+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Větrání nízkotlakých kotelen – 2. část – dokončení

12.12.2018 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 7/2018

Autor textu působí bezmála 39 let jako soudní znalec v oboru tepelná technika. Jako pracovník Projektového ústavu hl. města Prahy se již na samém počátku své znalecké kariéry opakovaně setkával s případy otrav oxidem uhelnatým v kotelnách – zejména v těch na tuhá paliva. To jej inspirovalo k vydání příručky pro projektanty ústavu pod názvem „Metodika výpočtu větrání kotelen“.
Později byla příručka rovněž vydána jako příloha ke konferenci Vytápění pod názvem „Větrání nízkotlakých kotelen“. Společně s dalšími projektanty PÚ VHMP jsme pak podle ní v průběhu následujících let úspěšně navrhli stovky kotelen, u kterých nikdy k tragickým otravám CO nedošlo.
I když se v průběhu doby změnily některé normy a vyhlášky, nadčasová hodnota této příručky umožňuje její využití i dnes. Proto se nyní vracíme o několik desetiletí zpět s cílem seznámit generaci mladších projektantů s historií větrání kotelen.

Recenzent: Jiří Rynda

5.6 Množství přívodního a odvodního vzduchu

Stanovením hodnot Vs, Vc, Vt je dán podklad pro určení množství přívodního (Vp) a odvodního vzduchu (Vo). Správné určení Vp, Vo závisí na vzájemném poměru hodnot Vs, Vc, Vt a na skutečnosti, zda je nebo není prostor kotelny účinně provětrán bez Vc. Srovnej odst. 4.0.

Určení Vp je jednoznačné z tab. 2. Určení Vo rovněž, až na variantu 2), kdy Vs > Vt > Vc. Zde nutno nejdříve kontrolovat teplotu v kotelně tia rozhodnout se, zda bude vzduch ohříván. Hodnotu Vo pak určíme z téže tab. 2.

Image 52Tab. 2 •

Poznámka:
V případech neúčinného provětrávání kotelny u variant ad 1), 2), 5) a 6) lze místo 100 % Vc připočítávat jen určitou část z Vc. V praxi se nejčastěji setkáváme s případy ad 1) a 2).

5.7 Kontrola teploty vzduchu v kotelně ti [°C]

Nebude-li se přívodní vzduch v kotelně Vp ohřívat, docílí se pouze teplota:

Image 21


Neleží-li teplota ti [°C] v rozmezí teplot podle hygienického předpisu, nutno vzduch ohřívat.

5.8 Výpočet potřeby tepla pro ohřev přívodního vzduchu

Image 22

5.9 Výpočet teploty přívodního vzduchu tp [°C]

Image 23

Pracovní rozdíl teplot (tp – ti) má být v rozmezí (6 – 15) K.

5.10 Výpočet tlakového rozdílu pro přirozené větrání

Image 24
 

kde je:

  • h – vzdálenost mezi osami přívodního a odvodního otvoru. U šachtového větrání vzdálenost mezi osou přívodního otvoru a hranou šachty na výstupu vzduchu z otvoru [m],
  • g – tíhové zrychlení [m·s–2], = 9,81 m·s–2
  • re, ri měrná hmotnost venkovního (index e) a vnitřního vzduchu (index i) [kg·m–3]

Tlakový rozdíl Dp se rozdělí na tlakový rozdíl pro překonávání tahových ztrát při přívodu vzduchu (DPp) a odvodu vzduchu (DPo):

Image 25
 

5.11 Stanovení tlakového rozdílu pro DPp

AERACE:

Ze základního vztahu pro plochu přívodního otvoru vyjádříme tlakový rozdíl pro přirozený přívod vzduchu:

Image 26
  

kde je:

  • Vp – maximum z hodnot Vs, Vc, Vt, event. (Vs, Vt) + Vc [m3·s–1]
  • µp – součinitel průtoku přiváděcího otvoru (0,60 – 0,70) (průměr 0,65).

Image 27
 

kde je:

Image 28
 

  • Wp – rychlost proudění vzduchu v přívodním otvoru [m·s–1]

Image 29
 

Image 30
 

ŠACHTOVÉ VĚTRÁNÍ:

Tlakový rozdíl se volí (20) nebo vypočte (21) podle vztahu:

Image 31
 

nebo

Image 32
 

přičemž DPp £ 5,0 Pa!

5.12 Stanovení plochy přívodního otvoru Sp [m2]

AERACE:

Při aeračním větrání se obvykle volí rychlost vzduchu v přívodním otvoru

Image 33
 

Pak podle vztahu (19) je

Image 34
 

a dosazením do původní rovnice (18) a úpravou obdržíme:

Image 35
 

ŠACHTOVĚ VĚTRÁNÍ:

Tlakový rozdíl bývá u šachtového větrání větší než u aerace (až 5 Pa). Při venkovní výpočtové teplotě –12 °C může rychlost v přívodním otvoru dosáhnout hodnoty až 1,8 m·s–1.

Plochu přívodního otvoru stanovíme ze vztahu (18):

Image 36
 

5.13 Stanovení tlakového rozdílu pro přirozený odvod vzduchu DPo

Image 37
 

5.14 Stanovení plochy odvodního otvoru

AERACE:

Image 38
 

ŠACHTOVÉ VĚTRÁNÍ:

Vztah pro stanovení velikosti odvodního otvoru není v dostupné literatuře publikován. Z toho důvodu je provedeno odvození pro kruhový průřez o průměru d [m], přepočet na čtvercový nebo obdélníkový průřez se provede podle tzv. ekvivalentního průměru dekv [m], potřebné vztahy jsou uvedeny následně za odvozením.

