+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komentované připomínky k připravované vyhlášce o dokumentaci staveb

13.05.2024 Autor: Ing. Petr Vacek Časopis: 2/2024

Pokusím se přiblížit požadavky připravované vyhlášky

Po prostudování návrhu vyhlášky, dle které má vypadat nová projektová dokumentace, jsem znepokojen a rozladěn. Vyhláška v části projektové prováděcí dokumentace rozlišuje jednoduché stavby. Pokud jsem správně pochopil, tak nejde-li o jednoduchou stavbu, je to stavba technologická. Požadavky vyplývající z rozdílů těchto staveb se však liší pouze v jednom bodě výkresové dokumentace a to, že nejednoduchá stavba má ve výkresové dokumentace části bod j) axonometrie tras. V textu technické zprávy je zmínka o připojení technologických zařízení a jejich napojení. Z toho plyne, že jednoduchá a nejednoduchá stavba má z hlediska projektové dokumentace stejné požadavky.

Pokusím se přiblížit požadavky připravované vyhlášky

Požadavky na věcný obsah technické zprávy jsou v některých bodech rozumné, v některých bodech nejasné a někde naprosto zbytečné. Např. co si představit pod sdělením: „popis a funkce jednotlivých topných okruhů vytápění, přípravy teplé užitkové vody…“ Není to zbytečné?
Projektová prováděcí dokumentace slouží pro montážní firmu, u které lze předpokládat, že je v oblasti znalá. Autor vyhlášky však nepostřehl, že se již roky neužívá zkratka TUV, ale jedná se o teplou vodu.
V technické zprávě se po projektantovi vytápění žádají výpočty patřící do stavební části – vlhkostní parametry stavebních konstrukcí. Proč řešit ochranu zdraví a protihluková opatření, které spadají do oblasti jiné samostatné profese? Těchto bodů, patřících do oblasti montáží, revizí apod. je ve vyhlášce uvedeno tolik, že jejich splnění bude vyžadovat spolupráci s revizními techniky, dodavateli… Jak třeba má projektant vytápění zajistit přístupnost a užívání stavby pro uživatele s omezenou schopností pohybu a orientace? A to vše jen v rámci technické zprávy?

Výkresová část

Písmeno e) dispozice a umístění hlavních strojů – půdorysy a řezy v měřítku 1:100 – připomínám, že je součástí prováděcí projektové dokumentace, kterou dostane do ruky montér.
Co si má projektant vytápění představit pod výkresem v bodě:
l) ochranné izolace – jak z toho vytvořit výkres?
m) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací s PBŘ – je již součástí projektu PBŘ.
n) koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace – koordinační výkresy u velkých projektů řeší v současné době specialista. Pokud by takovou věc měl v budoucnu zajišťovat projektant vytápění, budou se mu všichni vyhýbat. Koordinaci musí vykonávat specialista, který je znalý všech dotčených profesí.
o) při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení – toto patří do stavební části. Jak z toho vytvořit výkres ve vytápění?

Pokud bude ze strany zadavatele požadavek zpracovat projektovou dokumentaci dle této vyhlášky, mohou dle mého názoru nastat tyto varianty:

  1. Zpracování projektové dokumentace se časově výrazně prodlouží z důvodů koordinace jednotlivých profesí. V dokumentaci vytápění budou obsaženy výkresy požárně bezpečnostního řešení i koordinační výkresy. Pro zpracování projektu budou nutné podklady od všech profesí, které se na projektu podílejí.
  2. Jsem si jistý, že nově navrhovaná dokumentace bude časově i finančně zbytečně náročná. Zároveň upozorňuji, že jsem se ve svém komentáři zaměřil pouze na projekt vytápění.
  3. Při kontrole zpracování projektové dokumentace dle této vyhlášky bude investor samozřejmě vyžadovat vše, co je vyhláškou stanoveno. Nejsem si jist, zda je to reálně možné splnit, a co tím vlastně navrhovatel vyhlášky sleduje. Při nedodržení všech (byť mnohdy naprosto nesmyslných podmínek) to zcela jistě povede ke sporu s projektantem a následnému odmítnutí úhrady za provedenou projektovou dokumentaci.

Nevím, zda si autor této vyhlášky vůbec uvědomuje, co do ní vložil a co vyhláška přinese. Pochopil bych požadavky vyhlášky ve vztahu k velkým stavbám. I zde je řada problémů, které jsou zpracovávány v jednotlivých profesích samostatně. Není mi však jasné, proč se jejich výstupy mají objevit v jednotlivých dílčích profesích.

Větší problém může nastat u malých staveb velikosti rodinného domu. Tam se projektová dokumentace výrazně rozroste, neboť se bude muset k projekci vytápění přizvat ještě několik dalších odborných profesí a celý projekt to významně prodraží a také zkomplikuje.

Nejedná se tudíž o zefektivnění a už vůbec ne o zjednodušení projektové dokumentace, ale naopak o finančně i obsahově zbytečně náročný a provázaný proces, který bude ve výsledku nesmyslně komplikovaný pro prováděcí (montážní) firmy.

Literatura

[1] Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb. Verze do připomínkového řízení (online). VEKLEP. © 2024 Úřad vlády České republiky. 22. prosince 2023 (cit. 2024-02-20). Dostupné zhttps://
www.odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCYQE6AJX/ALBSCYRCAGRA>.