+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2015/7

01.11.2015 Autor: Ing. Zdeněk Lyčka Časopis: 7/2015

Vedoucí a recenzent rubriky Zdeněk Lyčka

Otázka:

Vážená redakce,

v médiích proběhly zprávy o přípravě podmínek tzv. kotlíkových dotací. Pokud je nám známo, tak v současnosti se na kotlíkové dotace připravují jednotlivé krajské úřady, které zřejmě počátkem příštího roku podle svých záměrů vyhlásí podmínky pro zájemce o dotaci. V budoucích podmínkách však nemáme zcela jasno. Můžete upřesnit, zda budou podporovány i instalace interiérových krbů a kamen s teplovodním výměníkem, případně i v širších souvislostech? Rádi bychom se jako instalační firma dobře na budoucnost připravili i z pohledu vztahu k velkoobchodu, se kterým úzce spolupracujeme, zejména s ohledem na předobjednávky.

Odpověď:

Požadavky na spalovací zdroje na pevná paliva, které budou podporované v rámci nových kotlíkových dotací (OPŽP 2014-2020, prioritní osa 2.1) jsou následující.

V rámci nové kotlíkové dotace bude podporována výměna ručně plněných kotlů na pevná paliva za

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva (uhlí, biomasu, kombinaci uhlí-biomasa),
  • plynový kondenzační kotel,
  • solárně-termickou soustavu pro přitápění nebo přípravu TV.

Co se týče kotlů na pevná paliva, podpořena bude pouze instalace kotlů splňujících požadavky na ekodesign dle Nařízení komise EU 2015/1188. Co z toho vyplývá? Zmíněné Nařízení Komise EU se týká výlučně teplovodních kotlů do výkonu 500 kW. Kotel je v tomto dokumentu definován jako zdroj tepla, který dodává teplo do vodního ústředního topení, přičemž tepelné ztráty tohoto zdroje do okolí činí nejvýše 6 % jmenovitého výkonu.

Z dotací jsou tedy vyloučeny všechny druhy lokálních topidel (krby, krbové vložky, interiérová kamna) a to i přesto, že mají zabudován teplovodní výměník (pro tyto zdroje platí „ekodesignové“ Nařízení Komise EU 2015/1185). Vyloučeny jsou samozřejmě i tzv. interiérové kotle, které mimo napojení na teplovodní otopnou soustavu slouží také k vytápění prostor, ve kterých jsou umístěny (pokud jejich tepelný tok do vody je nižší jak 94 % z celkového výkonu zdroje).

Z dotací jsou také vyloučeny

  • kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy (rostlinné pelety a brikety,…),
  • kotle vyrábějící teplo výlučně k přípravě teplé pitné a užitkové vody,
  • kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií (pára, vzduch,…),
  • kogenerační kotle na pevná paliva s max. elektrickým výkonem 50 kW a více, tedy kotle, kterých se výše zmíněné Nařízení komise netýká (a vlastní „ekodesignové“ Nařízení Komise ještě nemají).

A ještě poznámka k samotné výměně stávajícího kotle. Dotována bude výměna ručně plněného kotle na pevná paliva (automatické kotle jsou vyloučeny), který tvoří hlavní zdroj tepla ve vytápěném objektu (je připuštěna možnost např. plynového kotle jako doplňkového zdroje). Nelze nahradit starý kotel spalující pouze biomasu (např. zplyňovací kotel na kusové dřevo) za kotel na uhlí či kotel kombinovaný (uhlí-biomasa). Stejně tak nelze dotovat výměnu kotle, který byl pořízen v předešlém období v rámci jiného dotačního programu (ZÚ, předešlé kotlíkové dotace).

Mimo rámec otázky považuji za nezbytné doplnit, že podle novelizovaného zákona č. 406/2000 o hospodaření energií, smí dotované zdroje instalovat jen osoba se zvláštní profesní kvalifikací. Jinak řečeno, zásadní podmínkou získání dotace je, že instalaci provede osoba se zvláštní profesní kvalifikací. Pokud zákazník nebude mít zájem o získání dotace, i toto může nastat, pak postačí stávající kvalifikace. Chcete-li tedy instalovat kotle s dotací, musíte si zavčas potřebnou kvalifikaci získat. Paradoxem však je, že zvláštní profesní kvalifikace se vyžaduje pouze u kotlů na biomasu, ale nikoliv u kotlů na uhlí, které jsou rovněž předmětem dotace.

Jednotlivé kraje své žádosti připravovaly v součinnosti s MŽP ČR, takže obecně vzato se nepředpokládá, že by MŽP vracelo žádosti z nějakých formálních nedostatků a podobně a došlo by ke zpoždění. Proto se počítá s tím, že do konce října budou žádosti krajů schváleny. Do konce listopadu se pak předpokládá vyhlášení výzev jednotlivými kraji a pak poběží 30denní lhůta mezi vyhlášením a začátkem příjmu žádostí. S velkou pravděpodobností se na všech krajích očekává zahájení příjmu žádostí na dotace od konkrétních zájemců na přelomu roku, resp. počátkem ledna 2016.

Odpovídal: Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov, s.r.o.; člen redakční rady Topenářství instalace