+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Možnosti využití flexibilních hadic k připojení zařizovacích předmětů na kanalizační potrubí

01.09.2015 Autor: Ing. Jaroslav Dufka Časopis: 5/2015

Použití flexibilních hadic pro připojení zařizovacích předmětů se může jevit jako velmi výhodné, ale je nutné si uvědomit, že se jedná o náhradní nebo nouzové řešení v těch případech instalací, kdy není možné použít standardní zápachové uzávěrky pro daný zařizovací předmět. Nacházejí uplatnění zejména tehdy, kdy se při realizaci připojovacího potrubí vnitřního vodovodu a kanalizace uvažovalo napojení určitých typů zařizovacích předmětů například zdravotní keramiky, než se při kompletaci skutečně použilo. Pomocí flexibilních hadic je možné různé pozice připojovacích bodů zařizovacích předmětů vyřešit. Při použití flexibilních hadic je však vždy nutné dodržet předepsanou hloubku vodního zápachového uzávěru, kterou stanovuje příslušná ČSN. Pokud tento požadavek není dodržen, může dojít i po velmi krátké době ke snížení hladiny vodního uzávěru (odpařením), a tím i k šíření zápachu do vnitřních prostorů. Z praxe vím, že v mnoha případech při použití flexibilních hadic není vodní zápachová uzávěrka vytvořena vůbec a zdroj úniku zápachu se obtížně zjišťuje. Určitou nevýhodou flexibilních hadic je nerovnost vnitřního povrchu, který může být příčinou usazování nečistot, a i  dokonce ucpání odpadní soupravy. Z tohoto důvodu může být problematické použití těchto hadic například pro napojení kuchyňských dřezů.

Recenzent: Miroslav Hartl

Zařizovací předměty se někdy připojují na kanalizační potrubí pomocí flexibilních hadic. Zejména v případech, kdy k připojení není možné použít rovnou, neohebnou trubku. Potřeba použít ohebnou, flexibilní hadici vzniká nejčastěji tehdy, pokud připojovací otvory nejsou souosé, ať už v horizontálním nebo vertikálním směru. Připojení se v těchto případech často provádí pomocí flexibilní hadice. Podmínkou je, aby připojení obsahovalo zápachovou uzávěrku. Ohebnost hadice zajišťuje použitý materiál, případně tvarování povrchu hadice do podoby měchu harmoniky.

Hadici, obsahující délkovou kompenzační část, lze nejen natvarovat do potřebného směru vzhledem k poloze vývodů ale též potřebné délky. Někteří prodejci tyto hadice nazývají také „natahovací plastový sifon nebo pružné plastické potrubí“, případně flexi připojení. Flexibilní hadice se vyrábějí v průměrech 32, 40, 50, 63, 75, 90 a 110 mm.

Druhy flexibilních hadic

Základní tvarové rozdělení hadic je na přímé, rovné (obr. 1a), s jednoduchou šikmou odbočkou (obr. 1b), a s větším průměrem pro připojení klozetové mísy. Hadice jsou na koncích vybaveny tvarovým přizpůsobením i volbou průměru (obr. 1c) podle jejich použití.

Image 1Obr. 1 • Flexibilní hadice přímá (velvo), flexibilní hadice s odbočkou (uprostřed), flexi trubka pro WC (vpravo)

Flexibilní odpadní hadice se vyrábí z polyetylenu PE-HD, polypropylenu PPR nebo měkčeného polyvinylchloridu PVC-C. Těsnicí kroužky do spojů se vyrábí z termoplastického elastomeru.

Pomocí flexibilních hadic je možné připojit téměř všechny typy běžných zařizovacích předmětů k připojovacímu potrubí. Pro tento účel se vyrábějí s různým zakončením. Oba konce mohou být hladké, případně opatřeny převlečnou maticí. Matice se vyrábějí v průměrech 5/4" nebo 6/4", což odpovídá standardnímu připojení.

Přestože nejde o nijak složitý a drahý výrobek, je žádoucí výběru hadice u prodejců věnovat velkou pozornost. Zejména levné výrobky mívají nepříliš vysokou kvalitu, při používání mohou v ohybu prasknout. Některé dokonce nejsou plynotěsné, ty by se neměly používat vůbec.

Označování flexibilních hadic

Výrobci a prodejci nabízejí flexibilní hadice pod následujícím označením:

  • flexibilní připojovací hadice 5/4" x 32 mm, kovová matka;
  • flexibilní připojení 5/4" matka x 40 mm – silný model;
  • flexi připojení 5/4"/50/40;
  • flexibilní připojení s mosaznou maticí 6/4"– 40 mm – bílá, délka 390/865 mm;
  • WC připojení flexi 270 – 630;
  • flexi připojovací hadice 40/32 – 32/40 mm.

