+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Skládané deskové výměníky tepla Alfa Laval v provozu Tepláren Brno

12.02.2017 Firma: E S L, a. s. Časopis: 1/2017

Jedním z významných zákazníků na dodávku a instalaci skládaných výměníků tepla švédské společnosti Alfa Laval jsou i Teplárny Brno, konkrétně provoz Červený mlýn.

Paroplynová teplárna Červený mlýn

Na brněnském teplárenském provoze Červený mlýn je realizována výroba tepla a elektřiny v paroplynovém cyklu. Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná, Špitálka a Žabovřesky. Vyrobené teplo je dodáváno v horké vodě. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora kabelovým vedením.

Image 0Obr. 1 • Areál Tepláren Brno – Červený mlýn, zdroj: http://www.teplarny.cz/elektrina

V provozu Červený mlýn je instalován moderní paro­plynový teplárenský blok, který tvoří plynová turbína, spalinový kotel a parní protitlaká turbína, o celkovém elektrickém výkonu 95 MWe a tepelném výkonu 86 MWt. Plynová turbína na Červeném mlýnu je přímo připojena k bypassovému komínu a může tak vyrábět elektřinu bez závislosti na odběru tepla. Paroplynový blok Červený mlýn díky svým dynamickým vlastnostem může kromě uvedené dodávky silové elektřiny také poskytovat regulační výkon, využitelný pro stabilizaci provozu elektrizační soustavy České republiky (ES ČR) prostřednictvím tzv. podpůrných služeb (PpS). V tom případě pak dispečink společnosti ČEPS, která je za provoz ES ČR zodpovědná, dálkově řídí elektrický výkon paroplynu nebo spalovací turbíny v předem sjednaném pásmu.

Skládané deskové výměníky v systému akumulace tepla

Systém akumulace tepla umožňuje řešit problém časového posunu denních špiček dodávek elektřiny tak, aby se dosáhla nejvyšší ekonomie provozu a současně nedošlo ke zkrácení intervalu údržby a životnosti plynové turbíny jejím častým najížděním a odstavováním. Akumulace tepla probíhá v beztlaké vertikální nádrži a systém je řešen jako tlakově nezávislý. Okruh síťové vody je oddělen od akumulace čtyřmi paralelně zapojenými skládanými deskovými výměníky tepla, každý s tepelným výkonem 10 MW. Podmínkou při výběru deskových výměníků bylo zvládnutí značného tlakového rozdílu, který působí na desky výměníků (tlaková diference 23 bar).

Image 1Obr. 2 • Skládaný deskový výměník Alfa Laval v provozu Červený mlýn, Teplárny Brno

V roce 2012 Teplárny Brno přistoupily k výměně stávajících deskových výměníků, které tyto podmínky v provozu již nesplňovaly. Ty byly nahrazeny výměníky tepla švédské společnosti Alfa Laval, a to především pro jejich parametry splňující náročné požadavky provozu Tepláren Brno. Na dodané skládané deskové výměníky poskytl výrobce (Alfa Laval) provozovateli (Teplárny Brno) sedmiletou záruku.

Důležitou podmínkou pro uplatnění této nadstandardní záruční doby byl požadavek výrobce na provádění pravidelných servisních prohlídek výměníků tepla. Tyto prohlídky instalovaných výměníků v Teplárnách Brno zajišťuje v součinnosti firma Alfa Laval a E S L, a.s., která je certifikovaným distributorem a autorizovaným servisním partnerem Alfa Laval. V rámci zatím poslední prohlídky, která se uskutečnila dne 25. 11. 2016, byly pořízeny i snímky termokamerou (viz obr. 4), které jednoznačně prokázaly naprosto optimální provozní stav instalovaných zařízení. Ta dosahují parametrů, které byly požadovány a deklarovány v rámci technických návrhů deskových výměníků.

Servis a výroba skládaných deskových výměníků

Vyškolení technici E S L, a.s. mohou uvedené technické zásahy provádět na základě oprávnění a certifikátů, které získaly od společnosti Alfa Laval. Uvedené certifikáty opravňují firmu E S L, a.s. nejen k provádění servisních činností spojených s deskovými výměníky Alfa Laval, ale především umožňují navrhovat a vyrábět skládané deskové výměníky z komponent spol. Alfa Laval. Tato výroba skládaných deskových výměníků je v současné době plně zavedena a umožňuje tak rychlé dodávky nejrůznějších typů a velikostí skládaných výměníků jejím zákazníkům nejen z oblasti stavebnictví, tj. vytápění a přípravy teplé vody, ale i z oboru potravinářství, průmyslových aplikací, chladírenství a dalších.

Image 2Obr. 3 • Instalace skládaného výměníku tepla Alfa Laval do provozu Červený mlýn, Teplárny Brno

Vzhledem k neustále vzrůstajícímu množství vyráběných skládaných výměníků, zřídila firma E S L, a.s. pro tuto činnost nové výrobní a skladové prostory v areálu sídla firmy v Brně na Dukelské třídě 247/69. I díky tomu může firma E S L, a.s. navrhnout, vyrobit a dodat skládaný výměník do 48 hodin.

Image 3Obr. 4 • Snímek skládaného výměníku tepla pomocí termokamery

Závěr

Na základě výsledků servisních prohlídek deskových výměníků, a to nejen v provozu Tepláren Brno, je možné konstatovat, že jsme schopni garantovat, a také prokázat, že nabízené a provozované deskové výměníky tepla Alfa Laval vždy dlouhodobě splňují požadované parametry.

Firemní článek