+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2012/3

04.05.2012 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 3/2012

Otázka:

Můžete definovat pojmy jako krb, krbová kamna, krbová vložka, interiérový kotel? Tyto názvy se někdy se překrývají a následně bývá složité najít příslušný předpis, kterým se je nutné řídit.

Odpověď:

Máte pravdu, značná část těchto a podobných názvů byla vytvořena obchodními zástupci firem, aby odlišili „své výrobky“ od spotřebičů dodávaných jinými firmami, i když jsou naprosto stejného typu a funkce. Z platných českých norem se této problematice věnuje ČSN 73 4230:2004. Tato norma je v současné době v revizi, lze předpokládat, že se bude zaobírat i názvoslovím, které ujednotí. Předpokládáme, že Váš dotaz bude zajímat i širší veřejnost, a proto se pokusíme odpovědět obšírněji.

V současné době se pro vytápění stále více začínají používat následníci původních otevřených krbů. Jedná se o spotřebiče paliv spalující nejčastěji kusové dřevo nebo dřevěné brikety. Jsou to: samotné krby, uzavíratelné krby (krbová kamna), krby a krbová kamna, krbové vložky, kamna a kachlová kamna. U všech typů uzavíratelných krbů a kamen je možná též úprava uzavíratelných dvířek doplněním prosklení. Prosklená přikládací dvířka kamen tak umožňují vidět oheň stejně jako u krbů.

Nyní několik definic, jak jsme je nalezli v některých českých a přijatých evropských normách:

Ohniště – prostor určený ke spalování paliva, nejméně z jedné nebo i z více stran, otevřený do okolního prostředí, ze kterého do něj samovolně vstupuje spalovací vzduch.

Topeniště – prostor určený ke spalování paliva ze všech stran uzavřený vůči okolnímu prostředí nehořlavým mate­riálem. V jedné ze stran bývají obvykle dvířka pro přikládání paliva. Přívod spalovacího vzduchu do spalovacího prostoru z okolního prostředí je regulován.

Otevřený krb (též krb) – stavební výrobek s otevřeným ohništěm (spalovacím prostorem), jehož část není ohrazena nehořlavými materiály. Je konstruován za účelem začlenění otevřeného ohně do interiéru případně exteriéru. Vytápění není jeho primární funkcí – viz ČSN 73 4230.

Krbová vložka – průmyslově vyráběný tepelný výměník, určený k instalaci do prostoru ohniště nebo topeniště spalujícího tuhá paliva, sloužící k ohřevu teplonosné látky (vzduchu nebo kapaliny). Ohřátý vzduch se zpravidla rozvádí vzduchotechnickým potrubím k teplovzdušnému vytápění dalších místností. Ohřátá voda je předávána do tepelné soustavy k vytápění nebo k přípravě teplé vody – viz ČSN EN 13229.

Pozor!! Krbové vložky, sloužící k ohřevu kapaliny o jmenovitém výkonu 5 kW a větším, jsou klasifikovány jako teplovodní kotle na tuhá paliva, a proto musí být vybaveny stejně jako kotle (pojistným ventilem, příp. chladicí smyčkou apod.) – viz ČSN EN 12809.

Krbová vložka je zpravidla určena k další obestavbě nehořlavými materiály, v lepším případě akumulačními. V současnosti se instalují i krbové vložky na kapalná paliva (biolíh), které není nutné napojit na komín a krbové kazety na zemní plyn, při kterých je napojení na komín a součinnost s plynařskou firmou nutností. Krbové kazety na plyn jsou navíc možným řešením pro vestavbu do stávajícího otevřeného krbu.

Uzavíratelný krb (obchodníky zpravidla nepřesně nazývaný Krbová kamna) –topeniště (spalovací prostor) je ohrazen nehořlavými materiály, přední část ohrazení obvykle tvoří prosklená uzavíratelná dvířka. Spalovací prostor uzavíratelného krbu bývá značně větší než u klasických kamen. Pod pojmem uzavíratelný krb lze chápat spíše klasický otevřený krb s prosklenými uzavíratelnými dvířky. Často se dvířka, která se dají vyrobit i na míru, na otevřené krby montují i dodatečně. Tím se znatelně sníží spotřeba paliva a také množství vzduchu, nutného pro hoření. Účinnost spalování se navíc podstatně zvýší a zanedbatelné není ani zvýšení bezpečnosti provozu krbu s dvířky, jelikož již nehrozí požár od vypadených uhlíků nebo jiskry z krbu.

Krbová kamna – oproti krbovým vložkám mají znatelně menší topeniště, většinou jsou opatřena prosklenými dvířky. Kouřovod bývá nejčastěji do průměru 150 mm. Je to spotřebič lokální bez možnosti rozvodu teplého vzduchu. Nejsou určena k obestavbě dalším materiálem.

