+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jsou kontroly spalinových cest spotřebičů v provedení B opravdu zbytečné?

01.07.2015 Autor: Ing. František Jiřík Časopis: 4/2015

Autor příspěvku je soudním znalcem v oboru spalinových cest s více jak padesátiletou praxí. Na rozborech konkrétních případů nešťastných událostí z nedávné doby zdůrazňuje nutnost provádění revizí, pravidelných kontrol a čištění spalinových cest. Ukazuje také, na v poslední době se rozšiřující, neochotu majitelů a provozovatelů, zejména malých spotřebičů paliv, respektovat doporučení kominíků ve věci kouřovodů, komínů a přívodu spalovacího vzduchu, kteří to berou jako obtěžování a nikoli jako záležitost ochrany jejich zdraví a majetku.
Z titulu své profese projektanta a revizního technika spalinových cest bych při této příležitosti chtěl upozornit na zhoršující se kvalitu projektů k provedení stavby, které se nyní zhusta vůbec výpočty a podrobnými návrhy spalinových cest nezabývají, stejně jako větráním prostor se zařízeními na spalování paliv, ačkoliv to vyhlášky a zákony vyžadují. Např. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších úprav výslovně uvádí: „V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon spotřebiče.“ A projektanti a architekti zapomínají, že to, na rozdíl od dřívějších oken, se současnými těsnými okny bez dalších opatření nejde.

Recenzent: Vladimír Jirout

Jako občan i jako soudní znalec považuji za samozřejmost dodržování zákonných předpisů (zákonů, vyhlášek, nařízení vlády), ale i ČSN a dalších odborných ustanovení, protože vím, že při závažném pochybení je u soudu obhajoba protizákonného jednání velice složitá. Nechci v tomto příspěvku polemizovat se všemi závěry článku uvedeného v č. 1/2015 časopisu Topenářství instalace, jehož celý název zní „Kontroly spalinových cest: Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ“, protože jsem se k této problematice několikrát písemně i ústně vyjádřil a názor jsem nezměnil. Chtěl bych se pouze zmínit o svých zkušenostech, které souvisí s jedním se závěrů výše uvedeného „Stanoviska“, které v bodě 5. odstavce d) uvádí, že kontrolám spalinových cest podle NV č. 91/2010 Sb., nepodléhají spalinové cesty, které jsou dle ČSN EN 1443 deklarovány jako neodolné při vyhoření sazí.

Od začátku roku do poloviny března jsem pro policii ČR posuzoval 6 případů otrav a přiotrávení oxidem uhelnatým od spotřebičů na plynná paliva. Při této příležitosti se pozastavuji nad tím, že už několik let se publikuje, že dochází pravidelně k 300 otravám ročně – kdo tuto skutečnost a počty sleduje? Podle archivu hasičů, kteří nesledují samozřejmě všechny případy, je tento počet úplně jiný. Ale tím jsem odbočil. Chci se zmínit o případech, které jsou s citovaným závěrem v zásadním rozporu.

Rodinný domek s plynovým kombinovaným kotlem v provedení B majitel krátkodobě pronajímal. V únoru zemřel zahraniční nájemce na otravu CO. Spotřebič byl údajně kontrolován před půl rokem. Revizi spalinové cesty majitel neměl (plynař ji nepožadoval). Na spalinové cestě nebyla provedena nejméně od roku 2011 kontrola ani čištění podle NV č. 91/2010 Sb. Na místě jsem zjistil, že v rozporu s platnou ČSN na kouřovodu chyběl kontrolní otvor, svislá část kouřovodu nad přerušovačem tahu byla pouhých 60 mm (obr. 1) a kondenzátní jímka nebyla kontrolovatelná.

