+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Měření spalin a dalších parametrů při revizi a servisu plynových zařízení

07.02.2014 Autor: Martin Dragoun Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 1/2014

Spotřebiče kategorie B, tj. ty, které spalují vzduch z prostoru instalace a spaliny odvádějí prostřednictvím komína mimo objekt, jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým. A to i otrav se smrtelnými následky, kterých jsou v České republice na desítky případů ročně.

TPG 704 01

Jedním z hlavních předpisů, který stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách a při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, je norma TPG 704 01.

Jednou z aktuálních změn v tomto technickém pravidle je povinnost provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin. Naměřené hodnoty koncentrace CO ve spalinách se přepočítávají na tzv. hodnotu CO neředěné s ohledem na součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Na základě této hodnoty se stanoví návrh termínu provedení servisu spotřebiče podle níže uvedeného diagramu.

Image 1Obr. 1 • Termín servisu v závislosti na měření koncentrace CO ve spalinách

V případě koncentrace vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu!

Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, k porušení tlakové dynamické rovnováhy systému “místnost–spotřebič“, případně “přerušovač tahu–komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány.

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa, způsobený:

  • a) ventilátory,
  • b) větracími zařízeními, 
  • c) spotřebiči s ventilátorem,
  • d) centrálním vysavačem,
  • e) tahem komína jiných spotřebičů,
  •  f) jinými zařízeními.

Ověření nepřípustného podtlaku je možné provést tlakovým zařízením např. sondou pro nízké tlaky s režimem měření 4Pa. Ověření provádí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.

Nejvhodnějším přístrojem pro měření podle normy TPG 704 01 je analyzátor spalin s platnou kalibrací.

Efektivní analýza spalin s přístrojem testo 320: – několika ”kliknutími” k diagnostice vytápění

Testo 320 je multifunkční přístroj pro profesionální analýzu spalin.

Image 3Obr. 3 •

Nabízí četná, jasně strukturovaná menu měření. Velký výběr sond, které umožňují další měření, rozšiřují variabilitu tohoto přístroje. Standardizované průběhy měření a barevný displej s vysokým rozlišením, který znázorňuje výsledky měření graficky, zjednodušují jeho obsluhu. V paměti přístroje lze uložit až 500 naměřených hodnot, management dat přebírá software „easyheat“.

Přístroj testo 320 je vybaven pro přímé měření dvěma senzory pro O2 a CO. Připojitelná odběrová sonda zajišťuje odběr vzorku plynu z kouřovodu a pomocí ní je měřena většina hlavních parametrů. Ve špičce odběrové sondy je umístěn senzor pro měření teploty spalin a jako samostatné měření je možné jí použít i pro určení komínového tahu. Pokud se odběrová sonda umístí do prostoru instalace, snadno změří hodnotu CO v okolí. Teplota okolního vzduchu je měřena přes integrované teplotní čidlo na přístroji. Z uvedených parametrů se automaticky dopočítávají všechny rozhodující měřené veličiny, jako přebytek vzduchu lambda, hodnota CO neředěné, CO2, účinnost a komínová ztráta. Sondy, které jsou v nabídce uvedeny jako příslušenství, umožňují mnoho dalších měření. Například s pomocí sondy jemného tlaku a kapilárních hadic je možné ověřit nepřípustný podtlak a změřit tzv. 4Pa test. Dále lze nízkotlakou sondou měřit komínový tah nebo hodnoty tlaku paralelně s měřením spalin. Uživatel tak má v jednom přístroji všechny důležité hodnoty pro seřízení otopného zařízení. Pro měření O2, CO, teploty a tlaku má testo 320 certifikát TÜV podle EN 50379, část 1-3.

Image 2Obr. 2 • Praktické provedení 4 Pa testu

Výměna sond funguje u testo 320 obzvlášť efektivně. Sondy jsou propojeny rychlospojkou, všechny cesty plynu jsou připojeny k přístroji pomocí jedné rukojeti. Trubice sondy se při výměně jednoduše nasadí na rukojeť a zajistí. Různé délky a průměry sond zaručují vysokou flexibilitu pro všechny aplikace.

Přehledně strukturovaná menu měření a standardizované průběhy měření, které jsou v přístroji uloženy specificky podle zemí, usnadňují práci s tímto analyzátorem. Díky barevnému displeji s vysokým rozlišením je analýza otopného zařízení ještě komfortnější. Jemné zobrazení průběhů měření tvoří základ pro grafickou analýzu spalin.

Dalšími výhodami vysoce kvalitního přístroje je dlouhá životnost akumulátoru až 8 hodin, a také jeho profesionální design, který zdůrazňuje kompetentnost řemeslníka. Přístroj testo 320 je při manipulaci robustní a ­ergonomický. Z důvodu automatického nulování senzorů je přístroj po zapnutí schopen provozu během 30 sekund.

Analyzátor spalin testo 320 nabízí jednoduché a efektivní vyhodnocení a zpracování výsledků měření. Přístroj má integrovanou paměť pro až 500 protokolů měření. Komunikace s externími zařízeními jako je tiskárna, PDA, notebook nebo počítač probíhá přes rozhraní Bluetooth, USB a infračervené rozhraní a je řízena softwarem easyheat. Ten kromě toho v notebooku nebo počítači přebíhá správu údajů o zákaznících a naměřených hodnotách. Pro tisk naměřených hodnot přímo na místě měření je k dispozici tiskárna Bluetooth nebo infračervená tiskárna.

Profesionální analyzátor spalin testo 330 LL s životnosti senzorů až 6 let

Testo 330 LL je multifunkční analyzátor, který kromě vlastností analyzátoru testo 320 nabízí navíc ještě možnost periodického záznamu do paměti, měření NOx, měření tahu zároveň se spalinami a větší výběr připojitelných sond a příslušenství.

Image 4Obr. 4 •

Analyzátor spalin testo 330 LL předkládá na grafickém barevném displeji samovysvětlující grafické průběhy měřených dat a také jednoduché symboly a jednoznačně utvářené zprávy, což analýzu spalin výrazně usnadňuje. Grafické znázornění naměřených dat uživatele bezpečně a rychle provází v rámci analýzy otopného zařízení různými měřeními. Interpretace číselných hodnot, která byla doposud nutná, je výrazně usnadněna, např. symbolem palce směřujícího nahoru, v případě, že je otopné zařízení nastaveno správně.

Rozšíření menu měření, jako např. Měření tuhých paliv a Zkouška těsnosti, umožňuje rozsáhlou analýzu otopného zařízení.

Díky přímému připojení soupravy pro zkoušku těsnosti k přístroji testo 330 LL mohou proběhnout všechny důležité zkoušky na plynovém potrubí. Není zapotřebí samostatný měřicí přístroj, v přístroji testo 330 LL je zkouška těsnosti integrována.

Série analyzátoru spalin testo 330 LL je osazena speciálními senzory Longlife. Díky prodloužené životnosti senzorů, která je u senzoru O2 a CO až 6 let, se mimořádně snižují následné náklady, jelikož odpadá častá výměna senzorů. Záruka na tento typ senzorů je pak 4 roky.

Ve verzi testo 330-2 LL lze navíc díky druhé pumpě ředit vzorek plynu a tím rozšířit měřicí rozsah CO až na 30 000 ppm. Dále je možné zkontrolovat i těsnost přístroje. Navíc se tento model dá volitelně integrovat do měřicího kufru jemných prachových částic a využít ho jako „řídicí jednotku“. Díky těmto vlastnostem nabízí přístroj testo 330-2 LL komplexní měření všech důležitých parametrů zařízení na plyn ale i na olej a tuhá paliva.

Firemní článek