+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rubrika pro projektanty a energetiky

26.03.2021 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 1/2021

Společnost NRG flex nabízí kompletní služby, které zahrnují počáteční případovou studii projektu, dimenzování rozvodných sítí, vyhodnocení možností realizace s posouzením celkových investičních nákladů, cenovou nabídku projektu a přípravu kladečského plánu i s technickými detaily.

Případová studie

– součástí takové studie je řešení a popis problematiky daného projektu, přičemž se uvedou možné alternativy realizace, které se dají zpracovat podle konkrétních podmínek řešeného projektu. Shrnutím co největšího množství informací dokážeme zajistit komplexní posouzení a navrhnout optimální návrh pro efektivní provoz rozvodných tepelných sítí.

Dimenzování rozvodných sítí

– náš tým techniků dokáže poskytnout konzultaci k navrhování tepelných sítí nebo vypracovat hotový tabulkový výpočet na konkrétní projekt. Snažíme se zajistit spokojenost odběratelů tepla tím, že jim předložíme správný návrh. Projektantům jsme zpřístupnili naše potrubí v programu Protech, kde si mohou sami navrhnout a dimenzovat systém, který si zvolí. Tuto možnost samozřejmě nabízíme i jako součást našich služeb.

Posouzení systémů podle vhodnosti pro daný projekt

– cílem je zajistit optimální podmínky pro přenos teplonosné látky z hlediska spokojenosti investora, provozovatele a samotného odběratele tepla. S tabulkovým vyhodnocením tepelných ztrát a výslednými investičními náklady dokážeme vybrat optimální návrh.

Cenová nabídka projektu

– je samozřejmostí, přičemž se snažíme vybrat ten nejvhodnější systém s ideálním poměrem cena/výkon. Aby měl zákazník možnost srovnání a volby, poskytujeme mu cenovou nabídku několika nabízených potrubních systémů, aby mohl posoudit, který je nejvhodnější pro strategii správce rozvodů nebo investora. V návaznosti na přípravu rozpočtů a jejich pohodlné zpracování, se naše produkty nachází i v programech Cenkros nebo v cenové soustavě RTS. V nejbližší době budou naše produkty doplněny i do cenové soutavy ÚRS a budete s nimi moci pracovat v programu KROS. Při zadávání poptávky na přípravu výkazu výměr stačí zadat informaci o tom, v jakém systému budete rozpočty kompletovat.

Příprava kladečského plánu rozvodu potrubí

– je další službou, kterou poskytujeme projektantům. Zpracováváme výpisy materiálu k výkresům, stavební a realizační kladečské plány obsahující zakreslené detaily. Pro projektanty máme k dispozici zakreslené detaily jednotlivých komponentů ve formě dwg souborů. Z těchto detailů dokážeme zpracovat kladečské plány a rozkreslit montážní postupy i sami.

Jsme tu pro Vás – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a napište nám přes kontaktní formulář, nebo přímo e-mailem na dotazy@nrgflex.cz otázky, které Vás zajímají.

Autorka:
Ing. Eva Švarcová – absolventka Slovenské technické univerzity na stavební fakultě, pokračující v doktorandském studiu na odboru Teorie a technika prostředí budov. V rámci svého inženýrského studia se podrobně věnovala návrhu velkoplošného vytápění a chlazení v budovách. Kromě toho se v rámci NRG flex věnuje návrhu tepelných sítí a podílí se na přípravě studií vedoucích k optimalizaci tepelných rozvodů při rekonstrukcích centralizovaných rozvodů tepla pro vytápění i teplou vodu.


Rubrika pro projektanty a energetiky – hybridní řešení

V minulých číslech jsme prezentovali studie a příklady z konkrétních realizací hybridního řešení. Domníváme se, že samotné hybridní řešení není nutné podrobně představovat. Chtěli bychom však poukázat na to, jak v praxi provést spojení flexibilního plastového před­izolovaného systému s ocelovým předizolovaným potrubím. Přece jen se z povahy systémů jedná na první pohled o velmi nesourodé spojení. Zkušení projektanti, kteří již řadu let navrhují ocelové předizolované potrubí, jsou zvyklí počítat pevné body a dilatace na potrubí.

Opakovaně se nás ptají, jak probíhá výpočet v případě flexibilního plastového potrubí? Odpověď je jednoduchá: u plastového předizolovaného potrubí se nemusí pevné body ani dilatace počítat. Flexibilní plastové předizolované potrubí má samokompenzační vlastnosti. Místa, která je nutno posoudit, se nachází na přechodu systémů, např. při přechodu na objekt u nesdružených systémů je nutno vhodným způsobem fixovat přechod v objektu. Druhou výjimku tvoří spojení do hybridního systému, tedy přechod mezi ocelovým a plastovým předizolovaným systémem.

