+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak je to s povinností kontroly soustavy vytápění?

15.02.2024 Časopis: 6/2023

V reakci na zvýšený počet dotazů na povinné kontroly vytápění nebo kombinovaného vytápění a větrání, Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo následující vysvětlení.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií stanovuje v § 6a vlastníku budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správci, provozují-li soustavu vytápění budovy nebo kombinovanou soustavu vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW, povinnost pravidelných kontrol této soustavy.

Vyhláška č. 38/20222 Sb., o kontrole provozované soustavy vytápění a kombinované soustavy vytápění a větrání dále definuje, jakých soustav vytápění se tato povinnost týká. Povinnosti kontroly podléhají soustavy vytápění se zdrojem tepla, který vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí:

  1. spalování paliv,
  2. přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii,
  3. využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem,
  4. změny vlnové délky elektromagnetického záření, nebo
  5. přímého využití energie prostředí.

Uvedená hranice 70 kW, od které vzniká povinnost pravidelných kontrol, se určuje jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pravidelným kontrolám podléhají tedy i soustavy vytápění, jejichž zdroj tepla je zdroj centrálního zásobování tepla (zdroj tepla je tedy např. výměníková stanice, domovní předávací stanice aj.). Předmětem kontroly jsou všechny dostupné části soustavy vytápění, jako jsou tepelné rozvody, radiátory a zdroj tepla, v případě centrálního zásobování teplem zmíněné výměníkové/domovní předávací stanice. Kontrolu soustavy vytápění může provádět pouze energetický specialista s příslušným oprávněním.

Energetický specialista, který provádí kontrolu, kontroluje přístupné části soustavy vytápění. Pokud není zadavatel kontroly, tedy zpravidla vlastník budovy, SVJ či správce vlastníkem dané části nebo celé soustavy vytápění a vyžaduje-li to naplnění cíle kontroly soustavy vytápění, požádá energetický specialista vlastníka zařízení o součinnost (nejčastěji v případě centrálního zásobování teplem – zde se jedná o výměníkové či předávací stanice a příslušnou infrastrukturu). Jestliže vlastník daného zařízení nebo celé soustavy vytápění neposkytne energetickému specialistovi požadované údaje pro zhodnocení soustavy vytápění, použije energetický specialista okomentovaný odborný odhad.

Kontrola soustavy vytápění nově uvedené do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozované soustavy vytápění nebo kombinované soustavy vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5 let.

Kontrola nemusí být provedena, pokud je provozovaná soustava vytápění:

  • Řízena pomocí automatizačního a řídicího systému budovy podle § 9 vyhlášky (např. u obytných budov se jedná o systém s funkcí průběžného elektronického monitorování, možností ukládání výstupů z měření spotřeby energie alespoň po dobu 12 měsíců a řízením pro zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a užití energie).
  • Provozována na základě smlouvy o energetických službách podle § 10e zákona (jedná se o písemnou smlouvu mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb, která se týká opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání závazku smlouvy).
  • V budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j) zákona (jedná se např. o armádní budovy, budovy zpravodajských služeb a budovy sloužících k ochraně utajovaných informací).

❑ Z tiskové zprávy

Související časopisy