+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vyhořelé komíny – poznatky z praxe

16.06.2017 Časopis: 3/2017

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou pravidelného čištění komínů, a to zejména v případech spotřebičů, které slouží k přípravě pokrmů (např. grily nebo pizza pece v restauracích). U těchto spotřebičů totiž kromě standardního provozu odvodu spalin dochází také k hromadění tuků a dalších nečistot na vnitřní straně komínové cesty. Tyto nečistoty pak hrozí vznícením s následným poškozením spalinové cesty. Autor také upozorňuje na zcela zásadní chybu ve vazbě na provoz takových zařízení uvedenou ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Recenzent: Roman Vavřička

V relativně krátkém období roku 2016 jsem se zúčastnil šetření ve věci šesti vyhořelých komínových průduchů. Ve všech případech se jednalo o spalinové cesty od spotřebičů spalujících tuhá paliva dvou skupin rozdělených stejným dílem po třech případech:

a) kotle,

b) spotřebiče sloužící k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby.

U skupiny a) se vždy jednalo o zařízení původně starší třiceti let, u nichž následkem stavebních úprav či změnou užívání některých prostor došlo k předimenzování původních zdrojů tepla a ty byly následně provozovány „v dušeném provozu“ a docházelo k dehtování jak ve zdroji, tak i ve spalinové cestě. K vyhoření došlo vždy krátce po výměně stávajícího kotle za nový. Podotýkám, že se nikdo neobtěžoval kontrolním výpočtem ani podrobným posouzením situace. Většina uživatelů považovala zpracování projektové dokumentace za zbytečnost. V jednom případě byla příčinou změna paliva, v původním kotli na koks začali „z úsporných důvodů“ spalovat dřevo a uživatel, ač byl dobrovolným hasičem, si neuvědomil, že koks hoří krátkým plamenem, zatímco dřevo dlouhým, a podařilo se mu tak zapálit dehtové nánosy ve spalinové cestě.

Ve skupině b) jsou potencionálními adepty na vyhoření především spalinové cesty, odvody spalin od pizza pecí a grilů. Kromě spalin totiž spalinová cesta odvádí páry z tuků uvolňujících se z připravovaných pokrmů – ty během odvodu do venkovního prostředí chladnou a přilepují se na stěny spalinové cesty. Tato zařízení vyžadují zvýšenou pozornost za provozu a neodpouštějí lajdáctví či chyby. Navíc případné vyhoření spalinové cesty je do určité míry předvídatelné. Dokládám to konkrétními příklady z Prahy:

Image 0Obr. 1 • Pohled od ústí do vyhořeného průduchu s devastovanými keramickými vložkami vlivem teplotního šoku

Image 1Obr. 2 • Trhlina na vnějším plášti komínového tělesa

  1. Jako revizní technik spalinových cest jsem provozovateli pizzerie doporučil čistění spalinové cesty od pizza pece každých čtrnáct dní. Ten si objednal kominickou firmu, která v těchto termínech pravidelně spalinovou cestu čistila. Zařízení bylo provozováno bezproblémově déle než dva roky. Poté pizzerie změnila majitele. Nové majitelce se zdálo čtrnáctidenní čistění spalinové cesty příliš drahé a sjednala si novou kominickou firmu. Výsledek byl jasný, bez čtrnáctidenního čistění cca po jednom měsíci došlo k vyhoření.
  2. V dalším případě došlo v restauraci ke stavebním úpravám a přístavbě dalšího zařízení, které znemožnilo přístup ke kontrolním a čisticím otvorům na kouřovodu od pizza pece.
    Provozovatel restaurace sice ihned vyžadoval nápravu, ale jednání o předělávce se bohužel dosti táhlo a výsledek? Do pěti týdnů dochází k vyhoření.
  3. Poslední aktuální případ byl, když vzduchotechnická firma navrhla a namontovala kouřovod od grilu po dohodě s majitelem s cílem uspořit investiční náklady z hliníkové flexi hadice. Navazující komínový průduch byl sice již z ušlechtilé oceli, ale byly na něm dvě zcela nevhodné etáže. Jednalo se o naprosté diletantství. Flexi hadice se obtížně čistí a usazené tuky z meziprostoru vln nelze vůbec odstranit. Zařízení bylo dáno do provozu bez výchozí revizní zprávy – provozní dokumentace též chyběla. Po cca jednom měsíci provozu došlo k vyhoření. Pochopitelně byla zcela zničena spalinová cesta a navíc ještě blízké kabely od elektroinstalace.

Závěr

V prvé řadě je nutné upozornit na požadavek uvedený v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška udává v příloze 2 bodu 5 povinnost: „Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.“ Z osobní zkušenosti a výše doložených případů tento požadavek vyhlášky považuji za nedostatečný a doporučuji pro takovéto spotřebiče, tj. pro pizza pece, grily apod., pravidelné čištění a jejich kontrolu alespoň jednou za 14 dní provozu.


Burnt out chimneys – knowledge from experience

The main purpose of the article is to acquaint readers with regular chimney cleaning problematics especially in the case of appliances used for cooking (for example grills or pizza ovens in restaurants). Besides the standard operation of flue gases also grease and other debris tends to accumulate on inner wall of chimney flue. Those contaminations may ignite and cause damage of flue gas path. Relating to operation of such devices author also highlights the crucial mistake published in notice no. 34/2016 Sb. concerning cleaning, inspection and review of flue gas path.

Související časopisy