+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Testo Academy: Kontrola plynového potrubí

27.05.2021 Autor: Martin Dragoun Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 3/2021

Kontrolu plynového potrubí definuje v České republice norma TPG 704 01. Tento předpis všeobecně definuje projekt, instalaci, úpravu a provoz plynových instalací s provozním tlakem do 0,5 MPa v budovách a na pozemcích. Předpis definuje zkoušku pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti nových event. podstatně upravených vedení. Kromě toho je nutné u provozovaných potrubí provádět kontrolu těsnosti rozvodu plynu detektorem nebo pěnotvorným roztokem.

Image 1

Obr. 1 • 1 – Přívod; 2 – Domovní přípojka; 3 – Hlavní uzávěr; 4 – Uzávěr u plynoměru; 5 – Monitor průtoku plynu s integrovaným regulátorem tlaku plynu; 6 – Plynoměr; 7 – Kónická zátka / Vysokotlaká stupňovitá zátka; 8 – Y-rozdělovač; 9 – Připojovací hadice měřicího přístroje; 10 – Volitelné ruční čerpadlo

Zkouška pevnosti

Zkouška pevnosti se provádí na dokončeném plynovodu zkušebním tlakem 100 kPa. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík).

Současně se zkouškou pevnosti lze provést zkoušku těsnosti, přičemž dobu pro vyrovnání teplot je možné využít pro zkoušku pevnosti. Zkoušce pevnosti musí být podrobeno zařízení, kdy délka nového, rekonstruovaného nebo prodlužovaného plynovodu přesáhne 3 m. Dále pak když provedení zásahu mělo vliv na těsnost nebo pokud byly déle než 6 měsíců mimo provoz.

Všechny součásti plynovodu, jako jsou regulátory tlaku plynu, plynoměry, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd., které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou pevnosti odpojí nebo oddělí a plynovod je před nátěrem, zaizolováním, zakrytím omítkou (výjimkou jsou stávající plynovody opatřené nátěrem, popř. zakryté, části plynovodu opatřené tovární izolací, prostupující chráničkami, ochrannými trubkami nebo uložené na jiných nepřístupných místech a prefabrikované plynovody v bytových a instalačních jádrech, které jsou vyzkoušeny a opatřeny ochranným nátěrem již u výrobce). Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou, zajistí a zkoušejí samostatně.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu, nebo jeho částech, nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho části a nedochází k úniku zkušebního média.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí zkušebním tlakem minimálně 5 kPa u provozního tlaku do 10 kPa nebo 1,5násobkem při vyšším. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Pokud není účelné použití těchto zkušebních médií, smí se použít rozváděný plyn (dále zemní plyn) za provozního tlaku. Zkouška musí být prováděna po zkoušce pevnosti nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně.

Image 2

Zkoušce těsnosti musí být podrobeno zařízení, kdy délka nového, rekonstruovaného nebo prodlužovaného plynovodu přesáhne 3 m. Dále pak když provedení zásahu mělo vliv na těsnost nebo pokud byly déle než 6 měsíců mimo provoz. Zkouška těsnosti se provádí na dokončeném plynovodu. Zkouška těsnosti může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. V určitých případech lze zkoušený plynovod uzavřít pomocí uzávěrů. Použitý uzávěr musí být při zkušebním tlaku plynotěsný. V případě potřeby je nutno učinit opatření k zabránění vniknutí vzduchu nebo inertního plynu do plynovodu za uzávěrem.

Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut. Doba trvání zkoušky je pak podle objemu potrubí.

Image 3

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku, a na konci zkoušky, zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat.

V případech, kdy vstupní hrdlo (připojení) spotřebiče není podrobeno zkoušce těsnosti, musí být při montáži spotřebiče provedena kontrola těsnosti. Kontrola se provádí vhodným detektorem nebo pěnotvorným prostředkem.

Image 4

Zkouška provozuschopnosti

Zkouška provozuschopnosti se provádí za účelem kontroly těsnosti zařízení, pokud délka nového, rekonstruovaného nebo prodlouženého plynového vedení nepřesáhne 3 m. U těchto zařízení zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušky pevnosti a těsnosti.

Zkouška provozuschopnosti se provádí provozním tlakem zemního plynu na kompletně dokončeném plynovodu, na kterém jsou obvykle připojeny všechny spotřebiče. Před zkouškou provozuschopnosti se musí pověřená osoba (revizní technik) přesvědčit, že všechny vývody plynovodu jsou vhodným způsobem těsně uzavřeny nebo jsou na ně připojeny spotřebiče.

Stav těsnosti domovního plynovodu je možno zjistit pomocí přístroje určeného k přímému měření tlaku, diferenciálního tlaku, velikosti úniku a měření objemu potrubí. Při jednotlivých způsobech měření nemusí být demontován plynoměr, ani není nutno připojovat žádná další externí zařízení domovního plynovodu.

Kontrolní otázka:

Při jaké hodnotě netěsnosti by se měl plynovod uvést mimo provoz?

Zdroj: Praktické příručky testo a norma TPG 704 01.

Firemní článek