+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2018/4

Vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Dobrý den do redakce. Jako majitel bytu v panelovém domě řeším jednu nepříjemnost. Z rozhodnutí vedení společenství vlastníků dochází v našem domě v době od 23.00 do 05.00 hodiny ranní k vypínání cirkulace teplé vody. Vedení SVJ, které je zároveň provozovatelem ohřívače vody, vypínání čerpadla zdůvodňuje snížením nákladů za elektrickou energii. Oslovený soudní znalec se naopak domnívá, že vzniká mnohonásobně větší ztráta při zpětném ohřevu vody. Byt v tomto panelovém domě jsem zakoupil v lednu 2018 – na omezenou dodávku TV jsem přišel sám, bez předchozího upozornění.

Odpověď:

Jako první krok doporučuji seznámit se se zněním přílohy smlouvy o dodávce tepelné energie s dodavatelem (příklad dokumentu viz obr. 1) a ověřit si, zda se nejedná o přerušení dodávky teplé vody v souladu se smlouvou.

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. v ustanovení § 4 odst. 1. uvádí, že

Teplá voda je dodávána celoročně…“

a odst. 2 doplňuje:

Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do 22.00 hod.“

Vyhláška č. 194/2007 Sb. samozřejmě platí také pro zúčtovací jednotky, tudíž se jí musí řídit provozovatelé domovních kotelen, domovních výměníkových stanic a domovních ohřívačů vody. Vyhláška platí i pro společenství vlastníků, které provozuje ohřívač vody jako samostatná zúčtovací jednotka (není to dodavatel tepla).

Pokud by se tedy jednalo čistě o přerušení dodávky teplé vody, odpovídal by Váš případ citované vyhlášce.

Jiná situace nastává v okamžiku, kdy dodávka teplé vody probíhá bez omezení a zároveň dochází k vypínání cirkulačního čerpadla.

Vypnutím cirkulačního čerpadla se dodávka teplé vody nepřeruší – jen je nutné odpouštět značné množství vlažné vody před tím, než začne téct voda teplá. Náklady za ztracenou energii ve vlažné vodě mnohonásobně převyšují energii ušetřenou na vypnutém čerpadle.

Pokud tedy ve Vašem případě není dodávka teplé vody smluvně omezena, je vypínáním cirkulačního čerpadla porušena norma ČSN-EN 806-2, Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování, kde je v čl. 9.2.1 stanoveno:

„U vnitřních vodovodů teplé vody s cirkulačním potrubím smí být rozdíl teplé vody mezi výstupem z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nejvýše 5 K“.

Při vyšším rozdílu dochází nejenom k významným finančním ztrátám, ale zejména k hrozbě přemnožení bakterií Legionella vlivem poklesu teploty vody v potrubí.

Rozvod teplé vody musí podle ČSN EN 806-2 zajistit, aby při úplném otevření výtokové armatury vytékala nejpozději po uplynutí 30 s voda o teplotě 50 °C až 55 °C, výjimečně 60 °C (v odběrové špičce krátkodobě nejméně 45 °C). Tato teplota teplé vody je stanovena v ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování a vyhlášce č. 194/2007 Sb. Proto se dlouhé rozvody teplé vody opatřují cirkulačním potrubím a část potrubí, která není cirkulačním potrubím opatřena, nemá být příliš dlouhá, aby vodní objem v trase od odbočení z potrubí s cirkulací k nejvzdálenější výtokové armatuře nebyl větší než 3 l (požadavek ČSN 75 5409).

Je-li cirkulační čerpadlo vypínáno na dobu od 23 h do 05 h, nejsou splněny podmínky ČSN EN 806-2, přestože konstrukce rozvodů splnění podmínek umožňuje.

Spotřeba elektrické energie na pohon cirkulačního čerpadla je jen částí nákladů na teplou vodu.

Tepelné ztráty rozvodného a cirkulačního potrubí činí v průměru 70 % celkových nákladů na přípravu teplé vody. Chceme-li náklady na provoz zařízení pro přípravu teplé vody snížit, je výhodnější opatřit rozvodné a cirkulační potrubí kvalitní tepelnou izolací. Je reálné snížit tepelné ztráty potrubí na 20 % celkových nákladů na přípravu teplé vody.

Na jedné straně nejsou ČSN považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování. Na straně druhé právní řád České republiky obsahuje řadu předpisů, které stanoví, přímo či nepřímo, povinnost řídit se technickými normami. Jde zejména o dodržování těch ustanovení ČSN, která se týkají ochrany oprávněného zájmu, tj. ochrany života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí.

Závěr

Vypínání cirkulačního čerpadla na dobu od 23 h do 05 h nezajistí dostatečný komfort bydlení. Kromě toho dochází k porušení ČSN-EN 806-2 čl. 9.2.1 a hrozbě přemnožení bakterií Legionella.

Doporučení

Iniciovat schůzi vlastníků bytových jednotek (viz Stanovy společenství vlastníků jednotek), vysvětlit problém a zaměřit se na vhodnější možnosti úspor energií.

Odpovídali: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace
Ing. Jiří Matějček, CSc., autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, certifikovaný soudní znalec v oboru energetika, Energetická zařízení s.r.o., Praha; člen redakční rady Topenářství instalace
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně; člen redakční rady Topenářství instalace

Související časopisy