+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Testo Academy: Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí na pracovišti - 1. část

27.09.2022 Autor: Martin Dragoun Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 6/2022

Stovky milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich není spokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějším důvodem jsou stížnosti na tepelnou pohodu, která často souvisí s kvalitou vzduchu v místnosti.

Co znamená kvalita vzduchu v místnosti?

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO2. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Teplota vzduchu

Teplota vzduchu je údaj, který se vztahuje pouze ke vzduchu jako k médiu, který nás obklopuje, bez zahrnutí vlivu tepelného záření. Teplota vzduchu v místnosti je pak určena příspěvkem vzduchu jako takového a radiačním teplem z okolních povrchů tímto vzduchem obklopených, jako jsou stěny, stropy, spotřebiče či osoby. Teplotu lze snadno vnímat a vyhodnocovat jako spoluurčující faktor pro výsledný stupeň komfortu v místnosti.

Vlhkost

Vlhkost vzduchu udává podíl vodních par obsažených ve vzduchu. Zatímco absolutní vlhkost vzduchu vyjadřuje hmotnost vodní páry v jednotce objemu vzduchu, v praxi používanější relativní vlhkost vzduchu udává procentuální poměr mezi aktuálním množstvím vodních par a teoretickým množstvím při plném nasycení vzduchu za stejné teploty a tlaku.

Studie ukazují korelaci mezi relativní vlhkostí, dobou přežití virů a bariérovou funkcí lidského těla. Při průměrné relativní vlhkosti jsou viry deaktivovány mnohem rychleji. Kromě toho jsou lidé při nízké relativní vlhkosti náchylnější k infekcím.

CO2

V kancelářích a na dalších uzavřených pracovištích ovlivňují lidé kvalitu vzduchu v místnosti také vydechovaným oxidem uhličitým (CO2). Měřením oxidu uhličitého lze kvalitu vzduchu v těchto místnostech spolehlivě hodnotit. Zvýšené koncentrace oxidu uhličitého mají zpravidla negativní dopad na schopnosti udržet pozornost.

Monitorování kvality vzduchu v místnosti v praxi

Na pracovišti je nezbytné pro zajištění co nejlepší kvality vzduchu v místnosti spolehlivě monitorovat všechny příslušné klimatické veličiny. K tomu jsou v závislosti na systému práce nebo uspořádání místností vhodné dva různé přístupy.

Pravidelná měření

Pokud je třeba explicitně vyhodnotit jednotlivá pracoviště a jejich individuální podmínky, doporučuje se pravidelné měření univerzálním měřicím přístrojem pro měření klimatických veličin, jako je např. testo 400.

Trvalé monitorování

Na druhé straně, pokud je třeba vyhodnotit obecné vnitřní klima nebo citlivé oblasti, jako jsou malé zasedací místnosti, je účinnějším řešením trvalé monitorování okolních hodnot pomocí automatického systému pro monitorování dat, jako je např. testo Saveris 2.

Co je třeba měřit a jak?

Teplota a relativní vlhkost

Bez ohledu na stížnost zaměstnance je užitečné získat nějaké počáteční informace o okolních podmínkách provedením jednoduchého měření okolní teploty/vlhkosti.

Měření pomocí univerzálního měřicího přístroje

S přístrojem jděte doprostřed místnosti. Pohybujte vlhkostní sondou okolního vzduchu lehce tam a zpět ve výšce přibližně 60 cm (rychlost cca 1,5 m·s–1),až se zobrazené hodnoty stabilizují. Je třeba dbát na to, aby měření nebylo zkresleno dechem.

Výsledek/interpretace měření

Výsledek měření se skládá z teploty vzduchu ve °C a relativní vlhkosti v %. Osoba v kanceláři se obecně cítí nejpohodlněji při okolní teplotě 22 až 24 °C a vlhkosti okolního vzduchu 40 až 60 %. ČSN EN 16798–1 kategorie II umožňuje maximální teploty 26 °C v režimu chlazení a 20 °C v režimu vytápění při vlhkosti 25 až 60 %. Toto měření se používá k získání některých počátečních informací o vnitřním klimatu. Pokud se naměřené hodnoty již výrazně odchylují od výše uvedeného rozsahu pohody prostředí, není pro tuto chvíli zapotřebí další vyhodnocení, neboť jsou pravděpodobně způsobeny poruchou klimatizačního systému.

Image 0Obr. 1 • Grafické znázornění pohody prostředí s ohledem na vlhkost a teplotu okolního vzduchu

CO2

Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) je klíčovým ukazatelem kvality vzduchu v místnosti a správné funkce ventilačního systému. Nízká kvalita vzduchu v důsledku nadměrné koncentrace CO2 vede k únavě a nedostatečné koncentraci a může způsobit dokonce onemocnění.

Měření

Pro měření okolní teploty/vlhkosti umístěte multifunkční měřicí přístroj testo 400 do středu místnosti, jak bylo popsáno výše, a držte sondu v maximální možné vzdálenosti od svého těla (ve výšce 0,6 m). V závislosti na stížnosti může být počáteční prohlášení učiněno po krátké době aklimatizace CO2 sondy
(přibližně 30 až 60 sekund). Pro sledování koncentrace CO2 má obvykle smysl provádět dlouhodobé měření během pracovního dne.
Následně můžete vyhodnocením pomocí softwaru analyzovat, v jaké denní době jsou dosaženy vysoké koncentrace a zda poskytuje klimatizační systém dostatečnou výměnu vzduchu. Na základě koncentrace CO2 v místnosti lze také učinit závěry o větracích návycích uživatele.

Výsledek/interpretace měření

Tab. 1 uvádí povolené referenční hodnoty koncentrace CO2
V praxi by koncentrace CO2 na pracovišti neměla překročit 1000 ppm podle Pettenkofera. Pro dosažení vhodné kvality vzduchu v místnosti je třeba na jednoho uživatele v místnosti dodržovat rychlost výměny vzduchu alespoň 50 m3·h–1.

Image 2

Tab. 1 • Referenční hodnoty koncentrace CO2

Co je to tepelná pohoda se dozvíme ve 2. části článku.

Image 1

Obr. 2 • Křivka ukazuje procento nespokojenosti s kvalitou vzduchu v místnosti při určité koncentraci CO2

Kontrolní otázka:
Jaká koncentrace CO2 by neměla být překročena na pracovišti?

První tři správné odpovědi zaslané na e-mail: info@testo.cz získají LED lampičku testo.

Zdroj: Praktické příručky testo

Firemní článek