+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Plynový kotel je stále dominantním zdrojem vytápění

Díky výsledkům studií ČSÚ a MPO je zřejmé, že v ČR je zemní plyn stále základním a zásadním zdrojem energie pro vytápění. Zemním plynem vytápí cca 1 683 000 domácností a 1 704 000 domácností vytápí pomocí nakupovaného tepla (teplárny – převážně kombinace zemního plynu a uhlí). Součet domácností využívající všechny ostatní zdroje (elektřina, TČ, dřevo, uhlí, atd.) zdaleka nedosahuje velikosti použití zemního plynu (1 904 000). ČR nemá pevně stanovenou energetickou koncepci. Určující je momentální cenová politika a krátkodobá politická rozhodnutí. V roce 2021 bylo podle statistik na český trh dodáno 102 433 plynových kotlů, o rok později to bylo jen 75 024. Jedná se tak o třetinový pokles. Vývoj směřující k alternativním energiím je potřeba podporovat. Avšak se zachováním selského rozumu a bez hektických a zbrklých rozhodnutí.

Požádali jsme přední výrobce a dodavatele plynových kotlů o jejich názory a stanoviska k nynější situaci na trhu vytápěcí techniky.

Image 0

Jak vnímáte současnost a budoucnost plynu, jakožto hlavního zdroje paliva a energie?

Image 1

Jako technik nevidím žádnou rychlou, jednoduchou a levnou cestu k opuštění plynu jako zdroje tepla pro vytápění velké části budov. Musí se vždy jednat o komplexní naplánovanou strategii. Pro lepší představu se podívejme na rozdíl mezi jednotlivou instalací a makro energetikou. Řekněme, že chceme bez finančního omezení převést budovu na standard nulové spotřeby energie. Vzhledem k tomu že získáváme asi 1,4× více energie z plynu oproti elektrické energii, je jasné, jak obtížný proces by to byl. Podívejme se na konkrétní příklad s použitím selského rozumu. V rámci dotací je možné podpořit jeden rodinný dům částkou 500 000,– Kč. Část dotace půjde na zateplení a část na instalaci TČ. Zateplením se sníží tepelná ztráta v našem případě o 30 % z 10 kW na 7 kW. TČ bude pracovat se sezonním topným faktorem 3 a bude potřebovat pouze jednu třetinu energie k zajištění vytápění budovy s tepelnou ztrátou 7 kW. Teď je potřeba z pohledu emisí CO2 přepočíst tuto jednu třetinu přes emisní faktor výroby elektrické energie v ČR, který je nyní 0,41 t CO2·MWh–1 (u plynu je tato hodnota 0,2 t CO2·MWh–1 výhřevnosti paliva). Znamená to tedy, že při výrobě 1 MWh elektrické energie v ČR vytvoříme dvojnásobně větší množství emisí než při výrobě 1 MWh tepelné energie z plynu. Ekvivalentem ekologické zátěže je tedy po úpravách rodinný dům s tepelnou ztrátou přibližně 4,6 kW vytápěný plynem.

Stejnou dotaci pak můžeme použít na dvacet podobných domů se ztrátou 10 kW, které mají momentálně v provozu atmosférický nebo turbo plynový kotel. Víme, že dotace 25 000 Kč na pořízení kondenzačního kotle odpovídá cca 50 % ceny kotle a že dochází k cca 20% úspoře plynu. Za stejné prostředky je tedy možné asi 7,5násobně snížit emise se stejně vysokou úsporou peněz za energie, než v případě použití jednoho TČ. Ať se totiž cena plynu vyvíjela jakkoli dramaticky, elektřina byla vždy více jak dvakrát dražší. Na tomto příkladu nezohledňujeme fakt, že zateplení objektu nemá vliv na snížení nákladů na přípravu teplé vody, která představuje 30–40 % nákladů na vytápění a rozhodně při ohřevu vody nebude topný faktor TČ 3. Z toho je zřejmé, že je nejvyšší čas vrátit se k dotační podpoře výměny starších plynových kotlů za nové, samozřejmě kondenzační.

Image 2

Pokrok, legislativa EU a energetická potřeba společnosti si prosadí obnovitelné zdroje (FVE, vítr, TČ). Avšak přes všechny politické a ekonomické okolnosti je plyn stále základním energetickým zdrojem. Naše budoucnost je mix všech těchto přístupů a nových technologií v celém střednědobém horizontu. Vytápění plynem se bude vyvíjet tak jako se vyvíjí u automobilů spalovací motory. Bude se používat vodík, nové konstrukce kotlů. Zásadně se sníží emise a tento zdroj vytápění bude úspěšně soupeřit s alternativními zdroji vytápění.

