+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Spalinová cesta

29.09.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2014

ÚNMZ, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a GŘ hasičského záchranného sboru ČR se dohodly na vydání společného stanoviska sjednocujícího výklad pojmu „Spalinová cesta“, které vyšlo jako Oznámení č. 115/14 ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2014.

Sjednocující výklad pojmu „Spalinová cesta“ v právních předpisech a technických normách má zajistit jednotný přístup dotčených subjektů k využívání spalinových cest, jejich údržbě, opravám apod., z důvodu důležitosti problematiky ve vztahu k ochraně života a zdraví osob.

Právní úprava

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „nařízení vlády č. 91/2010 Sb.“) a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“).

České technické normy: třídy 73 – Navrhování a provádění staveb skupiny 08 – Požární bezpečnost staveb 42 – Funkční díly stavebních objektů.

Pro účely nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. je termín (pojem) „spalinová cesta“ definován takto:

Spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Odůvodnění

Vybrané ustanovení příslušných právních předpisů Požadavky na bezpečnost a vlastnosti spalinových cest jsou specifikovány ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.:

§ 8

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita
b) požární bezpečnost,
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
d) ochrana proti hluku,
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a tepelná ochrana.

Stavba musí splňovat uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.

Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba uvedené požadavky splní.

§ 24

Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat.

Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Normovou hodnotou se podle ust. § 3 písm. k) vyhlášky č. 268/2009 Sb. rozumí konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

Personální a technické požadavky na revize, kontroly a údržbu spalinových cest jsou uvedeny v nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

§ 1

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

§ 6

Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Všeobecně

Spalinové cesty (dutiny určené k odvodu spalin do volného ovzduší), patří mezi funkční díly staveb, jejichž provozem je ohrožena požární bezpečnost a zdraví a životy osob a zvířat, kteří se ve stavbě nacházejí.

Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich požární bezpečnosti:

  1. Požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena provozem spalinové cesty
  2. Požární bezpečnost stavby nesmí být ohrožena vlastnostmi spalinové cesty z hlediska šíření požáru mezi požárními úseky

Požadavky na spalinové cesty vyplývající z hlediska jejich provozní bezpečnosti

  1. Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat.
  2. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Termín „Spalinová cesta“ je definován v ČSN a ČSN EN jako dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Z technických norem třídy 73 a skupin 08 a 42 vyplývá, že „spalinové cesty“ jsou konstrukční celky tvořené komíny a kouřovody – např. svislý kouřovod s funkcí komína, horizontální kouřovod připojený do svislé části (komína) prostřednictvím sopouchu, nebo patního kolena, horizontální, nebo vertikální vzducho-spalinové cesty apod.

Jedná se tedy o jakoukoliv konstrukci – dutinu, která odvádí spaliny do volného ovzduší.

Z návaznosti a vzájemného propojení uvedených právních předpisů a technických norem vyplývá, že termín (pojem) „spalinová cesta“ je pro výklady těchto předpisů nutno definovat jednotně, tedy jako dutinu určenou k odvodu spalin do volného ovzduší bez ohledu na připojený spotřebič a druh paliva.

Za MMR Ing. Marcela Pavlová v. r., ředitelka odboru stavebního řádu
Za HZS ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda v. r., náměstek ředitele HZS ČR
Za ÚNMZ Mgr. Zdeněk Veselý v. r., náměstek předsedy