+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2011/8

28.12.2011 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2011

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Při instalaci solárních soustav vznikají situace, kdy si nejsme zcela jisti správným postupem. Můžete nám proto odpovědět na následující otázky?

  1. Jak má být řešen výtok od pojistného ventilu, aby eventuálně nedošlo k opaření přítomné obsluhy, pokud by byla někde v blízkosti ventilu?
  2. Pokud je ventil umístěn nahoře u kolektorů, jak se má dimenzovat potrubí od něj do odpadu nebo do sběrné nádoby?
  3. Jakou teplotní odolnost má mít potrubí odtoku od pojistného ventilu?
  4. Musí být odtok od pojistného ventilu sveden do záchytné nádoby?

Odpověď:

Dimenzování přívodního i výtokového pojistného ventilu řeší ČSN 060830. Sluneční kolektor patří mezi ohříváky.

Pojistný ventil patří zásadně na výstupní potrubí ze slunečních kolektorů. Předepisuje to norma, a je to nutné z hlediska zamezení poškození kolektorů. Protože mnohdy není možné pojistný ventil instalovat přímo ke kolektorům, je třeba jej instalovat co nejblíže, aby sloupec teplonosné kapaliny mezi kolektorem a pojistným ventilem byl co nejkratší.

Je-li pojistný ventil instalován na výstupu z kolektorů, tedy v nejvyšším místě solární soustavy, při dosažení pojistného tlaku z něho bude odcházet pára a výtokové potrubí nemusí být zaústěno do sběrné nádoby. Při umístění pojistného ventilu v nejvyšším místě stačí odvod par do volného prostředí. Osoby se při slunečním svitu nesmí přibližovat k výtoku pojistného ventilu, protože v případě činnosti pojistného ventilu mohou být ohroženy parou a vysokou teplotou. Hrozí též nebezpečí poškození plic při nadýchání výparů. Výpary jsou těžší než vzduch, a mohou proto ohrozit i osoby pohybující se v místě pod ventilem.

Je-li ventil instalován na výstupním potrubí pod horním okrajem kolektorů, je nutné výtokové potrubí od ventilu přivést do sběrné nádoby. Sběrná nádoba má být dimenzována tak, aby byla schopná pojmout kapalinu o množství rovnajícímu se objemu kolektorového pole a části potrubí nad spodní hranou kolektorů. Materiál výtokového potrubí i sběrné nádoby by měl odolávat teplotám nad 100 °C.

Nízkotuhnoucí kapaliny, používané v solárních soustavách, jsou vyrobeny výhradně z polypropylenglykolu s přísadou inhibitorů koroze a stabilizátorů.

Nejsou to nebezpečné přípravky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. Přesto je nutné zabránit průniku těchto kapalin do kanalizace. Proto se odtok od pojistného ventilu zaúsťuje do záchytné nádoby.

Nutnost instalovat sběrnou nádobu nám na druhé straně přináší výhodu, neboť můžeme kontrolovat kvalitu solární kapaliny. Zjistíme-li, že ve sběrné nádobě je kapalina obsahující zvýšené množství korozních produktů, je to signál, že v soustavě probíhají intenzivní korozní procesy a měli bychom provést vhodné opatření.

Co se týká kontroly kvality teplonosné kapaliny, doporučuji jednou ročně odebrat vzorek kapaliny do průhledné nádoby. Pokud kapalina změnila barvu, je kalná a obsahuje velké množství korozních produktů, je nutné zjistit příčinu degradace kapaliny, příčinu odstranit a kapalinu vyměnit.

Odpovídal: Ing. Jiří Matějček, CSc., autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, certifikovaný soudní znalec v oboru energetika, Energetická zařízení s.r.o., Praha; člen redakční rady Topenářství instalace