+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinky v nabídce otopných těles BITHERM

01.10.2015 Autor: František Lapáček Firma: ELVL s.r.o. Časopis: 6/2015

Společnost ELVL s.r.o. vnímá aktuální stav na trhu s otopnými tělesy jako příležitost k oživení a zatraktivnění tohoto produktu. Dát mu novou energii založenou na nových poznatcích, která zaujme profesní i uživatelskou veřejnost nejen funkčními, ale i efektivně účinnými, užitnými, hygienickými a nadstandardními vlastnostmi.

Image 0

V letošním roce přichází společnost postupně na trh s novou generací otopných těles BITHERM, která se konstrukčně, funkčně a esteticky odlišuje od současných těles. Hlavní zadávací požadavky pro vývoj této nové konstrukce jsou maximální využití sálavé složky teplosměnné plochy tělesa k vytápění, eliminace ztrát tepla vyzařovaného zadní stranou tělesa do přiléhající stavební konstrukce, přesměrování sálavého toku ze zadní plochy tělesa do vytápěného prostoru, možnost aplikace podlahového, nástěnného, vestavného a přisazeného provedení s připojením na otopnou soustavu přes skrytou připojovací armaturu a možnost snadného čištění při běžných úklidových pracích.

Dalším neméně důležitým požadavkem na vývoj konstrukce je požadavek nabídnout otopná tělesa nejen v provedení teplovodním, ale i elektrickém nebo pro kombinovaný způsob provozu.

Tato kritéria naplňuje nová konstrukce a otvírá další nové příležitosti, které bude možné v budoucnosti rea­lizovat. Jde především o realizace zajímavých řešení vytápění v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie, které se stávají stále populárnějšími.

Geometrie otopné plochy BITHERM

Otopná tělesa BITHERM nové generace se na první pohled vyznačují novou a nestandardní geometrií otopné plochy zářiče W3Q, která v průmětu tělesa téměř ztrojnásobuje hustotu sálavého toku směrovaného s největší intenzitou do vytápěného prostoru. To má za následek intenzivní sdílení a zužitkování sálavého toku v prostoru interiéru, zvýšení střední radiační teploty místnosti, a s tím související i snížení nákladů na vytápění.

Princip přínosu geometrie otopné plochy zářiče W3Q vychází ze směrového rozložení hustoty sálavého toku definovaného Lambertovým kosinovým zákonem.

Lambertův kosinový zákon

Qw = Qn · cosw

Image 1

  • Qn – maximální sálavý tok ve směru normály
  • Qw – sálavý tok odchýlený od normály o úhel w
  • dS – elementární sálavá ploška

Zářič W3Q

V půdorysném řezu svislé konstrukce radiátoru je znázorněn detail sálavého toku vyzařovaného s největší intenzitou bočními stranami lamel a sekundárním zářičem do vytápěného prostoru.

Z čelní průmětné otopné plochy radiátoru BITHERM vystupuje téměř trojnásobná hustota sálavého toku s největší intenzitou oproti vyzařování průmětné otopné plochy u běžných deskových radiátorů.

Image 2

  • Qn1 – maximální sálavý tok boční strany 1 zářiče
  • Qn2 – maximální sálavý tok boční strany 2 zářiče
  • Qn3 – maximální sálavý tok sekundárního zářiče
  • S – sekundární zářič
  • T – tepelná izolace

Sekundární zářič společně s tepelnou izolací vytváří podkladovou desku, která se upevňuje přímo na stěnu pomocí kotevních lišt. Sekundární zářič plní dvě funkce, a to funkci absorbéru dopadajícího vyzařovaného tepla zadní stranou hlavního zářiče a následně zářiče, který ze svého povrchu vyzařuje volným prostorem mezi lamelami absorbované teplo do vytápěného interiéru. Tepelná izolace zamezuje ztrátě tepla přiléhající stavební konstrukcí, ke které u běžných otopných těles dochází. Sekundární zářič dosahuje při vytápění povrchové teploty blízké teplotě hlavního zářiče, a tím se významnou měrou podílí i na účinnější konvekci. Naproti tomu klasické deskové otopné těleso dosahuje na povrchu stěny za tělesem podstatně nižší povrchové teploty z důvodu úniku tepelného toku do stavební konstrukce a nižší emisivity povrchu stěny, které mají za následek i nižší konvekční účinek.

Funkční vlastnosti otopného tělesa BITHERM Sun

Štíhlost a prostupnost otopného tělesa a možnost jeho částečného odklopení od stěny (obr. 2), které umožňuje flexibilní připojení, naplňuje požadavek snadného čištění a údržby při běžném úklidu. Tím je zaručen vysoký stupeň hygieny a mikrobiální čistoty i v nízkoteplotním provozu otopného tělesa, při kterém nedochází k termické dezinfekci.

Image 4Obr. 2 •

Skryté spodní flexibilní připojení (obr. 1) na otopnou soustavu nabízí několik možností, které lze využít v instalacích s centrálním řídicím systémem vytápění i s individuální regulací na přívodu otopného tělesa.

Image 3Obr. •

V instalacích, kde není zapotřebí umísťovat termoregulační hlavice na přívodech otopných těles, se flexibilní přívod připojuje přes radiátorové uzavírací šroubení. V praxi se toto připojení nabízí v převážné většině realizací současné bytové i občanské výstavby. Pokud je požadováno spodní středové připojení s připojovací a regulační armaturou s připojovací roztečí 50 mm, umísťuje se otopné těleso těsně nad tuto armaturu a regulační hlavice zůstává viditelně přístupná (obr. 3).

Image 5Obr. 3 •

Nová generace otopného tělesa BITHERM Sun s aplikovanou geometrií otopné plochy zářiče W3Q umožňuje i snadnou montáž na stěnu. K instalaci se využívají kotevní lišty, na které se nejprve zavěsí a ukotví podkladová deska, respektive sekundární zářič. Poté se na desku zavěsí do odklopného systému hlavní zářič a následně se připojuje těleso na otopnou soustavu flexibilním připojením. Zkompletovaný celek otopného tělesa je kompaktní s možností jeho částečného odklopení například při generálním úklidu.

Perspektiva otopných těles BITHERM

Souhrn všech nabízených vlastností a technických řešení otopných těles a elektrických radiátorů BITHERM doposud nedosáhl svého maxima inovačního poten­ciálu a stále vytváří široký perspektivní prostor pro kreativní zakázkovou, ale i sériovou výrobu. S příchodem nových technologií do oboru vytápění je sy­stém BITHERM Logic dostatečně připravený k úspěšné realizaci otopných těles i pro nejnáročnější aplikace.

Firemní článek
Autor:
Související časopisy