+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Seminář „Modrá úsporám …utopie a praxe“

16.06.2017 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 3/2017

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Image 0

Semináře „Modrá úsporám…utopie a praxe“ brněnské společnosti ASIO probíhaly za vysoké účasti od února do března v rámci celé České republiky. A jaká byla hlavní témata přednáškového dne?

  • Je možné získat nějaké dotace na řešení vody v malém?
  • Úspory vody a zabezpečení proti haváriím v domě (eVodník)
  • Ostrovní systémy – aneb jak řešit dům bez napojení na sítě
  • Problematika hygienizace pitné a provozní vody
  • Nakládání s vodami od zdroje po recipient a možné optimalizace
  • Recyklace vody a tepla ve wellness centru

Účastníci semináře obdrželi na závěr sborník přednášek, který na 89 stranách zahrnuje téměř veškerou problematiku a řešení úprav a čištění většiny druhů vod. Zájemci o další podrobnosti si mohou vyhledat potřebné informace na webové stránce www.asio.cz/cz/seminare. Pro čtenáře Topin vybíráme následující příspěvky:

Novinky v oblasti čištění a úpravy vod (Ing. Karel Plotěný)

Na trhu jsou nové typy domovních ČOV. Všechny byly vyzkoušeny a splňují potřebné požadavky na kvalitu přečištěné vody a bezpečný provoz.

Čistírna AS-KLARO odstraňuje ve velké míře dusík a fosfor. Svou kvalitou vyhovuje všem požadavků na třídu PZV a je možné ji ohlašovat. Voda ošetřená touto čistírnou vykazuje parametry dle tabulky.

Image 1

Image 8

Čistírna AS-IDEAL má nejen část určenou k čištění odpadních vod, ale také pro zahuštění kalu. Fosfor se odstraňuje v biologickém stupni čištění. Postup čištění má 3 fáze – aeraci, sedimentaci a odtok. Účinnost čištění je na tak ­vysoké úrovni, že splňuje nařízení vlády NV č. 401/2015 a NV č. 57/2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod.

Image 2

Image 9
  

Novinky v legislativě postihující čištění odpadních vod pro rok 2017:

Image 10

Filtry do kanalizačních šachet

Jejich úkolem je bránit šíření zápachu do okolí. Osazují se na horní stranu kanalizační šachty umístěné v rozvodech venkovní kanalizace.

Zápach v kanalizaci způsobují biologické procesy probíhající v odpadní vodě při nedostatku kyslíku ve vodě. Způsobuje ho zejména sirovodík (H2S), merkaptany (CH3-SH, CH3-CH2-SH), dimethyl sulfid ((CH3)2S) a amoniak (NH3). Pro správnou funkci filtru je rozhodující velmi dobré utěsnění prostoru mezi tělem filtru a obvodem šachty. Vzduch obsahující zápach prochází přes sorpční část filtru. Tím se sníží koncentrace zápachu z několika stovek ppm na 1–50 ppm např. u sirovodíku, který je cítit nejvíce. Eliminace zápachu dosáhla při měření přes 99 %. Na obrázku vidíme filtr AS-OREO, který má kapacitu až 20 m3·h–1. Filtr se vyrábí v průměrech 600 mm a 800 mm.

Image 3

Dotace při financování infrastruktury vodovodů a kanalizací v obcích (Ing. Karel Plotěný)

Dotace Ministerstva zemědělství ČR.

MZ vyhlásilo III. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Přijímání žádostí bylo ukončeno 14. září 2016 a o tuto dotaci dnes již není možné žádat.

Dotace v rámci Operačního programu životní prostředí.

Nové programovací období probíhá od roku 2014 a bude ukončeno v roce 2020. Hlavním cílem OPŽP je zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Pomocí programu má být dosaženo dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem. Celková výše dotace činní cca 63 % ze způsobilých nákladů. K podporovaným projektům patří výstavba kanalizace, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV.

Krajské dotace je možno čerpat na výstavbu, dostavbu, modernizace a intenzifikace ČOV a kanalizace spojené s výstavbou ČOV. Pro získání dotace je třeba připravit stavební povolení, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, územní plán a další písemné náležitosti.

Výzva č. 11 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory – domovní ČOV.

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních ČOV do kapacity 50 EO. Žádosti se podávají do 30. 11. 2017, podpořené projekty musí být realizovány do 31. 12. 2020. Výše dotace je do 240 tisíc Kč.

Úspora vody používáním zařízení eVodník (Jiří Kříž)

eVodník je elektronické automatické zařízení určené k ochraně nemovitostí proti vytopení vodou a únikům vody z vodovodních rozvodů, zařizovacích předmětů a jiných zařízení na vodovodní rozvod připojených. Prostřednictvím internetové sítě navíc detailně a online informuje uživatele o spotřebě vody a její ceně. Zařízení má několik úkolů, zejména:

  • sledovat spotřebu vody,
  • eliminovat úniky vody,
  • chránit budovy před vytopením,
  • informovat emailem a SMS o úniku vody.

Systém eVodník využívá ke komunikaci bezdrátové WiFi internetové připojení. Prostřednictvím internetové sítě lze zařízení snadno nastavit. Jeho ovládání a sledování je možné z jakéhokoliv místa na světě oprávněnými uživateli, kteří jsou pro příslušné zařízení zavedeni do systému vzdálené správy VTS.