Image 3

Zemní plyn je nedílnou součástí energetického mixu a zůstane jím i nadále po dlouhá období. Není důvod k panice a hysterii, že plyn není a nebude. Budou se jen měnit místa zdrojů. Cenově bude nadále nejlevnějším energetickým zdrojem. Bude využíván i pro výrobu elektřiny. V ČR máme vybudovanou dokonalou infrastrukturu. Z ekonomického hlediska dává smysl využívat ji i nadále pro směs zemního plynu s nízkým obsahem vodíku.

Image 4

V současné době má plyn v energetice nezastupitelnou úlohu. Dochází k navyšování výroby energie z uhlí a plynu díky nesmyslné hysterii ohledně výroby energie z jádra. Zejména díky Německu, kde v prvním kvartálu tohoto roku došlo k odpojení poslední jaderné elektrárny ze sítě, význam plynu stoupá. Obnovitelné zdroje energie se na výrobě energie v Německu podílí z necelé poloviny a jsou velmi citlivé na povětrnostní podmínky. Při spalování plynu se uvolňuje o 30 % méně CO2 než u černého uhlí a o 35 % méně CO2 než u hnědého uhlí.

Jak vidíte prodej a instalaci nových plynových kotlů, vývoj, nové trendy a technologie ve vytápění a ohřevu vody plynem?

Image 4

Pro nové nízkoenergetické domy je jednoznačně nejvýhodnější použití TČ a FVE. Je potřeba si uvědomit, že ve starších stavbách nedává instalace TČ smysl. Investice spojené s přestavbou celé otopné soustavy nejsou ekonomicky únosné až na výjimku přípravy teplé vody, která tvoří obvykle 1/3 spotřebované energie. Plynový kotel představuje bezproblémový zdroj tepla. Jeho hlavní výhodou je velká modulace výkonu, rychlost ohřevu, rychlá schopnost regulace, různá teplota otopné vody (radiátory, podlahové vytápění) a v neposlední řadě příprava teplé vody pomocí externích zásobníků. To znamená, že pro řadu starších objektů je v současné době plynový kotel jen obtížně nahraditelný.

Image 3

Z emisního pohledu je plynový kotel vhodnou náhradou za spalování uhlí či dřeva. Kondenzační kotel je osvědčená technologie. Je doplněna stále se zdokonalujícími regulacemi a řídicími systémy. Jedná se o spolehlivou komfortní a ekonomickou variantu vytápění a ohřevu vody. Po ochladnutí poptávky v roce 2022 cítíme, že dochází k opětovnému oživení.

Image 1

Patříme mezi lídry na československém trhu a můžeme konstatovat, že hysterie v oblasti dodávky plynu upadá. Trh se navrací do původních kolejí. Pro získání zákazníků nabízíme ještě více technologicky vyspělé výrobky a zabýváme se vývojem, např. elektronické řízení spalovacího poměru vzduchu s plynem. V analogii s automobilovým průmyslem, se jedná o něco podobného, jako byl přechod z karburátorů na přímé vstřikování paliva. Hlavní výhodou je automatická adaptace spalovacího procesu v závislosti na dodávaný plyn, který zajistí optimální účinnost a minimální množství emisí. Vybudovaná distribuční síť plynu musí být využita. Zabýváme se použitím „blendovaného“ zemního plynu až s 20% podílem vodíku. Řešíme vývoj, kde předpokládáme přechod na spalování 100 % vodíku, který bude sloužit jako nosič a akumulátor energie z obnovitelných zdrojů. Proto by nebylo strategické se o tuto distribuční síť připravit postupným odpojováním odběratelů, tak jako se děje v případě centrálního zásobování teplem. Už dnes certifikujeme naše kotle BAXI a De DIETRICH na spalování zemního plynu s vodíkem.

Image 2

Ariston vidí budoucnost v komunikaci s kotlem na dálku (což opět znamená zvýšení úspor) a testování a vývoj kotlů na podíl kyslíku v zemním plynu. Dalším trendem je cesta hybridních systémů, kde hlavním zdrojem je TČ a doplňkovým zdrojem plynový kotel. Ke zcela novému úspěšnému trendu patří příprava teplé vody pomocí ohřívače vody s TČ = až 50% úspora elektrické energie proti klasickému „bojleru“. Negativně na nás působí turbulence trhu s energiemi a chybná politická rozhodnutí. Učíme trh pracovat s vyzrálými produkty. Lidé jsou chytří, dobře počítají a rychle reagují. Dá se říct, že starý dobrý obyčejný plynový ohřívač vody, který očekáváme již roky, že umře, se stále prodává a umřít se nechystá.

