+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Prípravovať a odoberať teplú vodu mimo stanoveného času?

07.02.2014 Spoluautoři: Jozef Buzaši, Ing. Emil Ruščák Časopis: 1/2014

Na základě měření spotřeby tepla a vody pro přípravu teplé vody na čtyřech lokalitách autoři článku vyčíslují možné zvýšení plateb za teplou vodu, pokud se přejde z provozu s nočním útlumem na komfortní, trvalou, dodávku teplé vody. Skutečnosti uvedené v článku lze využít i jako opačnou informaci, tedy jaké by mohly být úspory, pokud by se přešlo z komfortní celodenní dodávky teplé vody k dodávce s omezením teploty na 45 °C v noční době. O tomto postupu jsou občas vedeny v českých podmínkách diskuze, ale veřejně nejsou známy výsledky konkrétního měření. Proto doporučuji se se závěry autorů seznámit, ale současně zvážit i důsledky, které jsou uvedeny v poznámce za článkem.

Recenzent: Miloš Bajgar

Úvod

Náklady na prípravu teplej vody boli a sú dôvodom na realizáciu súboru takých technických opatrení, ktoré zabezpečia optimálnu mernú spotrebu tepla na prípravu teplej vody, ktorá by měla být pod odporučenou hodnotou tj. 75,00 kWh/m3 (0,27 GJ/m3).

Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa v paragrafe 1, ods. 6 stanovuje povinnosť teplú vodu dodávať denne v čase od 5,00 hodiny do 23,00 hodiny, alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla. Možnosť predlženia prípravy a dodávky teplej vody na 24 hodín denne bola konečným spotrebiteľom ponúknutá v bytových domoch v správe SBD Banská Bystrica. Akým spôsobom sa prejaví nepretržitá príprava a dodávka teplej vody na spotrebe tepla na jej ohrev a finančných nákladoch za jej dodávku, popisujeme v tomto príspevku.

Stručná charakteristika a špecifikácia bytových domov

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica zabezpečuje výkon správy v 212 bytových domoch, pričom primárne teplo od spoločnosti STEFE Banská Bystrica a.s. odoberá pre 178 domov. Na experiment sme vybrali 4 bytové domy rôznych stavebných sústav. Stručná charakteristika vybraných bytových domov je nasledovná:

 • Bernolákova 1
  v dome je 65 bytov na dvanástich poschodiach. V dome býva 137 osôb a má osem vertikálnych stúpačiek a cirkulácii teplej vody, ktoré sú hydraulicky vyregulované regulačnými ventilmi a opatrené pôvodnou termoizoláciou.
 • Moskovská 36, 38, 40, 42
  v dome je 108 bytov na deviatich poschodiach. V dome býva 233 osôb a má dvanásť vertikálnych stúpačiek a cirkulácii teplej vody, ktoré sú hydraulicky vyregulované regulačnými ventilmi a opatrené pôvodnou termoizoláciou.
 • Golianova 2, 4, 6,
  v dome je 27 bytov na troch poschodiach. V dome býva 44 osôb a má deväť vertikálnych stúpačiek a cirkulácii teplej vody hydraulicky vyregulovaných.
 • Tatranská 1, 3, 5, 7, 9, 11
  v dome je 84 bytov na siedmich poschodiach. V dome býva 173 osôb a má dvadsaťštyri vertikálnych stúpačiek a cirkulácii teplej vody, ktoré nie sú hydraulicky vyregulované.

Technické a organizačné zabezpečenie merania

Dodávateľ teplej vody a prevádzkovateľ KOST, spoločnosť STEFE Banská Bystrica a.s. zabezpečila počas mesiaca októbra 2012 podmienky na nepretržitú prípravu a dodávku teplej vody. Teplota teplej vody denne od 5 hodiny do 23 hodiny bola udržiavaná podľa nastaveného režimu minimálne 45 °C na výtoku u konečných spotrebiteľov a v čase od 23 hodiny do 5 hodiny na teplotu 40 °C. Pre potreby vyhodnotenia výsledkov merania, technických parametrov a nákladov sme realizovali meranie množstva spotreby studenej vody potrebnej na prípravu teplej vody a meranie spotreby tepla na jej prípravu a nutnú cirkuláciu v bytovom dome. Stavy z meradiel sa automaticky zaznamenávali denne o 5 a o 23 hodine.

