+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2021/7

10.11.2011 Časopis: 7/2011

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Máme provozní potíže s expanzní nádobou s membránou. Po určité době provozu se zavzdušňuje její vodní prostor a snižuje se tak její schopnost vyrovnávat teplotní změny objemu vody v soustavě. Můžete nám vysvětlit příčinu tohoto jevu a doporučit jak jej odstranit?

Odpověď:

Vámi popisovaná situace je typická pro špatně namontovanou expanzní nádobu do soustavy, tj. když je expanzní nádoba namontovaná hrdlem pro napojení na otopnou soustavu směrem dolů a ventilem pro plnění plynového polštáře směrem vzhůru. Expanzní nádoba pak funguje jako sběrná odvzušňovací nádobka a vodní prostor se pozvolna plní plyny, které se do soustavy dostanou nebo se v ní vyvinou. Při tomto zapojení nelze expanzní nádobu odvzdušnit. Podniková norma českého výrobce expanzních nádob s membránou ČKD DUKLA, n.p. na tuto skutečnost upozorňovala, ale k 1. 1. 1992 byly všechy podnikové normy novým zákonem o normalizaci zrušeny a jsou nahrazeny většinou montážními návody výrobců.

Zavzdušňování expanzní nádoby s membránou lze zabránit pouze jediným způsobem: expanzní nádoba musí být namontována hrdlem pro připojení k otopné soustavě směrem vzhůru a přípojné potrubí musí směrem do soustavy stoupat. Za těchto podmínek se expanzní nádoba samovolně odvzdušňuje a nemůže dojít k situaci, kterou jste popisovali. Vhodná řešení ukazují připojená schémata. Při napojení na svislé potrubí z boku je důležité respektovat nejen stoupající směr přípojného potrubí, ale i naznačený směr proudění ve svislém potrubí směrem vzhůru.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody; člen redakční rady Topenářství instalace


Otázka:

V souvislosti se změnami cenových poměrů na trhu trubek se opětovně začalo ve větší míře využívat ocelové pozinkované potrubí pro rozvody pitné vody. Toto potrubí je určeno především pro rozvody studené pitné vody, ale v praxi se objevuje jeho použití i pro rozvody vody teplé. Nejsou s tímto použitím spojena nějaká nebezpečí z hlediska hygieny nebo zkrácení životnosti z hlediska koroze?

Odpověď:

Z hlediska hygieny žádné závažné problémy nevznikají. A to ani v případě vnitřní koroze tohoto potrubí, protože jak zinek, tak ocel jsou kovy, které lidský organizmus v určitých malých koncentracích potřebuje. Při nevhodných podmínkách vznikají korozní problémy v rozvodech teplé vody, které významně narušují mechanické vlastnosti, a tedy těsnost potrubí, obvykle již po 4 až 5 letech provozu. Tehdy již bývá trubka prokorodovaná včetně ocelového materiálu. Do té doby si obvykle provozovatel potrubí nevšímá, protože potrubí je těsné a navenek nejeví žádné známky jeho narušení. První známky vzniku důlkového korozního napadení byly zjištěny dokonce již po pouhých cca 9 měsících provozu. Velký vliv na rychlost koroze, a tedy životnost zinkového povlaku, mají provozní podmínky – teplota, chemické složení vody, přítomnost mědi v rozvodu teplé vody a další.

Vnitřním vodovodem se podle normy ČSN 73 6660 rozumí vodovod od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu (osazeného bezprostředně za vodoměrem nebo automatickou tlakovou stanicí) k výtokovým armaturám a technologickým zařízením, který se nachází uvnitř nebo vně budovy. Kvalitně provedený a správně dimenzovaný rozvod vody lze provést z různých materiálů. Na požadavky na kvalitu pitné i teplé vody navazují požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou – materiály distribuční sítě. Pro vnitřní rozvody teplé vody lze použít tyto materiály:

  • ocelové žárově zinkované trubky,
  • měděné a mosazné trubky,
  • litinové neasfaltované tlakové trouby,
  • jiné trubky schválené pro rozvod teplé vody.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že použití žárově pozinkovaného ocelového potrubí pro rozvod teplé vody je možné. Zásadním způsobem životnost potrubí ovlivňuje chemické složení dalších prvků v potrubí, například armatur, výměníků, ale i prvků drobných, jakou jsou nátrubky, redukce atp. a chemické složení vody. Projektanti a instalační firmy by tyto skutečnosti neměli podceňovat, jak dokazují případy, k jejichž soudnímu řešení náš ústav vydával znalecké posudky.

Odpovídala: Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., SVÚOM s.r.o., Praha

Související časopisy