+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jiný systém vzdělávání budoucích odborníků TZB

27.04.2018 Firma: E S L, a. s.

Text pojednává o systému výuky s podporou moderních technologií a praktických reálných prvků oboru technická a technologická zařízení budov.

Úvod

Absolvent školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný, schopný pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a aby byl připraven dále se rozvíjet a vzdělávat. K tomu je ovšem nezbytné dobře fungující propojení mezi sférou vzdělávání a světem práce, umožňující školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce. Přitom je důležité, aby vazba byla oboustranná a komunikace mezi sférou práce a sférou vzdělávání byla funkční a efektivní.

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání [http://www.nuv.cz/t/vat]

Z analýzy, kterou provedl Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) vyplynulo, že podniky v rámci tzv. sekundárního sektoru, tedy z oblasti průmyslu, mají dlouhodobě problém najít kvalifikované pracovníky. Týká se to až 70 % zaměstnavatelů. Tuto situaci vnímají a pociťují i firmy sdružené v Cechu topenářů a instalatérů České republiky (CTIČR). Podniková praxe již několik let sleduje protichůdný vývoj, tedy snižování počtu a kvality absolventů technických oborů a současně zvyšování poptávky po kvalifikovaných/kvalitních technických odbornících.

Tyto důvody vedly několik společností k účasti v projektu „Analýza inovačního řešení prototypových tréninkových laboratoří a trenažérů pro oblast energetických zdrojů dle standardů Klastru obecného strojírenství“. Jeho záměrem bylo vytvořit moderní výukovou a tréninkovou pomůcku především pro obory technických zařízení budov (TZB), a dodat středním školám, které připravují žáky v oborech TZB, smysluplné materiálové itechnologické vybavení pro výuku.

Cesta k interaktivní praktické výuce

Cílem při vývoji výukového systému bylo vytvořit nadčasovou školní pomůcku, která by zprostředkovala studentům reálný zážitek a usnadnila porozumění probíranému tématu. Výsledkem vývoje je interaktivní výukový systém – INVYSYS.

Systém INVYSYS

Systém INVYSYS představuje formu výuky pro získávání praktických odborných dovedností reflektující požadavky profesní praxe i poslední trendy v oboru moderních technických zařízení budov.

Poznatky a zkušenosti pro vývoj a tvorbu INVYSYS jsme čerpali u odborníků technických oborů v ČR i v zahraničí (např. v Rakousku, Švédsku, Německu …). Výukové metodiky k systému vznikaly a stále vznikají za pomoci pedagogických pracovníků odborných škol z celé ČR.

Využití INVYSYS v praxi

Image 1Obr. 1 • Funkční sestava interaktivních modulů pro získávání teoretických znalostí

Výuka na INVYSYS

INVYSYS přináší tři úrovně výuky:

  1. Získávání praktických dovedností
  2. Získávání teoretických znalostí
  3. Názorné počítačové animace

Získávání praktických dovedností

Díky možnosti rozebírání a montování jednotlivých modulů INVYSYS je možné je využít pro nácvik a získání manuálních dovedností. Studenti si vyzkouší samotnou montáž a demontáž jednotlivých prvků technických zařízení budov.

Image 2Obr. 2 • Úložný box s komponenty pro montáž

Image 3Obr. 3 • Montážní modul pro nácvik a získání manuálních dovedností

Image 4Obr. 4 • Úložné boxy pro komponenty a montážní moduly pro nácvik a získání manuálních dovedností

Výuka teoretických znalostí

Pro teoretickou výuku je modulový systém osazen MaR (měření a regulace) a propojen do sestavy. Tato vytváří přehledný funkční celek, který názorně demonstruje danou problematiku. Pomocí komplexní vizualizace je navíc možné provádět vzdálené sledování, nastavování a měření zadaných parametrů a archivaci dat z provozu systému (např. z počítačové učebny).

Image 5Obr. 5 • Funkční sestava interaktivních modulů pro výuku teoretických znalostí

Image 6Obr. 6 • Vizualizace - vzdálené sledování a řízení

Názorné počítačové animace funkčnosti systémů

Animace INVYSYS je interaktivní počítačová simulace proudění a teplotních poměrů (topné vody, teplé vody, vzduchu, apod.) pro teoretickou výuku. Schematicky zobrazuje funkci výukových modulů INVYSYS - každého samostatně, nebo napříč celou sestavou.

Image 7Obr. 7 • Interaktivní animace INVYSYS

Interaktivní systém výuky s použitím INVYSYS

Interaktivní výuka představuje moderní trend edukačního procesu ve využívání nových forem ICT aplikovaných do přímé výuky. Metoda výuky interaktivní formou významně ovlivňuje flexibilitu, kreativitu a seberealizaci žáků.

Nezbytnou podmínkou správného a efektivního využití je i průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pedagogů, zejména právě v oblasti moderních technologií, které jsou dnes uplatňovány v praxi a reflektovány v systému INVYSYS.

Image 8

Závěr

Systém interaktivní výuky INVYSYS je v současnosti již realizován ve více než 15 školách v ČR, které jej úspěšně implementují do výuky.

Literatura

  1. Národní ústav pro vzdělávání. Vzdělávání a trh práce [online] Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/vat [citováno dne 14. 01. 2016].
Firemní článek