+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Příběh skládaného deskového výměníku

08.04.2017 Firma: E S L, a. s. Časopis: 2/2017

Úvod aneb nefunguje nám chlazení výrobní linky

Dnes ráno nám telefonoval vyděšený majitel výrobního zařízení, které pro svůj provoz potřebuje nepřetržitě chladit. Jenže ono nechladí! Chladicí okruh, jak se dověděl od svého technika, zahrnuje jakýsi „modrý výměník“, který teče a nikdo neví, co s tím. Žádáme pana majitele o kontakt na technika, který závadu objevil a bude moci upřesnit situaci a hlavně technické parametry zařízení, kterého se závada týká. Jakmile se od technika dozvíme potřebné informace, začíná se u nás rozbíhat standardní proces návrhu a výroby skládaného deskového výměníku.

Image 0Obr. • l Firma E S L, a.s.: zde pro vás vyrábíme skládané deskové výměníky

Staňte se na chvíli i vy našim zákazníkem a podívejte se, jak pro vás vyrábíme skládané deskové výměníky.

Specifikace parametrů – co vlastně máte

Pro správný výpočet a návrh deskového výměníku je nutné specifikovat požadavky, které má daný výměník splňovat. K těmto požadavkům patří např.

 • provozní systém výměníku (ohřev/chlazení),
 • typ provozních kapalin (voda, olej, glykol apod.),
 • množství protékajících provozních kapalin,
 • tlakové ztráty při jejich průtoku výměníkem,
 • tepelný výkon výměníku,
 • provozní teploty protékajících kapalin
 • a další.

Image 1Obr. 2 • Výpočet velikosti skládaného deskového výměníku

Navrhujeme vám nový výměník

Na základě specifikovaných parametrů vypočítáme typ a optimální velikost. Velikostí a typem výměníku však nekončíme, je třeba určit další parametry:

 • vhodný materiál desek,
 • tvarový profil desek,
 • typ těsnění,
 • způsob připojení na stávající systém,
 • vhodný typ rámu (dle provozního tlaku)
 • a další.

K návrhům, optimalizaci a konfiguraci deskových výměníků využíváme softwarový nástroj CAS. Výpočtem a konfigurací všech uvedených prvků vzniká Technická specifikace deskového výměníku tepla Alfa Laval.

Image 2Obr. 3 • Technická specifikace skládaného deskového výměníku

Podle této specifikace stanovíme cenu dodávky, případně i montáže výměníku a termín instalace na místo určení. Technickou specifikaci spolu s cenovým a časovým návrhem ihned odesíláme zákazníkovi k odsouhlasení. V případě potřeby jsou provedeny poslední úpravy a po odsouhlasení je dokumentace předána technikům ve výrobě.

Výroba skládaného deskového výměníku

Výroba deskového výměníku u nás není nahodilým „uměleckým dílem“. Výrobní postup je přesně stanoven pro každý jednotlivý typ výměníku a výrobní technici jej striktně dodržují. Jednotlivé kroky výroby jsou realizovány v souladu se směrnicemi a připraveným Plánem jakosti. Ten vytváří předpoklad, že je vždy dodržen správný postup výroby. Plán jakosti zahrnuje i závěrečnou zkoušku těsnosti, vizuální kontrolu těsnění a kontrolu rozměrů samotného výměníku. Celý proces výroby je dokladován ve výrobní dokumentaci, která je zanesena do centrální databáze Alfa Laval.

Image 3Obr. 4 • Aplikace těsnění na desky výměníku a kompletace skládaného deskového výměníku

Každý výměník, který u nás vyrobíme, je pouze z originálních komponentů Alfa Laval. Výměníky jsou opatřeny unikátním výrobním štítkem s výrobním číslem výměníku, základními parametry výměníku a názvem výrobní organizace – E S L, a.s. Štítek je umístěn na čelní straně, aby byl v případě potřeby snadno k nalezení. Díky tomu je v budoucnu možné kdykoliv vyrobený výměník identifikovat a zjistit potřebné údaje pro provedení případného servisního zásahu.

Image 4Obr. 5 • Výrobní štítek a známka s datem příští servisní prohlídky

Instalace výměníku

Skládaný deskový výměník pro majitele výrobní linky není vyhrazeným tlakovým zařízením. Přesto je při jeho instalaci třeba dodržet nejméně tyto zásady:

 • zařízení, které např. ohřívá vodu, musí být zabezpečeno a vybaveno dle normy ČSN 06 0830,
 • připojovací potrubí musí být zhotoveno ve vhodném materiálovém provedení s ohledem na dopravovaná média,
 • na hrdla výměníku nesmí být přenášeny síly vznikající v potrubí při jeho teplotních dilatacích, váhou potrubí, nebo váhou samotného výměníku,
 • způsob připojení musí umožňovat provádět další servisní zásahy a udržovat tak deskový výměník v optimálních provozních parametrech.

Při instalaci výměníku je vždy nutné sledování tzv. „širších vztahů“, to znamená, že je nezbytné posoudit, zda by při jeho činnosti mohlo dojít k překročení povolených parametrů tlaku či teploty. V případě překročení limitů musí být výměník vybaven vhodným ochranným zařízením, nebo musí být učiněna potřebná opatření při jeho instalaci.

Servisní péče – uvedení do provozu

Servisní činností při instalaci výměníku rozumíme:

 • kontrola instalovaného výměníku dle technického návrhu,
 • uvedení výměníku do trvalého provozu,
 • ověření předpokládaných provozních parametrů výměníku,
 • zaškolení obsluhy a předání výměníku do provozu,
 • předání dokumentace a podpis předávacího protokolu,
 • návrh pravidelných servisních činností,
 • označení výměníku známkou s datem příští servisní prohlídky.

Závěr

Výměník je instalován na svém místě a výrobní linka je zpět v plném provozu. „Náš“ skládaný deskový výměník svou kvalitou a rychlostí dodání pomohl a „zabodoval“. A opět se nám osvědčilo, že díky dodržení standardizovaných postupů vycházejících ze směrnic zpracovaných v rámci zavedené normy ISO 9001 je možná efektivní komunikace se zákazníkem, správné navržení výměníku, jeho odborná výroba i kvalitní instalace s následným servisem.

Pomůžeme i vám!

Firemní článek