+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nejvyšší správní soud ČR zamítl kasační stížnost Českého sdružení pro technická zařízení

25.04.2023 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2023

Nejvyšší správní soud rozhodl v řízení o kasační stížnosti ČSTZ proti usnesení Městského soudu v Praze zamítavě. Jednalo se o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem Ministerstva vnitra. ČSTZ v ní žádalo, aby se MV zdrželo nezákonné aplikace vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, na spalinové cesty, ve kterých nehrozí riziko vzniku požáru. Současně žádalo, aby soud uložil žalovanému (MV) povinnost upravit tuto vyhlášku v souladu se smyslem zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Image 0

ČSTZ dlouhodobě zastává názor, že povinnost provádět preventivní protipožární opatření u těchto spalinových cest jde proti smyslu zákona o požární ochraně, jenž vyhláška provádí. Na webových stránkách sdružení uvádí:
„Jedná se o prováděcí předpis k zákonu o požární ochraně. Přesto se v něm opět nařizují úkony za účelem prevence požáru v odvodech spalin, v nichž nemůže dojít k požáru, konkrétně v odvodech spalin od plynových spotřebičů, a to včetně odvodů spalin od kondenzačních kotlů. Státní úředníci tak zcela rezignovali na zdravý rozum, přestože na nesmyslnost a protiprávnost stanovování úkonů na odvodech spalin od plynových spotřebičů podle zákona o požární ochraně poukázali ve svém příspěvku na XXIII. ročníku mezinárodní konference „Požární ochrana 2014“ odborníci z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Ostrava, kteří uvedli, že v odvodech spalin ze spotřebičů na plynná paliva je vyloučena jak kumulace hořlavého materiálu, tak i iniciátor požáru.
V případě kontrol spalinových cest, v nichž je vyloučen vznik požáru, se tak jedná o státem posvěcenou šikanu, za kterou jsou občané nuceni si pod hrozbou pokuty zaplatit odhadem ročně stovky milionů korun.“

Sdružení v kasační stížnosti také Nejvyššímu správnímu soudu navrhlo, aby z důvodu protiústavnosti vyhlášky č. 34/2016 Sb. předložil věc Ústavnímu soudu. Protože tvrzené důvody kasační stížnosti ČSTZ nebyly dle zjištění NSS naplněny, dne 15. 11. 2022 ji zamítl.

Podobně kriticky na text vyhlášky v rámci připomínkového řízení v roce 2015 reagoval také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Ministerstvo vnitra tehdy připomínky neakceptovalo s následujícím odůvodněním:
„Vykládat právní řád úzce, v tomto případě Zákon o požární ochraně vykládat jako zákon pouze o požárech není možné. S přijetím takového zdůvodnění by např. nebylo možné, aby příslušníci HZS vyjížděli k dopravním nehodám, likvidovali ekologické havárie apod.
Podle uvedených ustanovení zákona (č. 133/1985 Sb., pozn. redakce) je nutno přistupovat k zajištění bezpečnosti spalinových cest jak z pohledu bezpečnosti požární, tak i z pohledu ochrany zdraví a života osob. Jedná se tedy o zajištění bezpečnosti odvodu spalin od připojených spotřebičů v rámci protipožární prevence i prevence proti otravám CO přítomného ve spalinách.

Požární bezpečnost spalinových cest se posuzuje (podle ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky) z vícero hledisek. Jsou to: požární bezpečnost z vnitřku ven (teplota přilehlých dřevěných konstrukcí nesmí překročit 85 °C); teplota spalin u spotřebičů na plynná paliva (s výjimkou kondenzačních spotřebičů) tuto teplotu překračuje; požární bezpečnost z vnějšku ven (jedná se o šíření požáru stavbou mezi požárními úseky) se posuzuje stejně jako u šachet a kanálů (tedy u konstrukcí, které v žádném případě nemusí být odolné proti vyhoření sazí).
Saze vznikají při spalování fosilních paliv – tedy i zemního plynu. Je to amorfní uhlík, který vzniká při nedokonalém spalování. Dokonalé spalování v běžných provozních podmínkách není možné zajistit. K dalšímu znečišťování spalinových cest usazeninami dochází při korozi materiálu komínových vložek, dále stavební sutí u vložkovaných komínů, která se přes patu komínu dostává do vnitřních částí komínových vložek, nasáváním nečistot do spalinové cesty prostřednictvím přerušovače tahu atd.“

Prezident Společenstva kominíků ČR Ing. Jaroslav Schön se k výsledku soudního řízení vyjádřil následovně: „Nejdříve Městský soud v Praze a poté s konečnou platností i Nejvyšší správní soud ČR rozhodly, že vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty platí pro všechny spalinové cesty tak, jak jsou definovány v zákoně o požární ochraně, tedy i pro spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva. Soudy odmítly vyhovět i žádosti ČSTZ, aby předložily Ústavnímu soudu ČR vyhlášku ke zrušení.
Snad tento fakt už konečně donutí zástupce ČSTZ k tomu, aby nejen na svých přednáškách přestali mást své posluchače tvrzením, že se vyhláška 34/2016 Sb. na spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva nevztahuje.“

Redakce
Zdroj: www.nssoud.cz, www.cstz.cz, www.skcr.cz