+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Regulátor tahu snižuje roční náklady na vytápění až o 10 %

28.09.2012 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 6/2012

Text vznikl na podkladě překladu firemního článku Haas+Sohn, zveřejněném v časopise Sanitär + Heizungstechnik č. 1/2012, a byl doplněn o informace ve vztahu k České republice.

Regulátor tahu (dále jen RT) je zařízení s nepatrnými pořizovacími náklady, jednoduchou montáží a dlouhou životností. Na českém trhu je kominickými firmami běžně nabízen a dodáván.

Malá klapka, velký účinek – RT spoří energii a snižuje roční náklady na vytápění až o 10 % a současně prodlužuje životnost otopné soustavy. Stavebnicový prvek spalinové cesty obstarává plno­automaticky a bezobslužně oscilující (výkyvnou) klapkou konstantní optimální tahové poměry v komínovém průduchu. RT je vhodný pro všechny zdroje tepla na tuhá paliva pro ústřední vytápění s přirozeným tahem. Je možná i následná dodatečná bezproblémová montáž.

Pro každé vytápěcí zařízení s komínem platí jednoduchý princip: tah komína přivádí spalovací vzduch do kotle a současně odvádí spaliny do volného ovzduší. Když je podtlak v komíně nebo tah příliš vysoký, např. působením větru, spaliny a vzduch proudí kotlem příliš rychle a spalování probíhá nestabilně. Následkem toho rostou emise a účinnost spalování klesá a ztrácí se tak plnohodnotné teplo. RT je levný a spolehlivý prostředek, který otevírá klapku v kouřovodu nebo přímo v komínovém průduchu a přisávaný vzduch z kotelny proudí komínovým průduchem a tah kotlem přitom zůstává konstantní na optimu. Doslovně se dá říci, že zabíjí dvě mouchy jednou ranou: spoří energii a šetří životní prostředí. Snížení komínové ztráty je výrazné při přerušovaném provozu kotle (kotel není provětráván), nebo v době, kdy je udržován natopený jako pohotovostní rezerva. Provětrávání komína současně snižuje vylučování vlhkosti, zabraňuje promočení komína a prodlužuje tak jeho životnost.

Image 1Obr. 1 • RT zamontovaný do spalinové cesty

V SRN je povinné použití RT předepsáno právními předpisy pro kotle spalující dřevo, štěpku, pelety. Kotle pracující na principu zplynování a olejové kotle.

Image 2Obr. 2 • RT kombinovaný s explozní klapkou

Často bývá RT kombinován s explozní klapkou, která otvírá při drobných explozích, ke kterým může při provozu kotlů docházet. Krátkodobé zvýšení tlaku je touto cestou odstraněno a vyhneme se případným škodám na zařízení. RT mají jednoduché nastavení regulačního rozsahu, montují se do T-kusu na kouřovodu či komínovém průduchu popř. do navařeného hrdla, nebo do zděře ve zděném komíně. RT není vhodný pro kondenzační kotle a montáž do obytných prostor.

Image 3Obr. 3 •

Doplňující poznámka zpracovatele článku

Na rozdíl od SRN není v naší republice používání regulátoru (omezovače) tahu povinné. Pouze poslední vydání ČSN 73 4201 z listopadu 2010 definuje RT jako zařízení, které zabraňuje překročení nejvyššího komínového tahu přisáváním vedlejšího vzduchu do spalinové cesty. V poznámce v textu se dále uvádí, že u zdrojů tepla pro ústřední vytápění a u technologických spotřebičů s odvodem spalin přirozeným tahem regulovaným mechanicky na spalinovém hrdle, je možné použít též RT.

Konstrukčně je regulátor tahu v podstatě dvouramenná páka. Na jejím jednom rameni, které tvoří šroub s maticí (závažíčkem) se pootáčením matice nastavuje moment, který odpovídá požadovanému nejvyššímu tahu v komínovém průduchu. Pokud tento tah v komíně je vyšší než tah nastavený, výkyvná klapka otevře průduch do kotelny, nebo do venkovního prostoru a sníží nadbytečný tah dvojím způsobem. Přisátý vzduch zvětší objem plynu protékající průduchem a současně zchladí spaliny. Regulátor tahu se nemontuje do obytných prostor, neboť by odebíral již dodané teplo.

Konkrétní matematický výpočet je velice obtížný. Proto byla v devadesátých letech minulého století provedena rozsáhlá měření na Technische Universität München. Výsledkem bylo:

  1. zjištění, že u některých spotřebičů provozovaných zapnuto-vypnuto se docílí použitím RT až desetiprocentní úspory ročních nákladů na vytápění
  2. byl sestrojen nomogram pro návrh RT. Původně se předpokládalo, že každý výrobce bude muset mít sestrojený nomogram pro své výrobky. Dlouhodobá praxe ale ukázala, že výrobci mají konstrukce RT takřka totožné a jeden diagram stačí s dostatečnou přesností pro návrh RT obecně. Popis širokého použití RT včetně návrhového diagramu byl zveřejněn v našem časopise č. 3/2002 str. 54 a 55. Původní nomogram připojujeme.