+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2015/6

01.10.2015 Spoluautoři: Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 6/2015

Vedoucí a recenzent rubriky a Zdeněk Lyčka

Otázka:

Je pro rozvod teplé vody nezbytně nutné použití potrubí a armatur určených pro styk s pitnou vodou? Pro studenou pitnou vodu jde o zásadní záležitost, ale u teplé vody si nejsme jistí. Můžete doporučit normu, technické pravidlo nebo technickou informaci, které se k této problematice vztahují? A pokud v České republice vhodná není, tak evropský předpis, případně z Německa nebo Rakouska?

Odpověď:

Teplá voda se zpravidla připravuje z vody pitné. Proto byl v právních předpisech a technických normách postupně zrušen termín „teplá užitková voda“ a nahrazen termínem „teplá voda“.

Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., ve které jsou uvedeny „hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody včetně pitné vody balené a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen “teplá voda“), jakož i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců“. V příloze č. 2 této vyhlášky jsou uvedeny hygienické limity pro teplou vodu připravovanou z pitné vody a teplou vodu připravovanou z jiné vody než z vody pitné. Hygienické limity teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.

Hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou jsou uvedeny ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., která stanovuje ­hygienické požadavky na složení a značení výrobků určených k přímému styku s pitnou nebo teplou vodou nebo surovou vodou a úpravu jejich povrchů. Požadavky na analytické metody a testování výrobků určených pro styk s pitnou i teplou vodou jsou podle této vyhlášky stejné.

Z výše uvedeného je patrné, že pro pitnou a teplou vodu platí stejné předpisy a na výrobky přicházející do přímého styku s teplou vodou platí stejné požadavky jako na výrobky přicházející do přímého styku s vodou pitnou.

Česká republika má vlastní předpisy pro pitnou a teplou vodu a výrobky přicházející s těmito vodami do styku a není tedy nutné vycházet z předpisů jiných států.

Odpovídal: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně


Otázka:

Zajistí předepsaná intenzita větrání jistotu, že se v místnosti nebudou vyskytovat plísně, houby atp.?

Odpověď:

Dostatečné větrání, kdy je z prostoru odváděná nadbytečná vlhkost, je základní podmínkou pro omezení růstu plísní v interiéru. Je to ale pouze jedna z omezujících podmínek, tou druhou je způsob užívání prostoru (bytu).

Obecně lze říci, že pokud je zajištěno větrání/vytápění v souladu s hygienickými požadavky, jsou splněny podmínky pro vytvoření „zdravého prostředí“.

Odpovídala: Ing. Zuzana Mathauserová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí, Státní zdravotní ústav, Praha

Související časopisy