+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nářadí – na pájení trubek

01.07.2011 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 4/2011

Autor seznamuje čtenáře časopisu Topenářství instalace, zejména instalatéry, s nejvíce používaným nářadím na jejich pracovištích jak v dílnách, tak i u zákazníků nebo na stavbách. Přehled zahrnuje nářadí ruční, elektrické i pracující s plynem. Nejsou popsány všechny druhy od jednotlivých výrobců, ale ukázkově je podán ucelený přehled, který byl rozdělen na osm částí.

První část seriálu byla uveřejněna v č. 4/2010, v této osmé, poslední, části se ­autor věnuje nářadí na pájení trubek

Recenzent: Vladimír Pavlíček

Nářadí na pájení trubek

Pájení trubek představuje vytvoření nerozebíratelného spoje za použití nářadí, které se nazývá páječka. Nářadí musí rozehřát pájku do tekutého stavu. U měkkého pájení je to přibližně 250 °C, u tvrdého pájení přes 800 °C, záleží na přesném chemickém složení pájky. Jedná se o vysoké teploty, při kterých může dojít k popálení nebo vzniku požáru. Veškeré nářadí se proto musí po­užívat podle pokynů výrobce a při dodržení pravidel bezpečnosti práce.

O bezpečném používání nářadí výrobní organizace informují v „Návodu na po­užívání nářadí“. Některé firmy mají bezpečnost používání nářadí propracovánu velmi podrobně. Bezpečnostní pokyny pro práci s páječkami se dělí na tyto samostatné kapitoly: pracoviště, elektrická bezpečnost, bezpečnost osob, vhodnost používání nářadí a zacházení s nářadím. Správné používání nářadí výrobci spojují se zárukou.

V návodu na používání nářadí bývá obvykle uvedeno: technické údaje nářadí, pokyny k uvedení do provozu, správnému používání, údržba, poruchy – příčiny a jejich odstranění. Mladiství smí elektrický přístroj k pájení používat pouze starší 16 let, pokud je to potřebné v rámci jejich výcviku a děje se tak pod dohledem odborníka. Návod na používání páječek je rozdělen z hlediska bezpečnosti práce do dvou skupin – základní bezpečností pokyny, speciální bezpečnostní pokyny.

Bezpečnost práce je také zahrnuta v TPG 700 01, kde se k pájení uvádí: Montážní práce mohou provádět jen organizace, které mají k této činnosti oprávnění a zaměstnanci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti. Rozumí se tím, že montážní pracovník musí mít „Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133“ pro kapilární pájení. Toto osvědčení platí 5 let. K přezkoušení se pracovník musí dostavit jednou za tři roky.

Páječky

Páječky se rozdělují podle zdroje tepla a podle výkonu; z toho pak vyplývají jejich konstrukční rozdíly. Zdrojem tepla je elektrický proud nebo plamen. Různý výkon páječek umožňuje pájet trubky malých nebo velkých průměrů.

Image 1Obr. 1 • Elektrická páječka malého výkonu

Image 2Obr. 2 • Elektrická páječka výkonu 2000 W

Elektrické páječky pracují při napětí 230 V a slouží k měkkému pájení. Důležité technické údaje uvádí tab. 1. Základní části páječky jsou kleště, elektrody, elektrický kabel. Páječky malých výkonů nemají transformátor, páječky velkých výkonů jsou vybaveny bezpečnostním transformátorem. Páječky jsou bezúdržbové, případné opravy může provádět odborná firma nebo pracovník. Výměna elektrod, případně držáků se může provádět vždy pouze ve studeném stavu. Opálené elektrody nebo opotřebené držáky elektrod je nutno vyměnit včas.

Image 5Tab. 1 • Základní technické údaje elektrických páječek

Plynové páječky umožňují pájení měděných trubek naměkko i natvrdo. Pro měkké pájení se používají malé pájecí soupravy sestávající z láhve (nádoby, kartuše) na plyn, lahvového ventilu, hadice, hořáku s nástavcem. Láhev obsahuje propan nebo acetylen. V případě acetylenu může páječka být použita i na tvrdé pájení. Vzhledem k vyšší teplotě u tvrdého pájení však může být malá láhev brzy vyprázdněna.

Image 3Obr. 3 • Plynová souprava pro pájení naměkko

Image 4Obr. 4 • Plynová souprava pro pájení natvrdo

Pro tvrdé pájení je vhodná velká pájecí souprava, která je podobná svařovací soupravě pro svařování ocelových trubek; láhve jsou však menší. Nejdůležitější údaje o plynových soupravách k pájení trubek ukazuje tab. 2.

Image 6Tab. 2 • Základní technické údaje plynových pájecích souprav

Pro pájecí soupravy k pájení natvrdo se vyrábějí hořáky různých konstrukcí. Některé hořáky mají možnost výměny různě velkých hořákových vložek, které se volí podle průměru trubky.

Kvůli lepšímu rozdělení tepla jsou vhodné víceotvorové popř. skupinové hořáky. Zapalování plynových hořáků pro pájení se provádí několika způsoby. Pro zapálení plamene se u jednodušších nebo starších typů hořáků používají speciální kamínkové zapalovače. Moderní hořáky mají ve svém těle zabudovaný piezoelektrický zapalovač.

Závěr

Pro instalatéry je v současné době na trhu velká nabídka nářadí pro všechny druhy práce. Jejich konstrukční odlišnosti dávají na výběr všem zájemcům. Při používání jakéhokoliv nářadí je třeba dodržovat některé normy, technická pravidla či jiné předpisy. Pracovník by se měl při práci s nářadím vždy řídit pokyny výrobce uvedenými v „Návodu na používání“. Tak je možno vybrat nejvhodnější nářadí pro daný druh práce, dodržet bezpečnostní předpisy, pracovat s vysokou produktivitou práce a i kvalita vykonávané práce může být vysoká.

Před použitím nářadí je třeba vždy předem provést všechny kontrolní a přípravné práce – zjistit plnou a správnou funkčnost nářadí, zjistit ostrost břitů u řezného nářadí, stav naplnění lahví pro pájení, opotřebení mechanicky namáhaných částí nářadí apod. Po ukončení práce je zapotřebí nářadí očistit a uložit na své místo. Vhodné je také zjistit míru opotřebení a včas zajistit případné seřízení, objednat nabroušení břitů u specializovaných firem apod. U elektrického nářadí musí být řádně veden záznam o přezkoušení a revizi.

Literatura

[1] Kolektiv autorů: Plasty pro rozvod médií a svařované konstrukce. Praha, Edice GAS 2001
[2] Kolektiv autorů: Svařování termoplastů. Praha, UNO 2001
[3] Pracovní sešit. Přípravný kurz svařování plastů. Svařování potrubí. UNO Praha, březen 2009
[4] Katalog REMS 2009
[5] Katalog Rothenberger 2009


Tools for pipe soldering

A detail description of the pipe soldering tools is presented. Different types of electric and gas soldering tools for soft and hard soldering are showed.

Keywords: pipe soldering, tools for pipe soldering