Plocha kruhu

Image 39
 

rychlost proudění vzduchu v odváděcí šachtě:

Image 40
 

Tlakový rozdíl DPo pro odvod vzduchu se využije k překonání tahových ztrát při proudění v přímých úsecích kruhové šachty:

Image 41
 

a překonání tahových ztrát při průchodu vzduchu vřazenými odpory:

Image 42
 

Image 44
 

kde je:

  • l – součinitel odporu třením [–], obvykle = 0,02,
  • x – součinitel vřazených odporů [–], obvykle = 3 pro žaluzii, ostrohranný vstup do šachty, ohyb proudu a výstup.

Z rovnice (28)

Image 43
 

dosadíme do (29):

Image 45
 

a vypočteme

Image 46
 

a dále

Image 47
  

Průměr odvodní šachty d nutno předem odhadnout a výsledek překontrolovat s odhadem. Při nesouladu nutno výpočet opakovat, až je docíleno potřebné shody.

Hodnota dekv je definována:

Image 48
 

kde je:

  • S – plocha průtočného průřezu [m2] a
  • O – obvod průtočného průřezu.

Pro kruhové potrubí platí:

Image 49
 

Pro čtvercový průřez potrubí o straně a [m] je:

Image 50
 

Pro obdélníkový průřez o stranách a, b je:

Image 51
  

6.0 Schémata větrání kotelen

a) Tuhá a kapalná paliva

Image 16.1 • Přirozený přívod anglickým dvorkem bez ohřevu, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 26.2 • Přirozený přívod anglickým dvorkem bez ohřevu, + nucený přívod s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 36.3 • Přirozený přívod sníženým angl. dvorkem bez ohřevu, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 46.4 • Přirozený přívod sníženým angl. dvorkem bez ohřevu , + nucený přívod s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 56.5 • Přirozený přívod přívodním kanálem bez ohřevu, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 66.6 • Přirozený přívod přívodním kanálem bez ohřevu, + nucený přívod s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 76.7 • Přirozený přívod aeračním otvorem bez ohřevu, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 86.8 • Přirozený přívod aeračním otvorem bez ohřevu, + nucený přívod s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 96.9 • Přirozený přívod přívodním kanálem bez ohřevu, + nucený přívod bez ohřevu, + nucený odvod vzduchu kanálem

Image 106.10 • Přirozený přívod přívodním kanálem bez ohřevu, + nucený přívod s ohřevem, + nucený odvod odvodním kanálem

Image 116.11 • Přirozený přívod spalovacího vzduchu přívodním kanálem bez ohřevu, + přirozený přívod větracího vzduchu přívodním, kanálem bez ohřevu , + nucený přívod větracího vzduchu s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu větrací šachtou

Image 126.12 • Přirozený přívod spalovacího vzduchu přívodním kanálem bez ohřevu, + přirozený přívod větracího, vzduchu bez ohřevu, + nucený přívod větracího vzduchu s ohřevem, + nucený odvod odváděcím kanálem

b) Plynná paliva

Image 136.13 • Přirozený přívod aeračním otvorem bez ohřevu, + přirozený odvod vzduchu aeračním otvorem, ve stejné fasádě

Image 146.14 • Přirozený přívod aeračním otvorem bez ohřevu , + přirozený odvod vzduchu aeračním otvorem v protilehlé fasádě

Image 156.15 • Přirozený přívod aeračním otvorem bez ohřevu, + nucený přívod s ohřevem, + přirozený odvod aeračním otvorem ve stejné fasádě

Image 166.16 • Přirozený přívod aeračním otvorem bez ohřevu , + nucený přívod s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu aeračním otvorem v protilehlé fasádě

Image 176.17 • Přirozený přívod spalovacího vzduchu přívodním kanálem bez ohřevu, + přirozený přívod větracího vzduchu aeračním otvorem bez ohřevu , + přirozený odvod vzduchu aeračním otvorem v protilehlé fasádě

Image 186.18 • Přirozený přívod spalovacího vzduchu přívodním kanálem bez ohřevu, + přirozený přívod větracího vzduchu aeračním otvorem bez ohřevu, + nucený přívod větracího vzduchu s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu aeračním otvorem v protilehlé fasádě

Image 196.19 • Přirozený přívod větracího vzduchu aeračním otvorem bez ohřevu, + nucený přívod spalovacího vzduchu bez ohřevu, + přirozený odvod vzduchu aeračním otvorem v protilehlé fasádě. Chod kotle blokován od chodu ventilátorů spalovacího vzduchu.

Image 206.20 • Přirozený přívod větracího vzduchu aeračním otvorem, + nucený přívod spalovacího vzduchu bez ohřevu ,+ nucený přívod větracího vzduchu s ohřevem, + přirozený odvod vzduchu aeračním otvorem ve stejné fasádě. Chod kotle blokován od chodu ventilátoru spalovacího vzduchu.


Ventilation of Low Pressure Boiler Rooms – Part 2

At the very beginning of his expert career in the Design Institute of The City of Prague the author repeatedly witnessed cases of carbon monoxide poisoning in the boiler rooms - especially in solid fuel boiler rooms.

This inspired him to publish a handbook for designers of the Institute under the title „Methodology of boiler ventilation calculation“.

Later, the manual was also published as an annex to the Heating Conference under the title „Ventilation of Low Pressure Boiler Rooms“.

Although some technical standards and decrees have changed over time, the timeless value of this handbook makes it possible to use it even nowadays. That´s why we are turning back in time to familiarize the generation of young designers with the history of boiler rooms ventilation.

Keywords: history, ventilation, low-pressure boiler room, solid fuels, carbon monoxide, poisoning

Související články