Označení je logické a charakterizuje základní technické údaje. „Silný“ model je označení pro trubku se zesílenou stěnou; délka 390/865 mm uvádí minimální a maximální délku hadice; 40/32 – 32/40 mm znamená, že konce hadice umožňují napojení na potrubí uvedených průměrů. Konec hadice je možno podle potřeby uříznout a přizpůsobit tak požadovaný průměr pro připojení (obr. 2).

Image 2Obr. 2 • Flexi připojovací hadice 32/40 – 40/32

Hadice na obr. 2 (relativně malý průměr) jsou určeny pro napojení na připojovací potrubí. Výrobci u hadic uvádějí tlakovou odolnost do 0,05 MPa. Teplotní krátkodobá odolnost je do 100 °C a zaručuje bezpečné použití, pokud je před hadicí, například na sifon s odbočkou, napojen odpad z myčky nádobí nebo pračky.

Funkce flexibilních hadic

Základní funkcí flexibilních hadic je rychle napojit vývody bez vytváření složitého řešení z mnoha tvarovek a vyměřování rovných kusů trubky. Často je vhodným prohnutím flexibilní hadice vytvořena i zápachová uzávěrka, sifon. Prodloužení potrubí se uplatňuje u napojení klozetových mís nebo některých dalších zařizovacích předmětů, jejichž součástí zápachová uzávěrka již je. Zejména při napojování dřezů a umyvadel se samostatný sifon často nepoužívá a zápachová uzávěrka se natvaruje z hadice.

Image 3Obr. 3 • Připojení flexi hadicí s hladkým koncem a plastovou maticí (starší typ – vlevo, novější typ – vpravo),

Montáž flexibilních hadic

Při montáži je třeba dodržovat pokyny výrobce, které mají být součástí balení výrobku, předpisy dané normami pro vnitřní kanalizaci a zásadami pro správnou montáž. Některé hadice jsou určeny pro připojení pomocí převlečné matice, a některé se spojují lepením. U montáže bez lepení utěsní spoj těsnicí kroužek. Při lepení je třeba použít správné lepidlo, které doporučí výrobce hadice určené ke spojování lepením. Před uvedením každého zařizovacího předmětu do provozu, ale zejména těch, které jsou připojeny flexibilní hadicí, je třeba zkontrolovat těsnost spojů.

Tloušťka stěny flexibilní hadice je mnohem menší než mají běžné trubky. Neopatrným zacházením, například nadměrným ohýbáním, nešikovností při odřezávaní konce, může dojít k protržení stěny hadice. Někdy může být poškození i tak malé, že není pouhým okem vidět. Podle velikosti protržení a jeho umístění, ve spodní nebo horní části hadice, může dojít od odkapávání vody, k úniku zápachu z kanalizačního potrubí. V některých případech je problematické zjistit, co je příčinou tohoto zápachu. Vzhledem k omezeným možnostem ověřování tlakové těsnosti zabudované hadice, a její nízké ceně, se jako nejvhodnější náprava jeví její výměna.

Image 4Obr. 4 • Připojení umyvadla flexi hadicí se dvěma hladkými konci – příliš velká výška vodního uzávěru – možnost usazování nečistot, které proud vody nedokáže odplavit

Image 5Obr. 5 • Připojení flexi hadicí s hladkým koncem a kovovou maticí – nedostatečná hloubka vodního uzávěru, možnost odsátí vodní uzávěrky a úniku zápachu

Image 6Obr. 6 • Příklad zcela neprofesionálního použití hadice k prodloužení svislé trubky pod umyvadlem k sifonu, které je důsledkem prvotní chyby nedodržení doporučeného umístění odvodu pod umyvadlem

Nesprávnou montáží flexibilních hadic mohou vznikat nejrůznější problémy, které se projeví hned po montáži, nebo až po určité době používání. Řemeslníci s malými zkušenostmi, z neznalosti, pohodlnosti nebo nedostatku správného mate­riálu používají flexibilní hadice i k jiným účelům, než jsou určeny.

Příkladem nesprávné praxe je vy­užití flexibilní hadice k odvodu odkapávající vody od pojistného ventilu bojleru. Toto potrubí někteří „instalatéři“ zaústí i tam, kde určitě být nemá. Například do splachovací nádržky. V daném případě byl navíc ohřívač vody umístěn v sousední místnosti a flexibilní hadice prochází stěnou, jak je patrné z obr. 7a).

