+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hlavní cíle změny TPG 704 01

28.12.2012 Časopis: 8/2012

V současnosti je připravována změna TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, která vyplývá z nutnosti reagovat na technický rozvoj v oblasti stavebnictví a plynových spotřebičů v úzké souvislosti se zaručením jejich bezpečného a spolehlivého provozu.

Průvzdušnost

Zcela zásadní, nový a také hodně diskutovaný je v připravované změně pravidel pohled na průvzdušnost oken a dveří. U nových oken pravidla nebudou nově uvažovat s průvzdušností pro přívod spalovacího vzduchu a stanoví nové zásady a způsoby, jak přivést potřebný spalovací vzduch pro plynové spotřebiče a naopak jak odvést vznikající spaliny bez vy­užití spár oken a dveří. Uvažuje se, že s průvzdušností bude možné počítat jen u starých budov s dřevěnými nebo kovovými okny nebo dveřmi, které nejsou opatřeny těsněním. V takovém případě by okna a dveře měly být v připravované změně pravidel přesně popsány a doplněny tabulkou průvzdušnosti oken a dveří na 1 m délky spáry, která není opatřena těsněním.

Spotřebiče v provedení A

Připravovaná změna upraví požadavky pro umístění spotřebiče v provedení A. Záměrem je klást důraz na požadovaný objem místnosti, ve které jsou instalovány. Místnost musí být trvale větraná nebo přímo větratelným prostorem, kromě případů dále popsaných, kde jsou stanoveny další požadavky. U spotřebičů pro přípravu pokrmů v bytových prostorech by měl být zrušen požadovaný složitý výpočet potřebného průtoku vzduchu. V nové tabulce je k hodnotě nejmenšího požadovaného průtoku vzduchu z venkovního prostoru pro jednotlivé spotřebiče stanoven také způsob zajištění průtoku vzduchu. Protože statistiky a zjištění z praxe neuvádějí žádné negativní případy při provozu a užívání spotřebičů pro přípravu pokrmů v provedení A v bytových prostorech, navrhuje připravovaná změna pravidel zajištění dostatečného průtoku vzduchu např. vyklopením nebo otevřením okenního křídla do venkovního prostoru, otevřením jiného větracího prvku, sepnutím nuceného větrání nebo vzájemnou kombinací některých uvedených způsobů.

Spotřebiče v provedení B

Zásadní změny jsou připravované u spotřebičů v provedení B, které při svém provozu vykazují nejvíce příčin mimořádných událostí. Změny zpřísňují požadavky na přívod vzduchu a odvod spalin. S přívodem vzduchu spárami oken pro budovy s novými a rekonstruovanými okny se neuvažuje, nový návrh ho zakazuje. Dále jsou přísně posuzované kombinace těchto spotřebičů se zařízeními, která mohou způsobit podtlak, např. s ventilátory, větracími zařízeními, digestoří, spotřebiči s ventilátorem, spotřebiči na pevná nebo kapalná paliva, které nasávají vzduch pro spalování z vnitřního prostoru apod. Podle nové přílohy pravidel se navrhuje ověření těsnosti obvodového pláště stávající budovy či bytu metodou Blower Door, ověření správného přívodu vzduchu či nepřípustného podtlaku u spotřebičů s atmosférickými hořáky a s přerušovačem tahu měřením, např. sondou pro nízké tlaky s režimem měření 4 Pa. V novém návrhu pro spotřebiče v provedení B se klade důraz na správný přívod spalovacího vzduchu samostatnými otvory. V příloze pravidel budou nově uvedeny grafy závislosti průtoku vzduchu na ploše otvoru nebo průřezu potrubí při stanoveném tlakovém rozdílu včetně ekvivalentních délkových přirážek na tvarovky, jako jsou 45° a 90° kolena a mřížky. Pomocí těchto grafů bude možné nově navrhnout, realizovat nebo zkontrolovat potřebný přívod vzduchu pro předmětné plynové spotřebiče umístěné v prostoru o určitém objemu. Pokud bude spotřebič umístěn v trvale větraném prostoru spojeném s venkovním prostorem otvorem nebo větracím potrubím o volné průřezové ploše nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně však 0,02 m2, nebude, stejně jako nyní, objem prostoru stanoven. U větracího potrubí se k volné průřezové ploše bude připočítávat přirážka na délku včetně ekvivalentních délkových přirážek na ohyby. Zvláštní a nová kapitola je věnována provozu spotřebičů v provedení B.

V navrhované změně se zcela nově ukládá při uvádění plynových spotřebičů do provozu, nebo jejich seřizování, montážní nebo servisní organizaci provedení měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace spotřebiče. Současně je požadována kontrola tahu komínu a teploty spalin. Ze změřených a zjištěných údajů se podle uvedené tabulky v příloze stanoví interval další kontroly nebo servisu plynového spotřebiče, který nepřekročí 12 měsíců. Cílem je zaručit po stanovenou dobu správnou funkci plynového spotřebiče a v závislosti na jeho technickém stavu, intenzitě provozu a využívání doporučit lhůty pro servis a kontrolu. Zařazení tohoto požadavku do pravidel podporuje zjištění Českého plynárenského svazu, uvedeného i na jeho informačních stránkách www.bezpecnyplyn.cz, že například vyčištěním výmě­níku poklesne spotřeba plynu na dodání určitého množství tepla do systému o necelých 19,5 %. Tato úspora zcela pokryje náklady na provádění pravidelného servisu a kontroly.

Spotřebiče v provedení C

Požadavky na spotřebiče v provedení C nedoznaly v navrhované změně zásadních úprav a jejich způsob instalace byl zcela zachován. Nově budou upraveny požadavky na umístění nasávacího otvoru přívodu vzduchu k těmto spotřebičům, který se může nacházet na střeše, fasádě, ve větrací šachtě nebo anglickém dvorku nebo může být vzduch ke spotřebičům v provedení C přiveden ze vzduchového průduchu, který je určen výhradně k tomuto účelu.

Ve změně se pro vytápění a přípravu teplé vody výslovně upřednostňuje instalace spotřebičů v provedení C nad ostatním technickým řešením.

Návrh nového znění pravidel je v připomínkovém řízení, ve kterém mohou být ještě některé požadavky upraveny. Schválení všech změn se předpokládá počátkem roku 2013 s platností od poloviny roku 2013.

Image 1

Související časopisy