+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Je potřeba na přívodu pitné vody k požárnímu potrubí instalovat zpětnou klapku?

26.05.2023 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 2/2023

Otázky 2023/2
vedoucí a recenzent rubriky Miloš Bajgar

Otázka:

Přeji dobrý den,
prosím některého z odborníků Vašeho časopisu o zodpovězení dotazu, zda je potřeba v odbočce požárního vodovodu z potrubí pitné vody osadit toto místo zpětnou klapkou.

Děkuji předem za informaci.

Odpověď:

Odpověď je trošku složitější. Předpokládám, že má čtenář na mysli potrubí pro zásobování hadicových systémů pro první zásah (při požáru), nebo starších nástěnných požárních hydrantů.

Podle ČSN EN 806–5 [1] ztrácí pitná voda kvalitu po 7 dnech stagnace. Pokud bychom chtěli kvalitu pitné vody v požárním vodovodu udržet, museli bychom provádět jeho proplach po nejdéle 7 dnech nebo z něho odebírat vodu v dostatečném množství, aby doba její stagnace byla nejdéle 7 dnů. Použití hadicových systémů, nebo nástěnných požárních hydrantů, je málo časté a voda se z požárního vodovodu obvykle odebírá pouze jednou za rok při pravidelné provozní kontrole hadicových systémů nebo nástěnných požárních hydrantů.

Protože se hadicové systémy nebo nástěnné požární hydranty často nacházejí v jiných místech než odběrná místa pitné vody, je zpravidla nutné zřídit pro ně i separátní stoupací potrubí, a proto není voda z požárního vodovodu běžně odebírána. Také případné provádění pravidelného proplachu požárního vodovodu je problematické. Z těchto důvodů se v požárním vodovodu nachází stagnující voda, která musí být oddělena od vody pitné, aby nemohlo dojít k jejímu zpětnému průtoku do potrubí pitné vody.

Ochranou proti znečištění pitné vody zpětným průtokem se zabývá ČSN EN 1717 [2], která dělí tekutiny, jež by mohly být ve styku s pitnou vodou do pěti tříd. Podle tabulky B.1 v příloze B této normy je stagnující voda třídou tekutiny 2. Při použití nevhodných materiálů potrubí může být třída tekutiny (stagnující vody) vyšší. Pro ochranu pitné vody proti znečištění zpětným průtokem tekutiny třídy 2 je možné jako ochrannou jednotku použít kontrolovatelnou zpětnou armaturu zabraňující znečištění skupiny E druhu A (zkráceně EA). Jedná se o zpětný ventil, který musí odpovídat ČSN EN 13959 [3]. Pokud zpětný ventil této normě neodpovídá, potom nevyhovuje.

Image 1Tab. 1 • Výňatek z tabulky B.1 pro stanovení tříd tekutin vyžadujících ochranu (dle ČSN EN 1717) český překlad upraven podle německého znění normy

2) Některé látky mohou zvýšit riziko (teplota, materiály …).
3) Voda upravená uvnitř budov (vyjma zařízení).

Pro kontrolu je zpětná armatura EA opatřena zátkou, po jejímž demontování lze ověřit její těsnost, což se podle ČSN EN 806–5 [1] musí provádět při její rutinní údržbě alespoň jednou ročně. Rovněž kontrola se u ochranné jednotky EA musí provádět alespoň jednou ročně. Pro ochranu pitné vody proti znečištění zpětným průtokem tekutiny třídy 2 je možné použít také ochranné jednotky vhodné pro vyšší třídy tekutin, např. zábranu proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem skupiny B druhu A (zkráceně BA) podle ČSN EN 12729 [4]. Ochrana touto ochrannou jednotkou je kvalitnější, její nevýhodou je však větší tlaková ztráta při průtoku vody a nutnost odvodnění do kanalizace. Větší tlaková ztráta může znesnadňovat dodržení minimálního požadovaného hydrodynamického přetlaku před nejvyšším hadicovým systémem 200 kPa. Ochranná jednotka BA se musí kontrolovat jednou za půl roku a rutinní údržba se u ní provádí alespoň jednou ročně.

Pro zajímavost lze ještě doplnit, že v Německu se separátně vedené požární vodovody, přivádějící vodu k hadicovým systémům pro první zásah, napojují na odbočku z potrubí pitné vody přes automatickou plnicí a vyprazdňovací stanici, která při otevření ventilu u hadicového systému zajišťuje automatické naplnění požárního vodovodu vodou. Naopak při uzavření ventilu u hadicového systému se požární vodovod prostřednictvím této stanice automaticky vyprázdní a nezůstává v něm stagnující voda. Ovládání plnicí a vyprazdňovací stanice se provádí prostřednictvím ovládacího zařízení, které je součástí ventilu u hadicového systému.

Literatura

[1] ČSN EN 806–5. Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 5: Provoz a údržba. 2012–7. ÚNMZ. Praha.
[2] ČSN EN 1717. Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. 2002–4. ČNI. Praha.
[3] ČSN EN 13959. Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem – DN 6 až DN 250 včetně – Skupina E – Druh A, B, C a D. 2005–8. ČNI. Praha.
[4] ČSN EN 12729. Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem – Skupina B – Druh A. 2003–8. ČNI. Praha.

Odpovídal: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně; člen redakční rady Topenářství instalace