Jeho význam spočívá v hospodárnosti provozu vodovodní sítě, protože informuje o tom, jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká a ukáže, kolik taková spotřeba stojí minutově, hodinově, denně, měsíčně. Každý uživatel zařízení má okamžitý aktuální a přehled o cenách za spotřebovanou vodu v čase. Údaje o spotřebách, cenách, nastaveních aj. lze jednoduše ze systému vzdálené správy exportovat do PDF, XML a CSV souborů a dále je zpracovávat ve vlastních databázích. Z výroby je eVodník nastaven tak, že již při úniku 1 litru vody za hodinu, dává prostřednictvím emailu a SMS uživateli informaci. Po zjištění úniku vody uzavře eVodník hlavní uzávěr vody.

Image 4

Zařízení eVodník se instaluje ve všech domech RD Rýmařov, kde patří ke standardnímu vybavení. Těchto domů se postaví ročně celkem cca 500 (u nás i v dalších zemích v Evropě). Zařízení je možné používat ve více budovách, elektronicky vzájemně propojených. Pokud obec vlastní administrativní budovy, školy, ­divadla, kina, jídelny, zdravotní střediska, hasičské zbrojnice a další budovy, mohou být všechny napojeny do systému eVodník. Při úniku vody ve kterékoliv budově dostane starosta či jiná pověřená osoba o této události informaci na počítač a na mobilní telefon.

V současné době přibližně každá třetí pojistná událost souvisí s havárií vodovodu. Budovy vybavené zařízením eVodník jsou u některých pojišťoven zvýhodněny. Např. ČPP poskytne pojistitelům, kteří mají v budově zapojeného eVodníka, levnější pojištění.

Zařízení eVodník se používají v budovách malých (rodinné domy), velkých (činžovní domy, administrativní budovy) a také při elektronickém propojení několika budov. Instalace je možná 1 kusu zařízení v RD nebo na každou stoupačku 1 kus ve velkém domě nebo i jinak podle velikosti a charakteru budovy. Proto výrobce dodává na trh provedení eVodníků: Home, Bussines, Basic, Standard, Komfort, Premium.

Ostrovní systémy (Ing. Jan Vacek)

Stále více domů se staví v místech, kde nejsou veřejné sítě, nebo na místech, kde např. není možné zasakovat – uživatelé pak mají klasický problém „Kam s ním?“. Kam s odpadní vodou tak, aby náklady na její likvidaci byly únosné a jak vyřešit zásobování např. když začne v letních měsících studna vysychat.

Systémové řešení. Začíná se u přehledu možných vstupů a výstupů. Ke vstupům (zdroje vody) patří studna, vodoteč a srážkové vody. Výstupy jsou opět srážkové vody a použitá voda. Jejich likvidace se pak řeší odparem, vsakováním nebo vypuštěním do vodoteče. Z posouzení možných vstupů a výstupů vznikne několik možných řešení, které jsou investičně a provozně různě náročné. Následně se vybírá nejvhodnější varianta. Při hodnocení možností rozhodují jak objektivní (tj. dopočitatelné) argumenty, tak subjektivní názory. Řešení je efektivní, pokud jsou vstupy i výstupy minimalizovány.

Image 5

Úspory jsou přímé a nepřímé. Přímé – optimální použití zařizovacích předmětů, závlahových systémů a různých doplňků, jako např. spořiče na bateriích. Další jednoduchá úspora navíc bez investic je změna návyků, čímž se šetří přímo spotřeba pitné vody. Nepřímé – část vody, která byla používána jako pitná (splachování, umývání podlahy apod.) nahradíme z jiného zdroje. Může jím být např. studna, srážková nebo recyklovaná voda, příp. i kvalitně upravená odpadní voda. Největší využití je samozřejmě u vody srážkové.

Image 6

Nádrže na srážkovou vodu. Nabídka je velmi široká. Podle tvaru se rozlišují nádrže kulaté, čtvercové a obdélníkové. Objem nádrží se pohybuje od několika stovek litrů až po desítky kubíků. Velmi důležité je jejich vybavení, které může být podle potřeby velmi rozmanité. U nádrží se počítá nejen s akumulací vody, ale také s retencí = zachycení přívalových vod intenzivními dešti. Nádrže slouží k zachycování vody dešťové, případně i šedé vody z domácností.

Využití šedých vod. Za šedou vodu se považuje voda z koupelen. Po vyčištění je to voda „bílá“, která má široké využití. Tato voda se využívá k mytí podlahy, umývání nádobí, splachování WC, zalévání zahrady, mytí auta či praní prádla. Pokud se voda vyčistí spe­ciálním filtrem AS-aqualoop, může být používána dokonce na umývání těla.

Bezodtokový dům. Tento dosud málo používaný pojem představuje řešení domu, který není napojen na kanalizaci. Dokonalé řešení spočívá ve správném propojení potrubí do několika nádrží, pomocí nichž může dům fungovat pouze s přívodem vody bez kanalizace. Na toto téma doporučuji shlédnout tříminutové video

ttps://www.youtube.com/watch?v=UlcI_Nf8Zgk&fea­ture=youtu.be kde je přehledně vysvětleno fungování takového domu. Základem je používání pokud možno všech spotřebičů vody s hospodárností A+++. Doporučuje se používat hlavně bezvodé zařizovací předměty – pisoáry a kompostovací toalety.

Komplexní řešení ostrovního domu. Spočívá v přečištění odpadních vod všech druhů – šedé, černé a dešťové. Jde opět o řešení odtoku vody z „ostrovního domu“ – bez napojení na kanalizaci. Pro každý druh odpadní vody je určena samostatná nádrž. Šedé vody se čistí v nádrži AS-AQUALOOP, černé v nádrži AS-IDEAL PZV a dešťové v nádrži AS-REWA.


Image 7