+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Posouzení cenové kalkulace ocelových a plastových předizolovaných trubek - materiál a montáž

13.06.2023 Autor: Ing. Eva Švarcová Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 2/2023

V posledních letech byla kvůli provozním problémům provedena výměna starých rozvodů tepla v centralizované síti zásobování teplem. Opotřebované potrubí, které se blíží konci své životnosti, je třeba vyměnit, aby se zabránilo únikům vody a tepla z tepelných sítí. V důsledku nedostatečné izolace dochází k velkým únikům tepla a nedaří se dosahovat požadované teploty teplonosné látky. Rekonstrukcí tepelných sítí se sníží finanční náklady, optimalizuje se provoz sítě, a také se sníží emise do ovzduší, k nimž dochází při výrobě tepla. Hlavní charakteristiky tepelných sítí z ocelových a plastových předizolovaných trubek, určených k rekonstrukci, byly posouzeny z hlediska instalace potrubí, výkopových prací a celkových materiálových nákladů. Výsledek vzorové kalkulace posuzovaného projektu je uveden v tab. 2.

Montáže potrubí

Z hlediska montážních prací a spojování potrubí je spojování plastových předizolovaných trubek jednodušší a rychlejší, protože plastové předizolované trubky není třeba kompenzovat a vytvářet kompenzátory, případě obcházet překážky. Plastové předizolované potrubí lze instalovat flexibilně, bez použití kolen a nadměrného počtu spojů. Plastové potrubí je navinuto na kotoučích, což snižuje počet spojů v trase. Tyto kotouče mají návin až 570 m u menších dimenzí (d25–d40), přibližně 100 m u běžných dimenzí a 120 m u největších dimenzí (d140–d160).

Ukázalo se, že technologie lisovaných spojů je 3–4krát rychlejší než technologie svařování předizolovaných ocelových trubek, což znamená zkrácení doby montážních prací, a tedy i finanční úsporu. U potrubí typu NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro je významnou výhodou také lisování bez expanze potrubí.

Image 2Obr. 1 • Porovnání trasy plastového a ocelového potrubí

Ceny instalace potrubí naleznete v katalogu ÚRS verze 23- M Montáž potrubí. V katalogu je 32 podkapitol. V části A01 jsou popsány ceny montáže ocelového potrubí. Tepelné sítě ocelového potrubí naleznete v kapitole A19 Teplovodní potrubí. V této části A19 jsou uvedeny ceny montáže dálkových a rozvodných tepelných sítí umístěných mimo území se zpevněnými plochami. Jedná se o primární tepelné rozvody, kde se jako teplonosná látka používá pára nebo horká voda, a které vedou od zdroje tepla k výměníku tepla nebo připojeným potrubím.

Image 0Obr. 2 • Lisování spojů plastového potrubí bez expanze

Výkopové práce

K největším úsporám výkopových prací dochází u projektů, kde se používá systém s dvojitou izolací z plastu (systém dvou trubek v jedné izolaci), protože šířka výkopu závisí pouze na jedné trubce. Zde je také důležité zmínit jejich nejdůležitější vlastnost, a sice, že tyto trubky mají nejnižší tepelné ztráty do vnějšího prostředí. Celková úspora výkopových prací, a také úspora výroby energie na ohřev teploty teplonosné látky na požadovanou teplotu, je u dvojitého předizolovaného systému výrazně nižší než u předizolovaných systémů, kde jsou použity dvě samostatné trubky.

Image 7Obr. 3 • Katalog 23-M Montáž potrubí v ÚRS

Image 4Obr. 4 • Ukázka z cenové soustavy ÚRS

Image 5Tab. 1 • Porovnání výkopů plastového a ocelového předizolovaného potrubí

Image 6Tab. 2 • Porovnání projektu ocel versus plast z finančního hlediska

Materiál tepelných rozvodů

Pro řešení tepelné sítě byly zvažovány materiály z oceli a plastu. Oba systémy jsou předizolované potrubní systémy, kde je teplonosné potrubí zcela obaleno izolací a po celé trase potrubí se nachází ochranný plášť. Porovnávali jsme jednotlivé trubky z oceli a plastu. Plastový předizolovaný systém je sice dražší z hlediska materiálu, ale vzhledem k dalším výhodnějším vlastnostem oproti oceli je celkově levnější nebo se pohybuje ve stejném cenovém rozpětí.

Stanovení ceny modelového projektu podle cenové soustavy ÚRS

Plastové a ocelové předizolované potrubí jsme posuzovali z hlediska celkových finančních investic vypočtených v cenové soustavě ÚRS. Porovnávali jsme plastový a ocelový materiál, instalaci potrubí a výkopové práce pro daný projekt. Výsledkem byla celková výše investice pro tento vzorový projekt.

Image 3Obr. 5 • Výhody plastového předizolovaného potrubí

Celková délka trasy teplovodu: 980,5 m.
Dimenze teplovodu: DN40–DN150
Celkový přenášený výkon: 5235 kW
Max. teplotní spád: 80/53 °C

Image 1Obr. 6 • Předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro v dvoutrubkovém provedení

Image 9Obr. 7 • Řez výkopem při použití zdvojeného plastového potrubního systému v jedné izolaci

Provozní teplotní spád 75/53 °C
Max. provozní tlak 0,6 MPa

Materiálové náklady na jednotrubkové provedení jsou přibližně stejné a k úsporám dochází zejména u montážních prací. Spojování spojů je díky lisování 3–4krát rychlejší než u ocelových trubek. Plastové předizolované trubky mají navíc až o 86 % méně spojů na trase, protože se na rozdíl od ocelových trubek nemusí po trase kompenzovat.

Reálné porovnání konkrétního projektu v cenové soustavě ÚRS a také zkušenosti s realizací projektů ukázaly, že ve většině případů je realizace potrubí s flexibilními předizolovanými trubkami řádově investičně shodná s realizací ocelových předizolovaných trubek. Výhody použití flexibilních potrubí spočívají především v nižších ztrátách během životnosti potrubí, přičemž nelze opomenout ani praktické aspekty – rychlejší instalace, užší výkopy a s tím související menší zásahy do zastavěného území.

Image 8Obr. 8 • Kladečský plán řešeného projektu

Firemní článek