+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Malá chyba a velká škoda

04.08.2014 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 5/2014

Únik vody z radiátorového šroubení u developerské výstavby rodinných domů není to, co by si mohl developer před předáním domu zákazníkovi přát. Ale i taková příhoda se stala.

V domech, které nejsou obydleny, se únik vody zjistí až po delší době, když voda začne vytékat pod vstupními dveřmi. V daném případě zjištěné vytékání vody z jednoho domu vedlo k odhalení faktu, že podobně je poškozeno domů více. Tehdy již byly znehodnoceny nejenom podlahy, ale i stěny a další zařízení a vznikla značná škoda. Je přirozené, že nikdo dobrovolně nechtěl hradit náklady nutné na odstranění škody a s otázkou, kdo je vinen, se developer obrátil na soudního znalce.

Jak to v podobných případech bývá, vše začíná u firmy, která se snažila „vylepšit“ práci projektanta s co největším ziskem.

Rozvody otopné vody od kotelny, umístěné v domě, byly podle projektu provedeny z plastového potrubí Revel-Pex uloženého v podlaze. Před každým deskovým otopným tělesem byla navržena přechodka na měděné potrubí 15 mm. V projektu byla navržena desková otopná tělesa RADIK Ventil Kompakt s ventilovou vložkou a termostatickou hlavicí Heimeier a regulačním radiátorovým šroubením Heimeier Regulux.

Připojení šroubení Regulux na měděné potrubí 15 mm bylo v projektu navrženo pomocí pevného svěrného mosazného kroužku (těsnění kov-kov).

Instalační firma oproti projektu provedla několika změn

Místo otopných těles RADIK Ventil Kompakt namontovala obdobná tělesa od firmy Vogel & Noot. Tato tělesa mají vlastní ventilovou vložku, která se dodává v pěti barvách: bílá, černá, zelená, modrá a červená; s odlišnými hydraulickými vlastnostmi, které nikdo pro záměnu nezkoumal, a tak skutečně použité byly výsledkem náhody.

Firma Vogel & Noot dodává ke svým otopným tělesům také radiátorové šroubení s připojením na Cu potrubí 15 mm pomocí pevného mosazného těsnicího kroužku. Toto šroubení nebylo při realizaci použito. Byl použit jednoduchý typ šroubení od firmy Meibes, bez regulační schopnosti a bez vypouštění.

Spojení mezi měděným potrubím a radiátorovým šroubením je obecně možné realizovat buď pomocí pevného mosazného těsnicího kroužku, nebo pomocí mosazného naříznutého svěrného kroužku s pryžovým těsněním. Rozdíl je ve způsobu montáže. Zatímco pro pevný mosazný kroužek je stanoven utahovací moment 60 Nm, u kroužku s pryžovým těsněním má stejný utahovací moment destruktivní účinky.

Aby změn nebylo málo, a možná i bylo rozšířeno spektrum dodavatelů, pro spojení Cu potrubí se šroubením byl použit kroužek s pryžovým těsněním od firmy IVAR.

Image 1Obr. 1 • Při realizaci bylo použito kompaktní radiátorové šroubení od firmy MEIBES

Příčina havárie

Příčinou havárie svěrného spojení Cu trubky 15 mm s kompaktním radiátorovým šroubením bylo:

 1. Záměna konstrukčních prvků, která neodpovídala projektu a jejíž vhodnost nebyla s projektantem konzultována a odsouhlasena. Developer při udělování souhlasu se záměnou předpokládal, že instalační firma ví, co dělá, že má dostatečné odborné znalosti. Že tedy skutečně po­užité prvky zajistí spolehlivou funkci spoje. Tedy jak kompaktního radiátorového šroubení, tak i připojovacího setu – svěrného kroužku s gumovým těsněním. Spolehlivost kombinace radiátorového šroubení od jedné a připojovacího setu na měděné potrubí od jiné firmy se v praxi nepotvrdila. Vhodnost kombinace těchto prvků nebyla odzkoušena a certifikována a jejich výrobci takovou kombinaci ve svých podkladech nezmiňovali a pochopitelně ani nedoporučili.
 2. Vada montáže při spojování měděné trubky s kompaktním šroubením. Při montáži bylo potřeba zohlednit, že při dotahování svěrného spojení s pryžovým těsněním je zapotřebí mnohem menší síly než 60 Nm, která je běžná u svěrného spojení s pouze kovovými částmi. Použitím nadměrné síly při neodborné montáži došlo k natržení pryžového těsnění, jak je patrné z obr. 2.
 3. V některých případech, havárie totiž vznikla na více místech, bylo příčinou opakované použití těsnicího kroužku již připojeného tělesa po odpojení. Jinak řečeno, nebyla dodržena zásada, že pokud je spoj rozebrán, je nutné při každém dalším napojení použít nový, nedeformovaný těsnicí kroužek.

Image 2Obr. 2 • Demontovaný naříznutý mosazný svěrný kroužek s narušeným pryžovým těsněním

Developerská společnost položila znalci několik otázek, na které znalec odpověděl následovně:

 1. Jaký typ armatury byl zhotovitelem instalován?
  Odpověď: Zhotovitel instaloval kompaktní radiátorové šroubení od firmy MEIBES.
 2. Byla tato armatura, instalovaná zhotovitelem, vhodným řešením z hlediska kvality provedení, ­regulačních a provozních mož­ností, pravděpodobnosti chybné montáže, životnosti atp.?
  Odpověď: Instalace radiátorového šroubení od firmy MEIBES s měkce těsnicím kroužkem od firmy IVAR je zcela nevhodná náhrada projektového návrhu a jako celek není certifikovaná. Neobsahuje regulační a vypouštěcí funkci, které projektant pro zajištění hydraulického vyvážení a servisu otopné soustavy předepsal, a tím došlo ke snížení technické úrovně soustavy.
 3. Co je nejpravděpodobnější příčinou opakujících se havárií?
  Odpověď: Nejpravděpodobnější příčinou opakujících se havárií je nevhodná kombinace radiátorového šroubení a těsnicího kroužku od různých výrobců a neodborná montáž, při které nebyly dodrženy pokyny výrobců těchto prvků a nelze vyloučit ani opětovné použití těsnicího kroužku, který měl být vyměněn za nový.
 4. Jaká je pravděpodobnost výskytu dalších havárií, které budou souviset s kombinací uvedených ­armatur s ohledem na dosavadní četnost těchto havárií na celém projektu.
  Odpověď: Pravděpodobnost výskytu dalších havárií je s ohledem na zjištěné skutečnosti velká.
 5. Jaký postup řešení znalec doporučuje?
  Odpověď: Doporučuji náhradu všech radiátorových šroubení, včetně těsnicího kroužku, výrobkem podle projektu. Pokud by se měnila jen část kombinace použitých armatur, tak předem ověřit vhodnost kombinace u výrobců prvků a nechat projektantem odsouhlasit i vhodnost použití s ohledem na zajištění potřebného průtoku otopné vody armaturou a možnost vypuštění vody z tělesa.

Závěr

Poměrně malý ekonomický přínos ze záměny materiálu vedl k nemalým následným škodám. Ty navíc nemusí být hrazeny pojišťovnou, neboť došlo k porušení běžných technických požadavků, a zejména návodů výrobců. Žádná pojistka „na blbost“ totiž není neomezená.

Ze skutečností uvedených v článku nelze odvozovat, že výrobky jmenovaných firem jsou nekvalitní nebo technicky nedokonalé. Zásadní příčinou je neodborná kombinace kvalitních výrobků, ale různých konstrukcí a jejich neodborná montáž.