+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Postup posouzení shody výrobku, teplovodního kotle na pevná paliva, vyrobeného v ČR

05.05.2014 Autor: Ing. Zdeněk Lyčka Časopis: 3/2014

Na počátku letošního roku řešilo několik členů Asociace podniků topenářské techniky problém, zda je možné, aby výrobek vyrobený v České republice, byl přezkoušen či certifikován v zahraničí a následně dodáván na český trh.

Problém vznikl tím, že výrobce, který není členem APTT, vyrábějící teplovodní kotle na pevná paliva, po neúspěšném zkoušení kotlů v SZÚ Brno „přesunul“ svůj výrobek do slovenské zkušebny v Piešťanech, kde se za poměrně krátkou dobu podařilo počáteční zkoušku výrobku úspěšně absolvovat. Někteří čeští výrobci vznesli dotaz, zda tento postup odpovídá platné legislativě. Z tohoto důvodu vznikla tato analýza, která řeší problematiku posouzení shody nového teplovodního kotle na pevná paliva před uvedením na trh.

Shrnutí základních údajů

  1. Podle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (dále jen Nařízení); musí nový kotel na pevná paliva před uvedením na trh projít ověřením shody dle § 7 Nařízení. Znamená to, že kotel musí projít tzv. počáteční zkouškou výrobku u autorizované osoby (§ 7 odst. 2 Nařízení).
  2. Podle § 11 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (dále jen Zákon); autorizaci pro činnost podle zákona (tedy i pro posuzování shody kotlů) uděluje právnické osobě ve vymezeném rozsahu Úřad pro normalizaci a měření (dále jen Úřad).
  3. Podle § 13a Nařízení; výrobek vyrobený v jiném členském státě EU má platné ověření shody dle tohoto nařízení, pokud počáteční zkoušku typu výrobku provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce.

Podle Zákona je autorizovanou osobou právnická osoba, které Úřad udělí rozhodnutí o autorizaci. Z toho je jednoznačně patrné, že autorizovanou osobou ve smyslu Zákona může být pouze česká právnická osoba. Z toho také vyplývá, že stanovený výrobek, vyrobený v ČR, musí být posouzen českou autorizovanou osobou.

V rámci principu volného pohybu zboží a výrobků musí členský stát EU povolit prodej výrobku vyrobeného v jiném členském státě. Podle § 13a Nařízení tak u výrobků vyrobených v jiném členském státě EU je uznáno posouzení shody, pokud jej provedla autorizovaná osoba k tomu oprávněná v zemi výrobce.

Podle § 11 odst. 10 Zákona; může úkoly autorizované osoby pro posouzení českých výrobků plnit též zahraniční osoba. Musí to ovšem vyplývat z uzavřené mezinárodní smlouvy a Úřad o tom informuje ve Věstníku, kde také uvede rozsah dohodnutých činností při posuzování shody. Podle námi zjištěných informací dosud (k 16. dubnu 2014) ve Věstníku nebyla zveřejněna žádná smlouva podobného typu se zahraniční osobou, týkající se posuzování shody teplovodních kotlů.

Závěr

Pokud je výrobek – teplovodní kotel – vyroben českým výrobcem a je uváděn na český trh, musí počáteční zkoušku výrobku provést česká akreditovaná osoba, kterou je pro teplovodní kotle pouze SZÚ, s.p. Brno. U výrobků vyrobených v zahraničí, ale uváděných na český trh, je uznáno posouzení shody tehdy, pokud jej provedla autorizovaná osoba v zemi výrobce. Technicky lze praktické zkoušky posouzení shody výrobku vyrobeného v České republice provést u zahraniční autorizované osoby. Nicméně konečný protokol o posouzení shody musí na základě výsledků praktických zkoušek vydat česká autorizovaná osoba.

Svůj názor opírám i o souhlasné sta­novisko členů Asociace podniků topenářské techniky a stanovisko Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podepsané Mgr. Oldřichem Hrachovinou, Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu, které zní, cituji: „Souhlasíme s názorem Ing. Lyčky, že roli autorizované osoby při posuzování shody neharmonizovaného výrobku, vyrobeného v ČR, zásadně nelze nahradit zahraničním subjektem. Ustanovení o vzájemném uznávání, ať už v zákoně č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. nebo Nařízení EP a Rady č. 764/2008, kterým se sta­noví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, mají za cíl chránit volný pohyb zboží mezi členskými státy. Týkají se tudíž pouze výrobků vyrobených nebo uvedených na trh v jiném státě a nelze je použít k obcházení požadavků na domácí výrobce.

Rádi bychom tazatele upozornili, že ÚNMZ není zmocněn podávat závazný výklad právních předpisů, a výše uvedené je tedy nutno považovat pouze za náš názor.“

Uvádění teplovodního kotle na pevná paliva na český trh výrobcem se sídlem v České republice, ale s protokolem o posouzení shody výrobku u autorizované osoby se sídlem v zahraničí, je v současné době protiprávní a prodejci i jejich zákazníci jsou klamáni. Lze jen doporučit, aby se obrátili na Českou obchodní inspekci, která tyto případy řeší.