+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Označování výrobků energetickými štítky

25.03.2020 Časopis: 1/2020

Přehled právních předpisů, které stanovují povinnost opatřovat výrobky spojené se spotřebou energie energetickými štítky a poskytovat normalizované informace o těchto výrobcích.

Energetický štítek přehledně znázorňuje energetickou účinnost výrobku a umožňuje tak zákazníkům vybrat výrobek s vyšší účinností a nižšími náklady na provoz. Štítkování tak spolu s ekodesignem přispívá ke snižování spotřeby energie výrobků používaných v domácnostech, kancelářích a budovách.

Image 1

Na energetickém štítku je pro snadnou orientaci a porovnání výrobků zobrazena třída energetické účinnosti (písmeno ze stupnice A+++ až G) a další informace, zpravidla spotřeba energie a dalších zdrojů během používání výrobku. Pravidla pro označování výrobků energetickými štítky jsou ve všech členských státech EU jednotná a jsou stanovena rámcovým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369.

Implementace nařízení je v České republice provedena do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Specifické požadavky na štítkování jednotlivých kategorií výrobků jsou uvedeny v nařízeních, která připravuje Komise ve spolupráci s členskými státy a která spadají pod rámcové nařízení 2017/1369. Tato nařízení stanovují ikony a informace na štítku, údaje v informačním listu a další požadavky na jednotlivé kategorie výrobků, které jsou uváděny na trh nebo do provozu v rámci EU.

Štítkem jsou v současné době označovány výrobky používané v domácnostech (např. lednice, pračky, myčky nádobí, TV), v budovách (např. světelné zdroje, oblast vytápění a ohřevu vody) a v podnicích (např. profesionální chladicí boxy).

Nařízení Komise k označování vybraných výrobků energetickými štítky:

  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci 626/2011 – klimatizátory vzduchu
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci 811/2013 – teplovodní kotle a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo kogenerační jednotkou
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci 812/2013 – ohřívače vody a akumulační nádrže
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci 518/2014 – energetické štítky na internetu (mění celkem 10 platných nařízení z let 2010–2013)
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1254/2014 – větrací jednotky pro obytné budovy
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1186 – lokální topidla
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1187 – teplovodní kotle na tuhá paliva a soupravy s termo­statem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo doplňkovým kotlem

Na stránkách Evropské komise jsou k dispozici šablony energetických štítků k tisku. Pro některé produktové kategorie lze rovněž využít online generátor.

Zdroj: MPO


Nová vyhláška o energetických specialistech

V souvislosti s novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.) připravilo MPO vyhlášku č. 4/2020, o energetických specialistech (dále jen vyhláška č. 4/2020 Sb.), která nahrazuje, resp. zrušuje vyhlášku č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 4/2020 Sb. provádí nové znění § 10 a § 10a zákona č. 406/2000 Sb. Nejvýznamnější změny v těchto ustanoveních se týkají získání oprávnění energetického specialisty právnickými osobami a způsobu absolvování pravidelného průběžného aktualizačního odborné vzdělávání energetických specialistů (dále jen „průběžné vzdělávání“). Nově již nebude toto vzdělávání probíhat jen na vybraných vysokých školách. Vzdělávací akce průběžného vzdělávání budou moci organizovat subjekty, které splní požadavky stanovené vyhláškou č. 4/2019 Sb. Vyhláška č. 4/2020 Sb. stanovuje minimální počet kreditů (18 kreditů), který musí energetický specialista během tří let účastí na vzdělávacích akcích nasbírat, ke splnění zákonné povinnosti průběžného vzdělávání.

Vyhláška č. 4/2020 Sb. nově ustavuje Odbornou komisi, která schvaluje vzdělávací akce a přiřazuje počet kreditů na základě zaměření, odbornosti vzdělávací akce, její délky a finanční náročnosti. Vzhledem k neefektivnosti požadavků na odbornou zkoušku pro udělení oprávnění energetického specialisty jsou upraveny požadavky na odbornou zkoušku pro získání oprávnění energetického specialisty, resp. blíže specifikovány požadavky na písemnou a ústní část odborné zkoušky.

Vyhláška č. 4/2020 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 10. 1. 2020.

Zdroj: MPO

Související časopisy