+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní výuka oborů TZB – INVYSYS

02.02.2015 Autor: Ing. Ladislav Lněníček Firma: E S L, a. s. Časopis: 1/2015

Rok 2015 je vyhlášen rokem technického vzdělávání

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vyhlásil na svém Sněmu, který se konal na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Veřejně se k této aktivitě připojil na Sněmu i předseda vlády Bohuslav Sobotka, který přislíbil i finanční participaci.

Uvedeným článkem chceme reagovat na situaci, která v minulosti vznikla v oblasti učňovského technického vzdělávání, kvalitě absolventů technických škol a jejich zařazování do pracovních procesů.

Něco umět je zcela něco jiného, než o něčem mluvit (tj. vědět). Znalost je akce, informace je popis akce. České školství stále učí kuchařské knihy, ale ještě vůbec ne, jak něco dobrého uvařit. Učit se něco dělat, nejen o něčem mluvit – to by bylo něco. – prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Ministerstvo školství si pro rok 2015 určilo tři hlavní priority, jak chce problém s odborným vzděláváním zefektivnit. Jednou z priorit je i zlepšení kvality technického odborného školství, tedy realizace praktické výuky v prostředí praxe. „Připravme děti na to, že odborné vzdělávání je oblast, která je může bavit, a která může slušně živit je i jejich rodiny,“ uzavřel ministr školství Marcel Chládek.
 

Z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) vyplynulo, že podniky v rámci tzv. sekundárního sektoru, tedy z oblasti průmyslu, mají dlouhodobě problém najít kvalifikované pracovníky. Týká se to až 70 % zaměstnavatelů. Tuto situaci vnímají i firmy sdružené v Cechu topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR). Podniková praxe sleduje protichůdný vývoj, tedy snižování počtu a kvality absolventů technických oborů a současně zvyšování poptávky po technických odbornících.

Tyto důvody vedly několik členských firem CTI ČR k účasti v projektu „Analýza inovačního řešení prototypových tréninkových laboratoří a trenažérů pro ­oblast energetických zdrojů dle standardů Klastru obecného strojírenství“. Jeho záměrem bylo vytvořit moderní výukovou a tréninkovou pomůcku především pro obory technických zařízení budov (TZB), a dodat středním školám, které připravují žáky v oborech TZB, smysluplné materiálové i technologické vybavení pro výuku.

Cesta k interaktivní praktické výuce

Cílem vývoje bylo vytvořit nadčasovou školní pomůcku, která by zprostředkovala studentům reálný zážitek a usnadnila porozumění probírané výukové problematice. Výsledkem vývoje je interaktivní výukový systém – INVYSYS.

Systém INVYSYS

Systém INVYSYS představuje novou formu výuky pro získávání praktických odborných dovedností, reflektuje požadavky profesní praxe i poslední trendy v oboru moderních technických zařízení budov.

Poznatky a zkušenosti pro vývoj a tvorbu INVYSYS jsme čerpali u odborníků technických oborů v ČR i v zahraničí (např. v Rakousku, Švédsku, Německu …). Výukové metodiky k systému vznikaly, a stále vznikají, za pomoci pedagogických pracovníků odborných škol z celé ČR.

Využití INVYSYS v praxi

Image 1Obr. 1 • Funkční sestava interaktivních modulů pro získávání teoretických znalostí

Výuka na INVYSYS

INVYSYS přináší tři úrovně výuky:

  1. Získávání praktických dovedností
  2. Získávání teoretických znalostí
  3. Názorné počítačové animace

1. Získávání praktických dovedností

Díky možnosti rozebírání a montování jednotlivých modulů INVYSYS je možné je využít pro nácvik a získání manuálních dovedností. Studenti si vyzkouší samotnou montáž a demontáž jednotlivých prvků technických zařízení budov.

Image 2Obr. 2 • Montážní modul pro nácvik a získání manuálních dovedností

2. Výuka teoretických znalostí

Pro teoretickou výuku je modulový systém osazen MaR a propojen do sestavy. Tato vytváří přehledný funkční celek, který názorně demonstruje danou problematiku. Pomocí komplexní vizualizace je navíc možné provádět vzdálené sledování, nastavování a měření zadaných parametrů a archivaci dat z provozu systému (např. z počítačové učebny).

Image 3Obr. 3 • Funkční sestava interaktivních modulů pro výuku teoretických znalostí

3. Názorné počítačové animace funkčnosti systémů

Animace INVYSYS je interaktivní počítačová simulace proudění a teplotních poměrů (otopné vody, teplé vody, vzduchu, apod.) pro teoretickou výuku. Schematicky zobrazuje funkci výukových modulů INVYSYS – každého samostatně, nebo napříč celou sestavou.

Image 4Obr. 4 • Vizualizace – vzdálené sledování a řízení

Image 5Obr. 5 • Interaktivní animace INVYSYS

Interaktivní systém výuky s použitím INVYSYS

Interaktivní výuka představuje moderní trend edukačního procesu ve využívání nových forem ICT aplikovaných do přímé výuky. Metoda výuky interaktivní formou významně ovlivňuje flexibilitu, kreativitu a seberealizaci žáků.

Nezbytnou podmínkou správného a efektivního využití je i průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pedagogů, zejména právě v oblasti moderních technologií, které jsou dnes uplatňovány v praxi a reflektovány v systému INVYSYS.

Image 6

Instalace interaktivního výukového systému

Systém interaktivní výuky INVYSYS je v současnosti realizován v několika školách v ČR, které jej úspěšně implementují do výuky. Společnost E S L, a.s. je, v součinnosti s odborným garantem technického vzdělávání CTI ČR, připravena dodat INVYSYS na základě individuálních požadavků do dalších škol technických oborů.

Image 7

Firemní článek