+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2020/1

09.03.2020 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 1/2020

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Dobrý den, zajímalo by mne, zda mohu v rodinném domě bezpečně napojit kondenzační plynový kotel na kouřovod z plastového potrubí?

Odpověď:

Už samotné napojení jakéhokoliv kotle na kouřovod a následně na komín musí splňovat řadu požadavků daných příslušnými platnými vyhláškami a normami.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. určuje pro majitele (uživatele) tuto povinnost: „bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.“ Vyhláška č. 34/2016 Sb. tuto povinnost upřesňuje a v souladu s normovými hodnotami, upřesňuje podmínky, za jakých je nutné provést revizi spalinové cesty. V § 24 jsou uvedeny konkrétní požadavky na spalinové cesty: „komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat“.

Moderní kondenzační plynové kotle běžně nahrazují staré kotle a s tím často souvisí otázka napojení nového kotle na kouřovod tak, aby byly splněny požadavky dotčených právních předpisů.

Image 1Obr. 1 • Napojení kondenzačního plynového kotle v rodinném domě na kouřovod z plastového potrubí, které obsahuje dvě kolena 90°

Pokud jde o napojení kotle v rodinném domě, předpokládá se, že se jedná o jeden kotel. Odvod spalin lze řešit za určitých podmínek stávajícím komínem, novým komínem vedeným budovou nebo novým komínem vedeným po fasádě. Pro rodinné domy, vytápěné kondenzačním plynovým kotlem, je vhodné zřízení nového kouřovodu z plastového potrubí vedeného uvnitř budovy. Odvod spalin z kondenzačního plynového kotle plastovým potrubím je možné při splnění těchto podmínek:

  • Dostatečný tah komína; každý výrobce kotlů uvádí výkon, účinnost a další parametry kotle při splnění podmínky požadovaného tahu kotle a dalších podmínek správného provozu kotle. Pokud kouřovod není veden v ose komína a musí se provést přizpůsobení pomocí kolen, nebo je spalinová cesta osazena speciálními tvarovkami při soustředném vedení spalin a spalovacího vzduchu, vždy dochází ke snížení tahu komína. V tomto případě se musí zvětšit účinná výška komína pro zvětšení tahu nebo zajistit dostatečný tah nuceným způsobem (např. spalinovým ventilátorem apod.). Ověření a kontrola spalinové cesty je nedílnou součástí uvádění plynových spotřebičů do provozu, stejně tak při jejich revizích, opravách apod.
  • Spalinová cesta musí obsahovat kontrolní otvor; tímto otvorem je možné bezpečně kontrolovat komínový průduch, kondenzátní jímku a průduch kouřovodu. Otvor může být zaústěn v komínovém plášti, v komínové vložce nebo v kouřovodu. Pokud není možné kontrolovat a čistit z ústí průduchu, navrhují se kontrolní otvory nad střechu budovy nebo do půdního prostoru. V odůvodněných případech může být svislý a přímý komínový průduch kontrolován a čištěn pouze kontrolním otvorem nad půdicí.
  • Nejmenší dovolený rozměr komínového průduchu; pro plynové kotle je to např. 110 mm u průduchu s přirozeným tahem a 80 mm u průduchu přetlakového; výrobce kotle může v odůvodněných případech doporučit i menší rozměr, který ale nesmí být menší než 60 mm, komínové průduchy musí mít po celé účinné výšce neměnný průřez.
  • Jímání a odvod kondenzátů spalin; v půdici se zřizuje kondenzátní jímka, která plní tuto funkci. Kondenzátní jímka nemá mít menší světlý rozměr, než má komínový průduch, a výšku od půdice sopouchu nesmí mít menší než 150 mm u komína do průměru cca 220 mm.
  • Plastový materiál kouřovodu musí trvale odolávat teplotě 120 °C; tuto podmínku splňuje několik druhů plastů, které mohou být použity a navíc se vyrábí v široké průměrové řadě, většina plynových kondenzačních kotlů pro rodinné domy má nejvyšší teplotu spalin do 80 °C.
  • Ve venkovním prostředí musí plast splňovat odolnost vůči ­ultrafialovému záření; nad střechu nemůže vyústit bílé potrubí podle obr. 1. Musí být nahrazeno černým plastem, který UV záření odolává. Bílé potrubí vystavené povětrnostnímu působení se obvykle po 2 letech rozpadne.

