+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Úprava pitných vod v domácnostech a ubytovacích komplexech

17.10.2017 Autor: Ing. Lukáš Markovič Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 6/2017

Nároky uživatelů na kvalitu pitné vody se neustále zvyšují. Zejména v případě využití vlastních zdrojů vody (studna, vrt) se často vyskytují problémy s překročenými limity nežádoucích látek. Nejdůležitější ze sledovaných charakteristik je bezesporu kvalita vody s ohledem na její zdravotní nezávadnost. Dalším aspektem jsou ale také estetické dopady nadlimitních množství látek v pitné vodě spolu s technicky vyhovujícími vlastnostmi vody.

Jedním z problémů mohou být překročené hodnoty parametrů, které udává vyhláška č. 252/2004 Sb. o kvalitě pitné vody, nebo zhoršené organoleptické vlastnosti vody. Těmi jsou chuť, vzhled a zápach. Jak je to ale s tvrdostí? Parametr „celková tvrdost vody“ je udáván jako součet vápníku a hořčíku v posuzované vodě.

Obecně lze konstatovat, že ze zdravotního hlediska je tvrdost vody prospěšná, ovšem v přiměřených dávkách. V případě velmi tvrdých vod s hodnotami nad 5 mmol/l dochází ke zvýšenému riziku vzniku močových kamenů. Vyhl. 252/2004 Sb. o kvalitě pitné vody udává parametr celkové tvrdosti vody v tzv. doporučených hodnotách, které jsou v intervalu 2-3,5 mmol/l. Z pohledu technického však tvrdost vody ve vyšších koncentracích jak 1 mmol/l není žádoucí.

Řešením tohoto problému v hotelích, ubytovacích areálech, penzionech apod. je vhodné použití duplexního změkčovacího zařízení IVAR.DEVAP DUPLEX. Jedná se o filtry fungující na principu iontové výměny. Díky použití duplexního systému je zajištěna nepřerušovaná dodávka upravené vody do objektu. Filtry jsou vybaveny řídícími jednotkami výrobce Clack USA s vysokou mírou spolehlivosti.

Image 0Obr. 1 • Duplexní změkčovací zařízení pro hotelový komplex

Tento typ zařízení disponuje dvěma tlakovými láhvemi (Obr.1), kdy je jedna z lahví v provozu a druhá je v pohotovosti. V okamžiku kdy dojde k vyčerpání kapacity první láhve, automaticky se přepne na láhev druhou. Systém je řízen pomocí twin-alternating trojcestného ventilu.

Po každé úpravě vody pomocí katexového změkčovače se docílí celkové tvrdosti vody blízké nule. Z tohoto důvodu je nutné zajistit míchání surové tvrdé vody s upravenou vodou, pro dosažení požadované koncentrace tvrdosti. U menších typů zařízení je v řídících ventilech integrován mísící by-pass, zatímco u větších zařízení je nutné zařadit externí by-pass obtok s regulační armaturou jako je např. kulový kohout top ball.

Image 1Obr. 2 • Kabinetní typ zařízení pro rodinný dům, včetně rozšíření o UV sterilizátor

Zařízení určená pro úpravu tvrdosti vody jsou vyráběna ve třech řadách a to IVAR.DEVAP, DEVAP-KAB a DEVAP-DUPLEX. Jedná se o řady sloupcových filtrů určených pro snížení tvrdosti, kdy je téměř vždy vhodná konzultace s technikem IVAR CS pro zvolení vhodného typu. Je zapotřebí navrhnout vhodné zařízení nejen dle požadovaného průtoku, ale zabývat se upravovanou vodou komplexně, tedy s ohledem na koncentraci obsažených látek ve vodě, případně jiných polutantů.

Kabinetní sloupcové filtry využívají efektivněji prostorové dispozice, jelikož je tlaková lahev integrována do plastové nádrže na solanku, která je nutná k regeneraci filtrační náplně. Veškeré zde uvedené sloupcové filtry vyžadují pro svůj provoz napojení na kanalizační odpad o dostatečné hltnosti. Dále je zapotřebí zajistit připojení k el. síti o napětí 220 V. Pro provoz a regeneraci filtrů je určena regenerační tabletovaná sůl, dodávaná v 25 kg baleních. Její spotřeba se liší dle konkrétní aplikace a podmínek v místě instalace. Regenerace filtrů je možná jak v závislosti na spotřebovaném objemu vody, tak v závislosti na čase, nejčastěji však kombinací těchto dvou parametrů.

Společnost IVAR CS se zabývá technologiemi pro úpravy vody již více jak 15 let. V případě jakéhokoli požadavku je doporučeno konzultovat vhodnost typu navrženého zařízení pro úpravu vody a jeho kapacity s technickým oddělením IVAR CS.

Firemní článek