Váš osobní pohled na tuto problematiku, myšlenky, vizionářství…

Image 3

V zásadě je nutný promyšlený pozvolný přechod do oblasti alternativních energií. Rychlé, nerozvážné změny vedou k ekonomickým i sociálním výkyvům, které je nutno řešit. V budoucnosti vidím nutný energetický mix. Budou vedle sebe používány jak TČ, plynové spotřebiče, FVE i zdroje pro vytápění na biomasu. Každá z uvedených technologií je vhodná do rozlišných provozních podmínek. Každá bude mít svůj vývoj zaměřený na optimální výkon, minimální emise a cenu. Jako klíčové vidím, aby montážní, instalatérské a projekční firmy dobře znaly výhody i omezení jednotlivých technologií a uměly konečnému zákazníkovi nabídnout správné, optimální řešení.

Image 1

Odpovědí na zásadní otázky posledních let nemůže být okamžitá elektrifikace všeho. Budovy, které v Evropě máme, byly postaveny v průběhu staletí. Je nereálné s tímto fondem něco zásadního udělat v průběhu dekády. Na to nemáme ani finance, ani zboží, ani kapacity. Nový vývoj, nové technologie a to jak v oblasti kotlů, TČ, hybridních systémů je pro rozvoj naší firmy klíčový a zásadní. Podle mého názorů není dobrou cestou nepromyšlená revoluce, ale postupná evoluce spojená se zvyšováním účinnosti, snižováním emisí a vylepšováním nabídky zdrojů tepla.

Image 2

S vysokou úrovní technologií přichází i vysoká náročnost pro jejich aplikaci. Široké portfolio různých produktů ve špičkové kvalitě vyžaduje vývoj celého procesu prodejní přípravy, montáže a servisu. Vezmeme-li v úvahu stav našeho pracovního trhu a jeho konzervatismus, nebude to v žádném případě rychlé a lehké. Bude nutné, aby se změnila i struktura firem na trhu. Vyhrávat budou firmy s komplexním řešením, které budou schopny nabídnout projekt včetně 4 různých řemesel (topenář, elektrikář, „chlaďař“, „stavař“ atd.) Zákazník bude vyžadovat tyto služby od jediného dodavatele. Filozofie problému bude sehrávat stále větší a větší význam. Důležité budou konzultační firmy, které dokáží postavit zelené řešení každému na míru.

Image 4

Konečně vidíme zklidnění paniky, která na trhu vypukla kvůli obavám z nedostatku plynu a jeho vysokých cen v loňském roce po válečném konfliktu. Je nutné podotknout, že pokud poroste cena plynu, poroste i cena elektrické energie. Hektické přístupy a dotace v roce 2022 přinesly nárůst instalací TČ i do objektů, kde to nedává smysl, a kde není šance na návratnost vložené investice. Typicky se jedná o starší domy. Aby zde šlo uspokojivě provozovat TČ, muselo by dojít ke kompletnímu předělání otopné soustavy, což je ekonomicky nevhodné. Neuváženým rozhodnutím v Německu došlo k zákazu prodeje plynových kotlů od 1. 1. 2024, který byl nakonec nařízen pouze u novostaveb. Stále je však patrná snaha co nejvíce spotřebu plynu omezit. Pokud by vstoupil zákaz používání plynových kotlů v platnost, pro statisíce majitelů domů v ČR a miliony majitelů v Evropě by bylo velmi složité najít náhradu, která by byla ekonomicky přijatelná. Možná je na čase začít opět používat zdravý selský rozum a odmítnout diktát ekoteroristů.

Z jednotlivých názorů lídrů z oblasti plynových kotlů je vidět, že probíhá, a bude probíhat, intenzivní vývoj těchto zařízení, díky čemuž se stanou důstojným protějškem a partnerem alternativních zdrojů energie. Věříme, že selský rozum a racionální myšlení bude směřovat k rozumné podpoře obnovitelných zdrojů, výměně starých plynových kotlů za nové a k nahrazování vytápění uhlím a dřevem.

Firemní článek