Vyhodnotenie výsledkov a prognóza dodávky

 • Bernolákova 1:
  24-hodinová dodávka teplej vody je odporúčaná a po skúšobnej prevádzke sa vlastníci domu rozhodli pre jej nepretržitú dodávku.
 • Moskovská 36, 38, 40, 42:
  24 hodinová dodávka je odporúčaná, ale vlastníci bytov sa nerozhodli pre jej nočnú prípravu a dodávku.
 • GOLIANOVA 2, 4, 6:
  Vzhľadom na nízku spotrebu teplej vody, vysokú mernú spotrebu tepla počas nočného cyklu a vekovú štruktúru obyvateľov domu je 24-hodinová dodávka teplej vody nehospodárna a vlastníci bytov ju zamietli.
 • Tatranská 1, 3, 5, 7, 9, 11:
  Aj napriek nízkej priemernej spotrebe teplej vody za mesiac, značnom objeme vody v potrubnom systéme bytového domu a chýbajúcej hydraulickej regulácii sa vlastníci bytov rozhodli pre 24-hodinovú dodávku teplej vody.

Namerané hodnoty a stanovenie nákladov nepretržitej dodávky

Image 1

Image 2

Záver

Každý z domov má nainštalovanú kompaktnú odovzdávaciu stanicu tepla (KOST), ktorá umožňuje nastaviť individuálne režimy prípravy teplej vody pre dom. Decentralizáciou prípravy teplej vody sa vytvorili podmienky na jej prípadnú nepretržitú dodávku a pokiaľ sa v bytových domoch uskutočnia racionalizačné opatrenia smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti, náklady za jej dodávku budú primerané. V súčasnosti v Banskej Bystrici odoberá v noci TV, aj na základe tohto sledovania, celkom 15 % bytových domov, ktoré sú zásobované spoločnosťou STEFE Banská Bystrica, a.s.

Poznámka recenzenta

Při opačném využití informací uváděných autory v příspěvku je nutné zvážit, že eventuální úspora při případném přechodu z komfortní celodenní dodávky na méně komfortní s nočním šestihodinovým útlumem by do značné míry závisela na skutečné kvalitě tepelné izolace i rozsahu venkovního rozvodu tepla. Sami autoři v závěru příspěvku naznačují potřebu racionalizačních opatření a možnost úspor.

Podle mých výpočtů platných pro Českou republiku a panelový dům s 62 byty, je průměrná roční spotřeba tepla na přípravu teplé vody v rozmezí 8,0 až 9,0 GJ/rok·byt. Tato hodnota je v nejvyšší míře závislá na sociální struktuře uživatelů bytů, na způsobu jejich života.

Při ceně tepla cca 600,– Kč/GJ včetně DPH je průměrná roční platba za teplo pro přípravu TV ve výši 5100,– Kč/byt·rok. Dosažitelnou úsporu u optimálně izolovaného rozvodu teplé vody v domě, vlivem nočního snížení teploty teplé vody z 55 °C na 45 °C, tedy analogicky, jak je uvedeno v příspěvku, uvažuji ve výši 4,8 %, po přepočtu 245,– Kč/byt·rok, aneb 15 190,– Kč/rok za celý objekt. Oproti slovenským autorům uvažuji nižší podíl ve výši 4,8 %, který však nemusí být obecně směrodatný. V konkrétním případě doporučuji odborné posouzení jeho výše na základě výpočtu tepelných ztrát rozvodu teplé vody s cirkulací.

Je otázkou, zda případný omezený komfort noční dodávky teplé vody, může být v dostatečné míře vyvážen dosažitelnou úsporou cca 250,– Kč až 300,– Kč na byt a rok. Na základě osobních zkušeností se navíc obávám, že uživatelé bytů, kteří odebírají v souladu se svými životními zvyklostmi teplou vodu zejména v době předpokládaného nočního snížení její teploty, se budou oprávněně cítit takovým opatřením poškozeni. Neboť odběr teplé vody je rozpočítáván podle naměřeného objemu a oni, vzhledem k nižší teplotě teplé vody v noci, by museli odebrat více. Proto doporučuji zvažovat jen variantu přechodu z režimu s nočním útlumem do komfortního bez útlumu, tedy ve stejném směru, jako autoři. Konečné rozhodnutí bude ovšem záležet na názoru uživatelů jednotek, bytů, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev atp. a konkrétních stavech rozvodů, způsobech přípravy a konečné ceně teplé vody.


Preparation and consumption of water outside the specified time

The authors address the issue of effectiveness of switching from the reduced hot water generation during night to comfortable hot water generation during whole day. The basis for the article are the results from the measurement.

Keywords: hot water generation, DHW, water temperature

Související časopisy