+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Spolupráce firem a škol, aneb přechod mezi dílnou a praxí

25.04.2018 Firma: E S L, a. s.

Jedním z efektivních způsobů, jak propojit školní a pracovní prostředí, je zapojení odborníků z praxe do plánování výuky a následná pomoc s její realizací. Takový model vzdělávání slouží k obohacení obou stran. Spolupráce soukromého (firem) a veřejného sektoru (škol) je běžná v každé vyspělé ekonomice. Úspěšně funguje řadu let např. také u našich západních sousedů.

Odborné a střední školy vítají spoluprácí

Úkolem střední odborné školy a učiliště je připravovat žáky na reálný výkon povolání - řemesla. I proto si dnes již mnozí zástupci škol uvědomují, jak důležitá je pro ně spolupráce se soukromým sektorem. Chtějí svým žákům umožnit praxi přímo ve firmách a učit je tak mimo odborných dovedností, např. také správným pracovním návykům – pracovní režim, přijímání vlastní odpovědnosti, dodržování termínů apod. Již mnohokrát se prokázalo, že platforma praktické výuky založená na spolupráci firem a škol, jednoznačně pomáhá zlepšit kvalitu absolventů a usnadnit jim přechod do praxe.

Image 5

Jedním z dobrých příkladů, jak může spolupráce úspěšně fungovat, je Střední škola polytechnická Brno, Jílová. Ta dlouhodobě navazuje spolupráci s firmami, které ji podporují, např. firma Enbra, a.s., PTÁČEK - velkoobchod, a.s., Geberit spol. s r.o., Grundfos s.r.o., E S L, a.s. a další.

Firmy chtějí připravené pracovníky 

Podniková praxe již několik let sleduje protichůdný vývoj, tedy snižování počtu a kvality absolventů technických oborů a současně zvyšování poptávky po kvalifikovaných a kvalitních technických odbornících. Navíc díky trendu stále se zvyšující fluktuace lidí v pracovní oblasti, již dnes firmy více zvažují investice do „dovzdělání“ nového pracovníka, než tomu bylo v minulosti. Očekávají, že zručné, připravené a kreativní pracovníky najdou již „hotové“ na trhu práce. Takto připraveného pracovníka požadují od vzdělávacích institucí, jako jsou právě střední odborné školy a učiliště. Současně si firmy uvědomují, že chtějí-li zůstat konkurenceschopné, je třeba mimo jiné, aby více spolupracovaly se středními technickými školami a sami tak dávali podněty, co od absolventů po nástupu do pracovního procesu očekávají.

Image 1Obr. 1 • Prototyp montážního trenažéru

Tyto důvody vedly firmu E S L, a.s.. a Enbra, a.s. k účasti v projektu Klastru obecného strojírenství „Analýza inovačního řešení prototypových trenažérů pro oblast technických zařízení budov (TZB)“, jehož záměrem bylo vytvořit tréninkovou pomůckuk zvyšování montážních dovedností vlastních pracovníků. Záměrem bylo zvýšení produktivity jejich práce. První prototypy trenažérů byly zprovozněny v roce 2010. Současně přišla myšlenka nabídnout trenažéry středním odborným školám a učilištím k praktické výuce jejich žáků.

Oceněná spolupráce

Absolvent školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

Aby odborné školy mohly dostát nárokům firem a trhu práce, potřebují k tomu především kvalitní pedagogy a také zázemí včetně vybavení pro praktickou výuku. Z toho důvodu se firma E S L, a.s.
a Střední škola polytechnická Brno, Jílová spojili a za odborného dohledu Cechu topenářů a instalatérů ČR přeměnily vytvořené trenažéry v cvičné moduly vhodné pro využití na středních odborných školách a učilištích.

Image 2Obr. 2 • Systém INVYSYS v učebně pro praktickou výuku

Na dvacet cvičných modulů v rámci projektu Šikovné ručičky, cesta k řemeslu firma E S L, a.s.. vyvíjela a tvořila ve spolupráci se Střední školou stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Dnes jsou tyto moduly významnou částí Centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje.

Vlajkovou lodí ve spolupráci firmy E S L, a.s.. zůstává Střední škola polytechnická Brno, Jílová, kde byla instalována první zkušební funkční sestava včetně 2D animací. Díky komunikaci s učiteli byly cvičné moduly postupně doplněny o další prvky, a tak začal vznikat ucelený interaktivní výukový systém INVYSYS. Ten byl jako výsledek úspěšné spolupráce v roce 2015 oceněn v prestižní soutěži Francouzsko-české obchodní komory.

Image 3Obr. 3 • Cena Francouzsko-české obchodní komory

Systém vzdělávání pro praxi

Pro úspěšný přechod žáků do profesního života je třeba, aby systém vzdělávání byl založen na principu „efektivní výuky“. Tzn., že učí to, co je uplatnitelné a potřebné v praxi a připravuje žáky na neustálé změny na funkčních praktických pomůckách. Takový systém vzdělávání podává ucelený přehled dané problematiky a umožňuje získávání kreativity a technických dovedností. Výukovou pomůckou, která vychází z těchto principů je i vytvořený interaktivní výukový systém INVYSYS. Díky různým úrovním tréninku umožňuje systém INVYSYS vzdělávání řemeslníků i techniků.

Jaká je budoucnosti 

Příběh praktické výuky s INVYSYS zdaleka nekončí. Chceme navázat na spolupráci s vysokými školami a pokračovat ve vývoji. První vlaštovkou je připravovaný projekt s Vysokým učením technickým v Brně „Partnerství znalostního transferu“. Ten má za cíl zdokonalovat celý systém INVYSYS, aby ještě lépe vyhovoval potřebám výuky i samotným pedagogům, např. vytvořením 3D animací, montážních videonávodů či naplněním informačního portálu dalšími výukovými podklady a metodikami.

Příběh s happyendem

Pokud uvažujeme firmu jako poradce škol z praxe a budoucího zaměstnavatele absolventů, pak je nezbytné reflektovat nastupující trendy i v řízení firem. Stále více podniků do svého strategického řízení zavádí tzv. produktový management. Je tedy třeba, aby na něj noví absolventi byli připraveni. Základní myšlenkou produktového managementu je, že na konci každé činnosti je výsledek – vytvořený produkt. Ten je charakterizován následujícími atributy:

  • úplně dokončený
  • vysoce kvalitní
  • měřitelný
  • v rukou příjemce
  • příjemci k užitku
  • vyměněn

Image 4Obr. 4 • Produktem škol je úspěšný absolvent

Produktem je stejně tak kvalitní výrobek, jako služba, např. auto, ale i jeho servis. V případě spolupráce firem a škol je produktem „úspěšný absolvent“, kterého jsou firmy ochotny vyměnit za informace o nejnovějších technologických trendech a poznatky z podnikové praxe. Firma E S L, a.s. v současnosti zaměstnává čtyři absolventy Střední školy polytechnické Brno, Jílová. Je proto možné říci, že E S L, a.s. a Střední škola polytechnická Brno, Jílová jsou dnes již úspěšnými a vzájemně prospěšnými partnery.

Firemní článek