Image 1Obr. 1 • Nekontrolovatelný kouřovod spotřebiče na plynné palivo v provedení B, v koleni chybí kontrolní otvor, kouřovod je nedemontovatelný, svislá část kouřovodu nad přerušovačem tahu je krátká

Při kontrolním měření analyzátorem spalin bylo v kouřovodu naměřeno 2015 ppm CO neředěné, tah činil 2 Pa, ale spaliny se přesto hromadily v prostoru se spotřebičem paliv. Po demontáži kouřovodu se zjistilo, že byl zaplněný pevnými úsadami průduch kouřovodu i sopouchu včetně kondenzátní jímky (obr. 2). Ohebná komínová vložka byla z Al plechu, v odpovídající velikosti, účinná výška komína 6,5 m. Komínová vložka je výrobcem deklarovaná bez odolnosti proti vyhoření sazí. Spalinová cesta odvádí spaliny od spotřebiče paliv v provedení B, nemusí se tedy ani kontrolovat ani čistit (viz citované Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ – Závěry, bod 5, písmeno d)).

Image 2Obr. 2 • Kondenzátní jímka je nekontrolovatelná, je zcela zaplněná pevnými úsadami, které vyplňují i velkou část sopouchu

Ve znaleckém posudku bude rozhodně uvedeno pochybení majitele rodinného domu, který nezajistil kontrolu a čištění spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb. Kominík by při kontrole musel na citované závady upozornit, požadovat úpravu spalinové cesty a provést její vyčištění. Při splnění těchto podmínek a průchozím výměníku (který plynař před šesti měsíci při servisu spotřebiče vyčistil) by spalinová cesta odvedla spaliny do volného ovzduší bez ohledu na naměřené množství CO ve spalinách. Doporučil jsem majiteli domu použít pro svou obhajobu již citované společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ, konkrétně tu část, kde je doporučeno typově stejné spalinové cesty jakou majitel provozoval, nekontrolovat a nečistit. Jaké stanovisko zaujme soud, na to si budeme muset počkat.

Dalším případem bylo „pouze“ přiotrávení tří osob v bytě od plynového průtokového ohřívače teplé vody rovněž v provedení B, které byly ošetřeny v nemocnici. Při prohlídce na místě se zjistilo, že spotřebič prošel kontrolou, na spalinové cestě byl relativně malý obsah CO a komínový tah měl hodnotu 4 Pa. V bytě nebyl žádný podtlakový ventilátor. Podrobnou prohlídkou nad střechou budovy bylo zjištěno, že komínové těleso, vedené ve světlíku bytového domu, je nízko vyvedené nad střechou budovy, ústí komínového průduchu je pod hřebenem střechy, a navíc zastíněné vedlejším sdruženým komínovým tělesem (obr. 3). Při napouštění vany bohužel vál vítr nesprávným směrem a vytvořil nad ústím komína přetlak, který způsobil vracení spalin přes přerušovač tahu do prostoru koupelny.

Image 3Obr. 3 • Komínové těleso vytvořené azbestocementovou trubkou, vedenou ve světlíku s hliníkovou komínovou vložkou, je vyvedené nízko pod hřebenem střechy a ještě jeho ústí je zastíněné vedlejším zděným komínovým tělesem

Opět se jednalo o komínovou vložku neodolnou vůči vyhoření sazí, tedy o spalinovou cestu, která se kontrolovat a čistit podle společného stanoviska nemusí. Servisní technik by podle TPG a návodu změřil pouze CO a komínový tah. Obě hodnoty budou vyhovovat. Poleze ale také na střechu, aby zjistil i ostatní skutečnosti? V posuzovaném případě provedli kontrolu kominíci, popsali závadu, prokazatelně upozornili na nebezpečí otravy CO, a požadovali zjednání okamžité nápravy. Správce objektu však zjištěné závady neodstranil a opravu objednal až po popsané nehodě.

