+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Společné komíny: Druhy stávajících společných komínů – 2. část

29.07.2019 Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. Časopis: 4/2019

Autor předkládá požadavky normy ČSN 72 4201 Komíny a kouřovody. Ve druhé části článku popisuje požadavky na připojování plynových spotřebičů paliv do společných komínů. Autor současně část textu věnuje požadavkům normy ČSN EN 1443 stran zatřídění komínů v souladu s platnou legislativou.

Recenzent: Roman Vavřička

1. Obecné funkční charakteristiky třídění komínů

Z hlediska ČSN EN 1443 se komíny dělí podle funkčních charakteristik, kterými jsou:

 • teplota,
 • tlak,
 • odolnost proti působení kondenzátu,
 • odolnost proti působení koroze,
 • odolnost proti vyhoření sazí a vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů.

a) Teplotní třídy

Komíny jsou rozděleny podle provozní teploty do teplotních tříd. Zařazení komínů podle teplotní třídy je uvedeno v tab. 1.

Image 5Tab. 1 • Teplotní třídy komínů

Při běžném provozu plynového kondenzačního kotle lze dosáhnout teploty spalin v rozsahu od 40 °C do 90 °C. Je tedy zřejmé, že pro tyto spotřebiče běžně vyhoví dvě nejnižší teplotní třídy uváděné normou.

b) Tlakové třídy

Z hlediska tlakových poměrů v komíně rozeznáváme:

 • komíny s přirozeným nebo umělým tahem (N1, N2),
 • komíny přetlakové (P1, P2),
 • komíny vysokopřetlakové (H1, H2).

Komíny podle zkušebních tlaků se dělí do šesti tlakových tříd, jak je uvedeno v tab. 2.

Image 6Tab. 2 • Tlakové třídy

c) Odolnost proti působení kondenzátu

Třídy odolnosti proti působení kondenzátu jsou označeny symbolem:

 • W – pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozním režimu – tzv. mokré komíny
 • D – pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v suchém provozním režimu – tzv. suché komíny

Konstrukce plynových spotřebičů se vyvíjela ve způsobu přívodu vzduchu, konstrukci hořáku i změnách tlaku, teploty a vlhkosti spalin. Těmto změnám se přizpůsobila i konstrukce společných komínů. Stávající legislativa, tvořená normou ČSN 73 4201, uvádí následující konstrukce společných komínů, které podle tlakových podmínek v komínovém průduchu mohou být s přirozeným tahem, umělým tahem nebo s přetlakem.

2. Společné komíny s přirozeným tahem (tlakové třídy N1, N2) – pro plynové spotřebiče v provedení B (otevřené)

Image 1Obr. 1 • Komíny s přirozeným tahem (tlakové třídy N1, N2) – pro spotřebiče v provedení B (otevřené); 1 – ústí komínového průduchu, 2 –  kontrolní otvor v půdním prostoru, 3 – kouřovod, 4 – elektronická spalinová klapka, 5 – komínový plášť, 6 – komínový průduch, 7 – přerušovač tahu, 8 – spotřebič v provedení B, 9 – kontrolní otvor nad půdicí komína, 10 – kondenzátní jímka, 11 – půdice komínového průduchu

Do tohoto společného komína v tlakové třídě N1, N2 se mohou připojit otevřené spotřebiče s atmosférickým hořákem na plynné palivo a s přerušovačem tahu do jmenovitého výkonu nejvýše 25 kW. Připojení se řídí těmito zásadami:

 • spotřebiče musí mít pojistku proti zpětnému tahu,
 • do společného komínového průduchu může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlaží nad sebou,
 • v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše dva spotřebiče,
 • největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být vyšší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího spotřebiče,
 • pro spalování paliva musí být zajištěn do spotřebiče dostatečný přívod spalovacího vzduchu,
 • podtlak při nasávání vzduchu k plynovému spotřebiči nesmí přesáhnout 4 Pa – do doby než komín bude ve stacionárním stavu,
 • přívod vzduchu do místnosti nesmí být ovlivněn žádným větracím systémem,
 • účinná výška komínu nejvýše připojeného spotřebiče musí být větší než 4 metry,
 • za přerušovačem tahu spotřebiče je kouřovod veden svisle v délce nejméně 0,8 m,
 • vodorovná vzdálenost spalinového hrdla spotřebiče od sopouchu nesmí být větší než 1 metr,
 • v kouřovodu každého spotřebiče má být instalována elektronická spalinová klapka, vázaná na chod spotřebiče (je-li spotřebič mimo provoz, musí být klapka uzavřena).

3. Společné komíny s umělým tahem (tlakové třídy N1, N2) – pro plynové spotřebiče v provedení B (otevřené) 

Image 2Obr. 2 • Komíny s umělým tahem (tlakové třídy N1, N2) – pro spotřebiče v provedení B (otevřené); 1 – ventilátor v ústí komínového průduchu, 2 – sopouch komína, 3 – elektronická spalinová klapka, 4 – komínový plášť, 5 – komínový průduch, 6 – přerušovač tahu, 7 – spotřebič v provedení B, 8 – kontrolní otvor nad půdicí komína, 9 – kondenzátní jímka, 10 – půdice komína
 

Na tento systém odvodu spalin v tlakové třídě N1, N2 s umělým komínovým tahem, vytvořeným ventilátorem v ústí komínového průduchu, se mohou připojit:

 • otevřené spotřebiče s atmos­férickým hořákem na plynné ­palivo,
 • spotřebiče s přerušovačem tahu do jmenovitého výkonu nejvýše 25 kW,
 • spotřebiče, které mají pojistku proti zpětnému tahu.