Image 7Obr. 7a, b • Připojení přepadu pojistného ventilu z ohřívače vody

Aby správně fungovalo připojení s flexibilní hadicí, je třeba dodržovat jednoduché běžné zásady. Řádně provedenou montáží s použitím správného materiálu a nářadí by nemělo následně docházet k poruchám a reklamacím.

Image 8Obr. 8 • Chybným natvarováním hadice nevznikla potřebná hloubka vodního uzávěru

Pokud flexibilní hadice vytváří zápachovou uzávěrku, musí mít dostatečnou výšku vodního uzávěru. Případným odsátím vody ze zápachové uzavírky s nedostatečnou výškou vodního uzávěru, nebo vyschnutím vody, přestane uzavírka plnit svoji funkci.

Image 9Obr. 9 • Montáž zápachové uzávěrky dřezu ve vestavné skříňce s napojením na odpad hadicí

Před připojováním flexibilní hadice musí být zápachová uzavírka a odpadní ventil rovně a pevně připojeny k zařizovacímu předmětu. Teprve potom se tvaruje flexibilní hadice podle potřeby. Protože flexibilní hadice nemá hladký vnitřní povrch, mnohem snadněji se v hadici, zejména v mezerách mezi žebry, usazují nečistoty. Především u dřezů, kdy se drobné zbytky jídla spolu s mastnotami uchytí na vnitřním povrchu hadice, u umyvadel ucpání podporují lidské vlasy atp.

Hadice pro připojení pračky nebo myčky dodávají výrobci jako součást balení těchto zařízení. Nedoporučuje se používat hadice, které nejsou pro takové účely určeny. I tyto hadice se dají celkem snadno ohýbat, ale je nutné dát pozor, aby při neopatrné manipulaci nedošlo ke zlomení hadice. Proto výrobci s hadicí obvykle dodávají tvarovací obloukový přípravek, který vymezuje nejmenší použitelný poloměr ohybu.

Image 10Obr. 10 • Připojení pračky k sifonu umyvadla flexibilní hadicí uchycenou do pevného oblouku

Také při připojování klozetových mís pomocí flexibilní hadice se řemeslníci dopouštějí chyb. Hadice musí mít potřebný spád po celé své délce, aby z ní vše odteklo. Před uvedením klozetu do provozu je vždy nutné zkontrolovat těsnost připojení.

Hadice pro připojení klozetové mísy mají možnost natažení délky od 100 mm až do 570 mm. Někteří výrobci i prodejci mají pro ně označení například 110/570. Znamená to připojení na potrubí o průměru 110 mm a maximální délka natažení je 570 mm. Pokud z hadice není vytvořeno jen koleno, je nutné zajistit, aby nedošlo k průhybu hadice podpěrou.

Image 11Obr. 11a, b • Připojení WC mísy na připojovací potrubí ve stěně (11a) a na připojovací potrubí v podlaze (11b). V obou vyobrazených případech je však třeba si položit otázku, zda použití hadice bylo skutečné nutné, zda nebylo jen důsledkem neochoty řemeslníka napojení řešit tvarovými kanalizačními prvky

Všechny montážní práce s použitím flexibilních hadic se musí provádět nejen podle platných norem a doporučení výrobců, ale měly by vypadat také esteticky. Často i provozně funkční montáž se „pokazí“ svým vzhledem.

Image 12Obr. 12 • Nedbale provedená montáž hadice, o jejíž dlouhé životnosti lze mít oprávněné obavy

Závěr

Používání flexibilních hadic má své výhody i nevýhody. Rizika použití snižuje dodržování správného postupu práce, předepsané materiály a nářadí.

Jak je vidět i z obrázků, jde především o řešení technicky méně hodnotné, případně náhradní, které by mělo být skryto před zraky uživatelů, a které je velmi málo odolné před ničením vandaly. Umožňuje však snadno a rychle vyřešit případy, kdy připojovací místa napojení nejsou provedena zcela bez chyby, případně při rekonstrukcích a dispozičních změnách, kdy vzniklé prostorové podmínky ani jiné řešení neumožní. Typické je například použití při instalacích ve vestavném kuchyňském nábytku. Flexibilní hadice jsou levným řešením napojení, ale ani na levném řešení by se nemělo příliš šetřit. Používání flexibilních hadic lze proto považovat za krajní řešení, která má oprávnění jen v některých případech.The possibility of using flexible hoses to connect sinks, toilets, bidets, bathtubs and so on to waste pipes

Fixtures are sometimes connected to waste pipes using flexible hoses. Especially in cases where the connection can not be used directly, rigid pipe. Proper connection required to observe a condition for creating stink closures.