Spotřebiče na tuhá paliva do jmenovitého výkonu 10 kW se považují za spotřebiče lokální (topidla). Slouží k vytápění nebo přitápění prostoru, ve kterém jsou instalovány. Mohou být též vybaveny varnou deskou pro přípravu pokrmů. Zpravidla se jedná o kamna nebo o sporáky – viz ČSN 06 1201.

Další pojmy:

Kachlová kamna – kamna, jejichž vnější plášť je tvořen kachly, které mají význam estetický i praktický. Glazované kachle, a zejména vnitřní šamotová vyzdívka, zvyšují akumulaci tepla, a proto i po vyhasnutí topeniště jsou kachlová kamna schopna až 24 hodin předávat sálavé teplo do vytápěného prostoru. Použitím ručně vyráběných kachlí a stavbou na místě jsou vždy originálem. Tvar kamen a situování jednotlivých částí kachlových kamen (prosklená dvířka, vytápěná lavice nebo ležení) je možné řešit individuálně podle přání investora, viz ČSN 73 4231.

Krbová stavebnice – výrobci připravený soubor dílů, ze kterých lze svépomocí sestavit vybraný krb. Umožňuje jednoduchou a vizuálně zajímavou obestavbu krbových vložek. Jsou dodávány z různých stavebních materiálů (kachle, kámen, cihly, betonové dílce), případně se základní povrchovou úpravou, kterou lze pomocí barev upravit tak, aby hotový krb dokonale ladil s interiérem. Při stavbě je nutné dodržet příslušná normativní ustanovení a zejména požární bezpečnost!

Uvedené spotřebiče vytváří příjemnou atmosféru ve vytápěném prostoru. Představují nejjednodušší způsob vytápění místností, bytů, domů a chat. Tyto spotřebiče většinou nejsou závislé na teplovodní síti, dodávkách plynu a na elektrické energii. Důležité je, že s novými konstrukcemi topenišť dosahují vysokou tepelnou účinnost (až 85 %).

Některé spotřebiče mají centrální přívod spalovacího vzduchu, díky kterému nedochází k nežádoucímu úbytku kyslíku v interiéru či k případnému vytváření podtlaku. Novější spotřebiče mají sekundární spalování, kdy speciální trysky zajišťují přívod kyslíku ke zbytkovým hořlavým plynům a jejich spálení, neboť by jinak odešly do komína se zplodinami bez využití. Tím se zvyšuje účinnost spalování se znatelnou úsporou paliva.

Krbové vložky s připojením na tepelné soustavy dodávají do soustav 60 až 75 % jmenovitého výkonu. Zbytek výkonu slouží k vytápění prostoru, ve kterém jsou instalovány. Proti případnému přetápění prostoru, kde je krb nainstalován, jsou již některé krbové vložky opa­třeny dvojitým sklem, čímž je možno snížit sálavý výkon přes prosklená dvířka až o 20 %. Současně se zvýší teplota v topeništi, což je důležité pro zlepšení parametrů spalování. Tyto spotřebiče bývají mimo jiné dodávány se zabudovanou ochlazovací smyčkou, s ventilem chladicí smyčky, pojistným ventilem, případně s ponorným teplotním čidlem.

Kamna – lokální spotřebič s uzavíratelným ohništěm určený k vytápění místnosti, v níž je instalován. Jsou-li vybavena varnou plotnou, mohou též sloužit k přípravě pokrmů nebo beztlakému ohřívání vody.

Kachlový sporák (sporák) – slouží k přípravě pokrmů na varné plotně, bývá též vybaven pečící troubou a někdy i kamnovcem (beztlakým zásobníkovým ohřívačem vody) a vytápí též místnost, v níž je instalován. V současnosti je možné i do kachlového sporáku zabudovat teplovodní výměník na vytápění tepelné soustavy o výkonu okolo 7 kW.

Ještě zpět k Vašemu dotazu. Interiérový kotel je obchodní název používaný pro krbová kamna s krbovou vložkou ohřívající vodu, kterým chce výrobce zdůraznit, že se zároveň jedná o kotel se všemi povinnými náležitostmi a připojovaný do tepelné soustavy.

Pokud byste se chtěl zabývat nastíněnou problematikou ještě podrobněji, doporučujeme dále ke studiu: ČSN EN 121815 (061204), ČSN EN 13240 (061206) a firemní literaturu např. firem HARK, Moutfield, a.s. Mnichovice, ­VERNER a dalších.

Image 1

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 93 Ústřední vytápění a příprava teplé vody; člen redakční rady Topenářství instalace
Konzultoval: Mojmír Jauernig, K-PLUS, Šumperk; předseda technické komise a viceprezident rady Cechu kamnářů ČR