Rozsah přípustného podtlaku ve spalinové cestě je dán požadovaným odvodem spalin od jednotlivých spotřebičů. Regulace podtlaku je řízena vhodně umístěným čidlem podtlaku ve spalinové cestě.

Počet připojených spotřebičů v jednotlivých podlažích je závislý na:

 • celkovém výkonu připojených spotřebičů,
 • provozním režimu,
 • teplotě spalin,
 • výšce komína,
 • výkonu a regulačních schopnostech komínového ventilátoru.

Spotřebiče se připojují samostatnými kouřovody.

Pro dosažení přibližně rovnoměrného podtlaku je ventilátor v ústí komína regulován:

 • změnou otáček ventilátoru,
 • regulátorem tahu nebo
 • oběma způsoby regulace.

Vyrovnání podtlaku v komínovém průduchu bývá doplněno směšovací klapkou pro přívod vzduchu do průduchu v patě komína.

4. Společné komíny v paralelním uspořádáním vzduchového a spalinového
průduchu, s přirozeným tahem (tlakové třídy N1, N2) – pro plynové spotřebiče
v provedení C (uzavřené)

Image 3 Obr. 3 • Vzduchospalinová cesta v paralelním uspořádání s přirozeným tahem (tlakové třídy N1, N2) – pro spotřebiče v provedení C (uzavřené); 1 – ústí komínového průduchu, 2 – uzavřený spotřebič v provedení C, 3 – společný vzduchový průduch, 4 – kouřovod se soustředným uspořádáním, 5 – komínový průduch, 6 – otvor pro tlakové vyrovnání, 7 – kontrolní otvor, 8 – přívod vzduchu do vzduchového potrubí
 

Tento systém odvodu spalin se řídí podle následujících zásad:

 • do společného komína se mohou připojit uzavřené spotřebiče na plynné palivo do jmenovitého výkonu nejvýše 30 kW,
 • do společného komína může být připojeno nejvýše 10 spotřebičů v podlažích nad sebou,
 • v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 4 spotřebiče,
 • největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího spotřebiče,
 • komín musí být navržen tak, aby bylo vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů,
 • vzduchový a komínový průduch se spojí otvorem pro tlakové vyrovnání, který se obvykle umísťuje ve vzdálenosti 3 až 4 průměry komínového průduchu pod nejníže umístěným sopouchem,
 • kouřovod a vzduchové potrubí pro přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče jsou nejčastěji řešeny soustředným potrubím,
 • přívod vzduchu do spotřebiče může být řešen také odděleně napojeným vzduchovodem na společný vzduchový průduch,
 • rovněž lze provést samostatný přívod spalovacího vzduchu pro jednotlivé spotřebiče vzduchovodem přímo z venkovního prostředí,
 • kouřovody a vzduchovody musí být v sopouchu a ve spalinovém hrdle spotřebiče upevněné vzduchotěsně,
 • komínový průduch společného komína je vyústěn výše, než je nasávací otvor pro přívod vzduchu, přívod vzduchu bývá obvykle situován do strany,
 • nasávání vzduchu nesmí být ovlivněno výstupem spalin z komínového průduchu.

5. Společní komíny přetlakové v koncentrickém uspořádání (tlakové třídy P1, P2) – pro plynové spotřebiče v provedení C přetlakové (uzavřené s ventilátorem)

Image 4Obr. 4 • Vzduchospalinová cesta přetlakového komína v koncentrickém uspořádání (tlakové třídy P1, P2) – pro spotřebiče v provedení C přetlakové (uzavřené s ventilátorem); 1 – ústí komína, 2 – přívod vzduchu do vzduchového průduchu, 3 – vzduchovod, 4 – kouřovod, 5 – uzavřený spotřebič v provedení C, 6 –  sopouch, 7 – kouřovod se soustředným vedením vzduchu ke spotřebiči, 8 – komínový průduch, 9 – vzduchový průduch. 10 – otvor pro tlakové vyrovnání, 11 – kontrolní otvor, 12 – kondenzátní jímka, 13 – kondenzátní potrubí, 14 – nádoba na kondenzát

Do společného komína v tlakové třídě P1, P2 se mohou připojit uzavřené spotřebiče na plynné palivo do jmenovitého výkonu nejvýše 30 kW. Komín se navrhuje podle následujících zásad:

 • do komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlaží nad sebou,
 • v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče,
 • největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče,
 • ve společném komíně musí být vyloučeno vzájemné ovlivňování funkce spotřebičů,
 • spalinová cesta se provádí podle dokumentace výrobce spotřebičů.

6. Závěr

Změna v konstrukci společných komínů od plynových spotřebičů nastala s přijetím Nařízení komise EU č. 813/2013. Nařízení stanovuje požadavky na Ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů. Všechny komíny, tedy i společné, musí být navrženy pro mokrý provoz s odpovídajícími tlakovými zkouškami, které vychází z parametrů spalin plynového spotřebiče.

Literatura

 1. ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. ÚNMZ. 2016-12.
 2. ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky. ÚNMZ. 2004-9.


Chimneys serving more than one heating appliance – Part 2: Types

The author submits the requirements of the standard ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes. The second part of the article describes the requirements for connecting gas-fueled appliances to shared chimneys. At the same time, the author devotes part of the text to the requirements of the ČSN EN 1443 standard for the classification of chimneys in accordance with valid legislation.

Keywords: chimney, shared chimneys, gas-fueled appliances, technical standard, general requirements, legislation

Pokračování příště

Související články