Hybridní tepelné rozvody jsou tvořeny kombinací ocelových a plastových předizolovaných potrubí. U tepelných sítích s konstrukční teplotou do 115 °C lze dimenze pod DN125 nahradit plastovým flexibilním potrubím. Tímto krokem zajistíme výhody při realizaci sítě, optimální provozní parametry a úspory při provozu.

Plastové předizolované potrubí má nižší tepelné ztráty než ocelové předizolované potrubí, spojuje se jen pár spoji na trase, protože, na rozdíl od 12metrových ocelových předizolovaných potrubí, se jedná o souvislé potrubí. Plastové předizolované potrubí je flexibilní a změny směru trasy se díky ohebnosti provádí bez kolen, to znamená, že na rozdíl od ocelového předizolovaného potrubí můžeme na rovném úseku trasy vynechat kompenzátory.

Při použití double verze – zdvojeného plastového potrubí v jedné společné izolaci se nám podaří dosáhnout ještě menších úniků tepla a snížíme šířku výkopu, z čehož plynou i nižší investiční náklady na realizaci.

Při přechodech z oceli do plastu musí být vyprojektován detail, který kompenzuje dilataci ocelového potrubí, aby nepůsobila negativně na plastové potrubí. Musíme zamezit axiálním a bočním dilatacím, tím že využijeme L, Z nebo U kompenzátor, pevný bod, paralelní nebo etážové odbočku (T-kus).

Ohyb L

Základním kompenzátorem napojení plastového předizolovaného potrubí na ocelové předizolované potrubí plastu je ohyb L – koleno; s jeho pomocí zamezíme pohybům, které se mohou vyskytnout během provozu; doporučená délka napojení je minimálně 2,5 m (viz obr.). Při použití ocelového potrubí je nutné osadit i dilatační polštáře, které umožňují pohyb potrubí v potřebném rozsahu, aby nedošlo k poškození potrubí.

Image 1

Ohyb Z

Dalším kompenzátorem, který můžeme umístit při přechodu z oceli na plast, je kompenzátor ve tvaru Z, který se skládá ze dvou kolen, přičemž opět druhé koleno musí mít minimální délku 2,5 m a pak můžeme s použitím přechodového spoje plynule přejít na plast.

Image 2

Ohyb U

Kompenzátor ve tvaru U se skládá ze čtyř kolen, přičemž platí, že poslední koleno má mít rameno minimálně 2,5 m, a pak se může plynule napojit plastové potrubí.

Image 3

Pevný bod

Pevný bod se skládá z objímky, která přichytí ocelové potrubí a ukotví ho pevně k zemi, přičemž platí, že napojení na plastové potrubí musí být minimálně 2,5 m od pevného bodu.

Image 4

Paralelní T-kus

Odbočku například z hlavní trasy lze realizovat přes paralelní T-kus spolu s kolenem, kde platí, že rameno kolena má být minimálně dlouhé 2,5 m.

Image 5

Etážový T-kus

Poslední možností realizace přechodu oceli na plast je etážový T-kus spolu s nohavicí, kde můžeme využít napojení na double verzi předizolovaného plastového potrubí.

Image 6

Zde je také nutný minimální rozestup 2,5 m pro napojení plastového potrubí.

Výše uvedené možnosti jsou ideální k tomu, aby se eliminovala síla při přechodu z ocelového potrubí na plastové. Závisí na umístění odbočky; pokud by se nacházela při přirozeném fixním bodě, může být rameno i kratší. Pokud je z prostorových důvodů žádoucí zkrácení ramene i v jiných částech nebo za jiných podmínek, je třeba přepočítat působící síly a navrhnout délku ramene individuálně.

Při přípravě rozpočtu a následně výkazu výměr důsledně dbáme na správnost technického řešení. V případě jakýchkoliv dotazů při přípravě projektové dokumentace nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám pomůžeme nalézt optimální řešení. Základním cílem při navrhování tepelných sítí je nalézt vhodné řešení tak, aby byl zajištěn dlouhodobě stabilní provoz při minimalizaci tepelných ztrát a počtu spojů. Výhodou realizace s po­užitím flexibilního plastového potrubí, případně hybridního řešení, je výrazné zkrácení doby výstavby, užší výkopy a tím i menší zásah do stávající zástavby.

Firemní článek