+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Testo Academy - Měření pohody prostředí na pracovišti

12.01.2023 Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 8/2022

S narůstajícím počtem plně klimatizovaných pracovišť v energeticky účinnějších nových nebo rekonstruovaných budovách vzrůstají také stížnosti zaměstnanců na tepelnou nepohodu na pracovišti. Bez vhodné měřicí techniky je prakticky nemožné, aby technici zjistili rozdíl mezi osobní nepohodou a skutečnými negativními klimatickými účinky v interiéru. To je nezbytné pro odstranění případných negativních vlivů klimatizačních a ventilačních systémů.

Image 0

Pokud si zaměstnanec stěžuje například na všeobecnou, trvalou tepelnou nepohodu na svém pracovišti, pak je rychlé měření trvající několik minut dostačující k získání představy o tepelných podmínkách. Pokud však zaměstnanec není spokojen s tepelnými podmínkami pouze občas, v různých denních dobách, pak má smysl provádět dlouhodobé měření po celý pracovní den.

Denní kontrola HVAC systému může vést k dočasné te-pelné nepohodě. Měřicí cyklus zvolený pro dlouhodobé měření by měl být rozhodně relativně krátký (5–30 s), protože více údajů umožňuje z časového hlediska provádět přesnější prošetření. Multifunkční přístroje testo 400 dokáží s pamětí pro až 1 milion naměřených hodnot bez problémů dokumentovat i velmi velké objemy dat.

Měření s testo 400

Přístroj pro měření klimatických veličin testo 400 s příslušnými sondami je umístěn na „pracovišti, kde byla stížnost podána“. ČSN EN ISO 7726 stanoví, že by měření vlhkosti a radiační teploty mělo být prováděno v průměrné výšce (0,6 nebo 1,1 m), zatímco teplota a rychlost vzduchu by měly být měřeny ve 3 různých výškách (0,1; 0,6; 1,1 nebo 0,1; 1,1; 1,7).

Před zahájením skutečného měření PMV/PPD je třeba vzít v úvahu aklimatizační dobu sondy pro kulové sondy (přibližně 20 až 30 minut). Vyčkejte proto před zahájením měření dokud se hodnota kulové sondy neustálí.

Program měření PMV/PPD provádí technika podrobně krok za krokem. Kromě indexu oblečení a aktivity je nutné definovat také dobu měření a měřicí cyklus. To závisí především na příslušném úkolu měření nebo na povaze stížnosti.

Záznamník dat testo pro měření klimatických veličin navíc umožňuje extrémně komplexní dlouhodobé měření, s možností připojení až 5 kabelových sond současně a uložení až 360 000 měření.

Výsledek/interpretace měření

Bez ohledu na to, zda provádíte relativně krátké nebo dlouhodobé měření v průběhu dne, získáte po dokončení měřicího programu hodnotu PMV/PPD, která je průměrována za příslušné období měření. Výsledek může být za určitých okolností dostatečně informativní. Máte však také možnost provádět individuální analýzu hodnot PMV/PPD, abyste mohli odfiltrovat hodnoty, které jsou v případě dlouhodobého měření v určitém čase mimo normu. S PC softwarem testo DataControl, který je dodáván spolu s testo 400 je to velmi snadné.

Měření intenzity turbulence a průvanu

Kromě určení ukazatelů PMV a PPD existují další metody měření pro objektivní vyhodnocení stížností zaměstnanců. Například pokud si zaměstnanec stěžuje konkrétně na průvan, pak by se mělo vždy provést měření stupně turbulence a měření rizika průvanu.

Image 1

Definice parametrů měření

Měření je nesměrový záznam rychlostí vzduchu pomocí sondy pohody prostředí. Sonda pohody prostředí Testo splňuje technické požadavky norem ČSN EN 13182, ČSN EN ISO 7726 a ČSN EN 12599.

Turbulence

Turbulence popisuje rovnoměrnost nebo nerovnoměrnost rychlosti proudění vzduchu a je nezbytná pro výpočet rizika průvanu. Pro výpočet místní intenzity turbulence se musí měřit standardní odchylka(Sv) stanovené hodnoty rychlosti vzduchu.

Průvan

Stupeň obtěžování průvanem představuje předpokládané procento nespokojených uživatelů místnosti, protože je rychlost proudění vysoká. Vypočítá se z teploty vzduchu (ta), průměrné rychlosti proudění (v) a intenzity turbulence (Tu).

Image 2

DR = stupeň obtěžování průvanem
ta = místní teplota vzduchu [°C]
v = místní průměrná rychlost proudění vzduchu [m·s–1]
Tu = místní turbulence [%] (vypočtená proměnná)

Zde je možné sledovat naměřenou průměrnou rychlost proudění vzduchu, průměrnou teplotu vzduchu, z nich vypočítanou turbulenci a stupeň obtěžování v průvanu. V příkladu uvažujeme hodnotu DR rovnou 7 %.

Maximální přípustný stupeň obtěžování průvanem podle ČSN EN ISO 7730 – kategorie B odpovídá DR = 20 %. V tomto místě měření lze proto přiřadit stupeň obtěžování průvanem ČSN EN ISO 7730 – kategorie B.

Pracoviště představující zvláštní výzvy

Čisté prostory

V čistých prostorech jsou na parametry vzduchu v místnosti kladeny velmi vysoké požadavky – nejen na optimální procesní podmínky, ale také na bezpečnost a pohodu zaměstnanců. Příklad: Laminární průtokové skříně pro mikrobiologické a biotechnické práce musí být vybaveny vhodnými ventilačními systémy pro ochranu zde pracujících osob a pro ochranu pracov-ního objektu, podle ČSN EN 12469.

Image 3

Tepelně exponovaná pracoviště

Na pracovištích s významným tepelným zářením, například ve sklářském průmyslu, slévárnách, výstavbě silnic nebo ve sportovních zařízeních, nesmí tepelné zatížení překročit určité limitní hodnoty. Aby bylo možné stanovit maximální přípustnou dobu expozice na těchto pracovištích a definovat limity zatížení, je nutné stanovit přesně index WBGT v souladu s ISO 7243 nebo DIN 33403–3.

Kontrolní otázka:
Jaká měření je třeba provést, pokud si zaměstnanec stěžuje na průvan?

První tři správné odpovědi zaslané na e-mail: info@testo.cz získají LED lampičku testo.

Zdroj: Praktické příručky testo

Firemní článek