Image 2Obr. 2 • Vyvedení plastového potrubí odolávající UV záření nad střechu domu

Plastové potrubí v komínové technice má svoje nezastupitelné místo. Použití plastů je zcela běžné a u kondenzačních plynových kotlů i výhodné. Při stanovení spalinové cesty se ale nesmí z pohledu základní bezpečnosti zapomenout na základní požadavek TPG 704 01:

„Subjekt provádějící uvedení spotřebiče do provozu (nového, vyměněného, po opravě nebo servisu) musí provést kontrolu odvodu spalin a přívodu vzduchu. Zároveň musí ověřit, zda nový nebo vyměněný spotřebič odpovídá štítkovým hodnotám komína nebo hodnotám v revizní zprávě spalinové cesty“.

Literatura

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In Sbírka zákonů České republiky. 12. 8. 2009, částka 81, s. 3702-3719. Dostupné z <https://mmr.cz/getmedia/ 2bf72909-e837-4dc8-9488-599950e8f9f6/Vyhlaska-MMR-268-2009>.
[2] Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. In Sbírka zákonů České republiky. 22. 1. 2016, částka 13, s. 378-384. Dostupné z <http://aplikace.mvcr.cz/ sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type= z&id=39621>.
[3] TPG 704 01. Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. 2013-5 (změna Z1). ISBN 978-80-7328-291-2. Český plynárenský svaz. Praha.

Odpovídal: Ing. Jaroslav Dufka, Zlín; člen redakční rady Topenářství instalace
Recenzent: Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze


Poděkování

Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za stanovisko, perfektný opis, návod na konštrukciu a činnosť anuloidu od vedúceho rubriky Otázky pána Ing. Miloša Bajgara.

My máme kotol inštalovaný v rodinnom penzióne v Liptovskom Jáne, potrebujeme, aby bol prevádzkovaný 24 hodín denne. Preto sme si celý vykurovací systém objednali od jedného výrobcu (redakce jméno společnosti zná, ale rozhodla se ho nezveřejnit), kde sme predpokladali nielen vysokú kvalitu hardvéru, dobrú funkčnosť, ale hlavne perfektnú inštaláciu systému a zákaznícku podporu so servisom.

Dodávateľ systému z Liptovského Mikuláša nám všetko prisľúbil, ale skutočnosť je taká, že ani za dva roky neodovzdal systém do rutinnej prevádzky. Servis v oblasti v podstate vôbec neexistuje a nikto ho neorganizuje.

Je pravda, že firma vyškolila v okrese 12 technikov na trojdennom školení. To je všetko. Firma ani regionálny dodávateľ systému nie sú za nič zodpovední.

Image 3Inštalácia vyhotovená dodávateľom vykurovacej techniky

Image 4

Image 5

U nás bol problém s aplikáciou ovládania, dodávateľ ani po troch mesiacoch nebol schopný nedostatok odstrániť. Tak sme museli sami po troch mesiacoch kontaktovať výrobcu vo Wernau, aby poruchu pomohol riešiť. Kvalita servisu nie je kontrolovaná.

Technici, ktorí by mali servis vykonávať, však inštalujú tiež autoalarmy, kamerové systémy, pracujú ako skladníci vo fabrike… a na servis a ďalšie vzdelávanie im nezostáva čas. Chýba skúsenosť a prax.

Keď chcem, aby hostia mali teplo a teplú vodu, tak si to musím riešiť sám, pretože firma, či už výrobca, alebo dodávateľ, sa necíti byť za servis zodpovedná…

Dodávateľov odborník na regulovanie sústavy mi tvrdil, že je jedno, aké sú teploty na anuloide. Žiadna energia sa nestratí – zostáva v sy­stéme (rozdiel bol 12 °C!).

Zasielam zopár fotografii z inštalácie solárneho a vykurovacieho systému, tak ako ju vyhotovil dodávateľ.

Problém s anuloidom som potom musel riešiť sám, užitočná mi pri tom bola dizertačná práca Ing. Hany Petrujovej, PhD. Systém som si vyreguloval, inštaloval som 4 teplomery a vyvažovací ventil. Podarilo sa mi systém vyregulovať tak, že rozdiely teplôt boli minimálne t1 – t2 3 °C, t3 – t4 2 °C.

Pánu inžinierovi Milošovi Bajgarovi sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať za perfektné vyjadrenie k problému a za ochotu, že venoval svoj čas na vysvetlenie.

S úctou, vďačnosťou a obdivom k Vášmu pochopeniu

Ing. Jozef Stanislav, Liptovský Ján

Ps. Odpověď Ing. Miloše Bajgara k funkci HVDT (anuloidu) byla uveřejněna v rubrice Otázky v minulém sešitu č. 8/2019.