Někteří odborníci v oblasti plynu uvádí při různých veřejných příležitostech, že u vyčištěného spotřebiče k otravě oxidem uhelnatým nemůže dojít i když je komín ucpaný. V jiném posuzovaném případě se jednalo opět o plynový spotřebič v provedení B, který kromě teplé vody zajišťoval i vytápění bytu. Při běžném umytí v koupelně nedošlo k žádnému problému. Bohužel se jednalo o spotřebič kombinovaný, který vytápěl byt, a k úmrtí oxidem uhelnatým došlo v noci při spánku. Kotel byl v chodbě, okna byla dřevěná, žádný ventilátor v bytě nebyl. Byl pouze totálně ucpaný kouřovod.

U spotřebičů na plynná paliva v provedení B převažují cca z 90 % komínové vložky, které nejsou odolné při vyhoření sazí podle ČSN EN 1443. Podle citovaného stanoviska se tyto spalinové cesty nemusí kontrolovat a čistit ve smyslu nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Takže právní odpovědnost za podobné případy, které jsem uvedl, ponese kdo? Registrovaný technik plynových zařízení, který provedl servis plynového spotřebiče? Majitel a správce objektu, který se bude řídit uvedeným stanoviskem? Uživatel spotřebiče paliv, který se otrávil? Nebo snad autoři zmíněného stanoviska v souladu s § 2950 Občanského zákona?

V poznámce k citovanému článku je uvedeno, že v ČR je okolo 300 smrtelných otrav ročně. Tím, že se přestanou kontrolovat spalinové cesty spotřebičů na plynná paliva v provedení B, se počet otrav sníží? Mohou a budou provádět kontroly a čištění spalinových cest těchto spotřebičů technici plynových zařízení, když podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., Živnostenského zákona a dalších právních předpisů to může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví?

Je třeba si uvědomit, že kontrola spalinových cest se provádí nejen z pohledu požadavku na požární bezpečnost spalinové cesty včetně požadavku na odolnost proti vyhoření sazí, ale zejména i z neméně důležitého požadavku na posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty.


Poznámka redaktora

Podle informace Bc. Jana Janna z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, odbor analýz, publikací a externí spolupráce, byl počet hospitalizací a úmrtí v důsledku otravy oxidem uhelnatým v ČR v letech 2006 až 2013 následující:

Image 4

Statistika bohužel nerozlišuje, zda otravy souvisí s provozem spotřebičů na pevná, kapalná nebo plynná paliva, individuální nebo ústřední zdroje tepla, případně jde i o jiné příčiny, např. v průmyslu. Nicméně růst počtu hospitalizovaných signalizuje, že péče o spalovací spotřebiče, včetně spalinových cest, obecně není dostatečná. Relativně příznivý vývoj klesajícího počtu úmrtí přes růst počtu hospitalizovaných může být výsledkem jak zlepšené zdravotní péče, tak zvýšené pozornosti okolí k otravám a včasnějším zásahům zdravotníků. Bez podrobné analýzy nelze jednoznačně tvrdit, že na vině jsou jen zanedbané plynové spotřebiče a jejich spalinové systémy, o kterých se zmiňuje Ing. Jiřík. Nepříznivá tendence může souviset i s růstem zájmu o individuální vytápění biomasou v krbech i kamnech, ale tento fakt nemám potvrzený. Nicméně jde o nepříznivý vývoj, který neprospívá vnímání spalovacích zdrojů u veřejnosti jako bezpečných. Shodou okolností jsem aktuálně četl nabídku dodavatele plynu na služby zahrnující servis kotle a spalinové cesty placené formou měsíčního paušálu. Jednotlivě je kontrola a čistění spalinové cesty oceněna na 500 Kč bez DPH, eventuálně plus doprava. I toto může být cesta ke zlepšení, pokud práce budou vykonávat pouze osoby s potřebnou kvalifikací, osobní odpovědností a schopností posoudit problém bezpečnosti provozu spalovacího spotřebiče ve všech souvislostech.

Josef Hodboď


Is inspection of chimneys and flues gas appliances in version B necessary?

The author cites specific cases the neglect and its consequences.

Související časopisy