+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová zelená úsporám nabídne výhodnější podmínky pro bytové domy

24.07.2023 Časopis: 3/2023

Po prázdninové odstávce se opět rozeběhne oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ). Od září navíc nově spustí rozší­řenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující ná­roky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti ma­jitelů bytových jednotek. Ved­le bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.

Majitelé bytových domů a by­tových jednotek zareagovali na energetickou krizi, spojenou s probíhající válkou na Ukra­jině, a počet žádostí o dota­ce v NZÚ se oproti loňskému květnu téměř zpětinásobil. Největší zájem mají žadate­lé o komplexní zateplení. Po vydání novely vyhlášky Ener­getického regulačního úřadu o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje sdílení elek­třiny z fotovoltaiky v bytovýchdomech, a schválení tzv. Lex OZE I, který zjednodušuje celý proces instalace obnovitel­ných zdrojů do 50 kWp, narůs­tá i zájem o podporu budová­ní fotovoltaických elektráren. I přesto, že počty žádostí ros­tou, stále je zde velké množství bytových domů, které proza­tím neprošly žádnou renovací a jsou energeticky neúsporné. Důvodem odkládání důklad­ných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stano­vách SVJ (společenství vlastní­ků jednotek) nebo družstva. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo dokonce všech vlastníků bytů či družstevního podílu, a ne vždy je možné do­sáhnout dohody.

Image 0foto: KILO LUX / Shutterstock.com

„Hledali jsme cestu, jak zohlednit nízkopříjmovost vlastníků bytů, kteří často nesouhlasí s nákladnějšími opravami celého domu,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Hlavním úskalím při rozhodování, zda přistoupit k větší investici na renovaci budovy, bývá obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav. Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat. Bonus, který připadne každé nízko příjmové domácnosti, totiž bude použit na splacení části jejich podílu na nákladech za renovaci.“

V praxi to znamená, že SVJ nebo družstvo zažádá o dota­ci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmín­ky nízkopříjmovosti. Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnout částky až 150 tisíc korun na jednu domácnost s nižšími příjmy. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů, které do nízkopříjmovosti spadají. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto pří­spěvku měsíční platby do fon­du oprav neměly o tolik navýšit. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozho­dování, zda a kdy se do rekon­strukce pustit.

Bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob

Standardní nabídka dotací pro bytové domy přichází ve vylep­šené verzi. Stejně jako u ostat­ních výzev se zjednoduší ad­ministrace žádosti, k doložení realizace již nebude nutné do­kládat faktury. Zvýhodněné bu­dou celkové rekonstrukce i jed­notkové dotace u komplexního zateplení.

Bytové domy ve vlastnictví obcí

Jednou z priorit MŽP je zmoder­nizovat bytové domy ve vlastnic­tví obcí. Vzhledem k tomu, že je zde zvýšený veřejný zájem, na­vyšuje ministerstvo jednotkové dotace úsporných opatření. Do­tace tak může dosáhnout výše až 75 % vynaložených nákladů, nebo dle limitů veřejné podpo­ry. Obce mohou žádat o podpo­ru všech typů opatření a stejně jako ostatní žadatelé nebudou muset obce předkládat účetní doklady.

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám dle stávajících podmí­nek bude ukončen k 30. červnu. Po dvouměsíční přestávce, sou­visející s přechodem financová­ní programu pod Modernizační fond, bude v září 2023 příjem žádostí podle nových podmínek opět žadatelům zpřístupněn. Žadatelé tak nemusí mít žád­né obavy, program se od září opět rozeběhne, aby i následu­jící roky pomáhal domácnos­tem s energetickými úsporami jejich domů.

❏ Z tiskové zprávy

Související časopisy