+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2012/8

28.12.2012 Spoluautoři: Ing. Vladimír Jirout, Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 8/2012

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

V projektu jsem použil zkratku TUV. Stavební úřad mi vrátil projekt k dojasnění, zda se jedná skutečně o TUV nebo TV. Není to vlastně jedno?

Odpověď:

Zkratka TUV byla již v roce 2006 v našich normách nahrazena zkratkou TV – teplá voda (viz ČSN 06 0320:2006). V tomto případě se jedná o ohřátou pitnou vodu určenou k používání člověkem, která se může použít i k vaření, mytí a pro hygienické účely.

Pokud se v dnešní době použije zkratka TUV, znamená to ohřátou užitkovou vodu. Tato voda sice vyhovuje požadavkům hygienické služby a člověk s ní může přicházet do styku, ale v žádném případě jí člověk nesmí pít, používat při mytí nádobí a přípravě pokrmů. Jedná se totiž o vodu nepitnou.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 93, Ústřední vytápění a příprava teplé vody; člen redakční rady Topenářství instalace


Otázka:

Můžete definovat a objasnit rozdíly mezi pojmy černá voda, šedá voda, provozní voda a užitková voda?

Odpověď:

Ve zdravotní technice a vodním hospodářství se používají různé termíny pro označení druhů vod. K těmto termínům patří také termíny uvedené v otázce.

Černá a šedá voda jsou termíny patřící do terminologie kanalizace a jsou definovány např. v ČSN EN 1085 a ČSN EN 12056-1.

Černou vodou rozumíme splaškové odpadní vody obsahující fekálie a moč, popř. jen fekálie a moč (např. ze záchodů). Šedou vodou rozumíme splaškové odpadní vody bez fekálií a moči (např. z umyvadel, van a dřezů). Toto rozdělení splaškových odpadních vod bylo zavedeno z důvodu možného dalšího využití šedé vody a možnosti odděleného odvádění šedé a černé vody. Šedou vodu je po úpravě možné využít jako vodu provozní, např. pro splachování záchodů.

Termíny „provozní voda“ a „užitková voda“ patří do terminologie vodovodů a vodárenství.

Provozní vodou rozumíme vodu pro různé provozní účely, jejíž jakost odpovídá příslušnému způsobu použití. Provozní voda není dodávána z vodovodů pro veřejnou potřebu a nemusí mít jakost pitné vody. Jedná se např. o dešťovou vodu nebo vodu, která vznikla úpravou (čištěním) a dezinfekcí šedé vody, rozváděnou odděleně od vody pitné a využívanou pro splachování záchodů. Ve vodárenských provozech se termínem „provozní voda“ podle ČSN 75 0150 rozumí např. voda pro praní filtrů nebo čištění čiřičů a nádrží.

Užitkovou vodou se podle ČSN 75 0150 označuje voda, jež vyhovuje zdravotním požadavkům orgánů hygienické služby a technologickým požadavkům podle způsobu jejího využívání, se kterou člověk může přicházet do styku, ale nesmí ji používat k pití a pro přípravu potravin. Užitková voda není dodávána z vodovodů pro veřejnou potřebu, bývá dodávána z vlastních zdrojů vody, např. studní. Po splnění požadavků orgánů hygienické služby lze, podle ČSN 75 5490, užitkovou vodu používat pro napájení hospodářských zvířat. V této souvislosti byl zrušen termín „teplá užitková voda“ (zkratka TUV) a při revizi ČSN 06 0320 nahrazen termínem „teplá voda“ se zkratkou TV, protože teplá voda se připravuje většinou ohřátím studené vody pitné. V ČSN EN 806-1 se používá termín „pitná voda, teplá“ s anglickou zkratkou PWH.

Odpovídal: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav technických zařízení budov, Fakulta stavební, VUT v Brně

Související časopisy