vyvýšené předizolované T-kusy. Při výměně potrubí v existujících teplovodních betonových kanálech tak není problém ani ve stísněných podmínkách a zachováním původní trasy se zjednodušuje příprava a realizace stavby. Lisované před­izolované systémové prvky nejenže zvyšují bezpečnost při provozu, ale výrazně urychlují i montážní práce.

Výhody NRG FibreFlex při použití pro CZT:

Image 4Obr. 2 • Výhody hybridního systému

  • Rozsah dimenzí d25 až d160 v kotoučích.
  • Max. provozní teplota qp = 95 °C / PN10, na vyžádání až qp = 115 °C / PN16.
  • Minimální tepelné ztráty, tepelná vodivost – l jen 0,0210 W·m–1·K–1.
  • Systémové nerezové předizolované lisované tvarovky s násuvnou objímkou.
  • Větší světlost potrubí oproti PE-Xa SDR 7,4, tím i vyšší přenosová kapacita.
  • Lepší ohebnost oproti PE-Xa SDR 7,4.

Image 5Graf 2 • Ztráty tepla na metr potrubí pro ocelové předizolované potrubí sérií 1, 2 a plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro Plus – single verze

Image 6Graf 3 • Ztráty tepla na metr trasy pro ocelové předizolované potrubí sérií 1, 2 a plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro Plus – double verze

Tepelné rozvody na vytápění

U rozvodů na vytápění – VYK, které se v minulosti realizovaly celé v oceli (viz obr. 3) se otevírají nové možnosti s použitím plastových flexibilních potrubí. Menší dimenze do DN100 lze nahradit efektivním řešením.

Image 3Obr. 3 • Ukázka teplovodního kanálu – dosluhující potrubí TV a cirkulace a nové ocelové předizolované potrubí na hlavní trase

Nejedná se přitom pouze o sekundární a nízkoteplotní sítě CZT, kde jsou trvalé teploty kolem qp = 80 °C, na které je vhodné standardní plastové předizolované potrubí s trubkou pro médium ze zesítěného poly­etylenu PE-Xa. Mluvíme o sítích s provozní teplotou okolo 100 °C, s krátkodobým zatížením s provozní teplotou až do qp = 115 °C a PN10 nebo PN16.

Tomuto řešení jsme již věnovali samostatnou studii, ve které jsme dosáhli možných provozních úspor 26 až 36 % na tepelných ztrátách v potrubních rozvodech. To ne­jsou zanedbatelná čísla a má smysl se nad nimi při návrhu tepelné sítě CZT zamyslet. Tak jako u definice potrubí pro TV se dá i pro vytápění vypracovat optimalizace těs­ně před samotnou realizací. Vždy je třeba zvážit provozní parametry, ale pokud odpovídají potřebám CZT, má smysl zvolit realizaci tzv. hybridního systému (viz obr. 3), kde se menší dimenze realizují v plastovém předizolovaném potrubí a pouze dimenze DN125 a vyšší zůstanou v ocelovém předizolovaném potrubí.

Image 9Tab. 3 • Porovnání tepelných ztrát na 1 m potrubí pro ocelové předizolované potrubí sérií 1, 2 a plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro Plus – single verze

V tab. 3 je uvedeno srovnání tepelných ztrát plastových NRG FibreFlex Pro single potrubí a ocelového předizolovaného potrubí v izolační sérii 1 a 2. U ocelového před­izolovaného potrubí počí­táme s tepelnou vodivostí izolace l 0,0258 W·m–1·K–1 a u plastového potrubí 0,0210 W·m–1·K–1.

V tab. 4 je uvedeno srovnání tepelných ztrát plastového potrubí NRG FibreFlex Pro double a ocelového předizolovaného potrubí v izolační sérii 1 a 2.

Image 10Tab. 4 • Porovnání tepelných ztrát na 1 m trasy pro ocelové předizolované potrubí sérií 1, 2 a plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro Plus – double verze

Kromě toho se při takové realizaci výrazně snižuje počet spojů – v rámci studie jsme spočítali až sedminásobné snížení spojů. Opomenout bychom neměli ani výrazné zvýšení rychlosti montáže, kdy se počítá, i díky menšímu počtu spojů, se čtyř až pětinásobně kratší dobou výstavby při shodném počtu montážních pracovníků.

Text vznikl ve spolupráci společnosti NRG flex, Katedry TZB SvF STU v Bratislavě a prof. Ing. Jána Takácse, PhD., aktualizace a doplnění Ing. Eva Švarcová.

Firemní článek