+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energetická náročnost provozu nádržkových splachovačů

Autoři příspěvku hledají možné energetické úspory v budovách tam, kde by to doposud málokdo hledal. Rozhodli se posoudit energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače. Přesněji, kolik energie „uniká“ z budovy vodou, která se před spláchnutím ohřeje na teplotu místnosti. Na teoretických příkladech i vlastním měřením dokladují, že u interiérového nádržkového splachovače se takto definovaná „ztráta“ může měsíčně, dle okolností, pohybovat v rozmezí 5,7 až 150 kWh. Jejich příspěvek mne inspiroval k vlastnímu „experimentálnímu“ ověření. V našem bytě v nezatepleném bytovém domě jsem se doměřil a dopočítal k hodnotě měsíční ztráty 10,4 kWh, což odpovídá přibližně 0,8 % podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Recenzent: Zdeněk Lyčka

Tento článek si klade za cíl ilustrovat teplotní procesy v nádržkových splachovačích z hlediska energetické náročnosti jejich provozu. Součástí textu je ilustrativní měření, které podává obrázek o chování studovaného prvku zdravotně technických instalací.

Úvod

Energetické hodnocení budov je v současné době zcela běžnou součástí stavební praxe. Nejen u nás hraje energetické hodnocení stavebních objektů důležitou roli v rámci obchodu s nemovitostmi. Nízko­energetická výstavba se stává požadovaným standardem. Vedle toho se však stále vyskytuje vysoká poptávka po možnostech úspor v domácnostech, které jsou nezávislé na změně stavebního řešení stavby. Obzvláště v oblasti bytové výstavby, kde není možné dosáhnout konsenzu více vlastníků, jsou u obyvatel vítány možnosti úspor, které mohou realizovat nezávisle. A to i tehdy, byť se jedná o úspory z globálního hlediska minoritní. Tento článek poukazuje na to, že některé přehlížené energetické potřeby v domě mohou dosahovat poměrně zajímavých hodnot a nezanedbatelný potenciál úspor. Předmětem rozboru bude energetická náročnost nádržkového splachovače.

Základní úvaha

Nádržkový splachovač je běžnou součástí technického zařízení budovy a jde o obvyklejší alternativu vedle tlakových splachovačů. Nádržkovým splachovačem rozumíme nádobu akumulující jisté množství vody pro pozdější použití při spláchnutí záchodové mísy. Tato voda je jímána z důvodu okamžité potřeby poměrně velkého průtoku během krátkého časového intervalu. Nádržkové splachovače jsou umístěny viditelně v interiéru tak, aby byly v úrovni nad záchodovou mísou. Dále se využívá skryté montáže v předstěnách. Obě tyto alternativy představují lokalizaci nádržky splachovače v otápěné zóně stavby. Vzhledem k akumulačním schopnostem vody jde proto o hmotu, která je v okamžiku spláchnutí nositelem energie a způsobuje tedy energetickou ztrátu. Energie uložená do vody odchází do kanalizace. O jak velké množství energie jde a jak se projeví v energetické náročnosti stavby, se pokusíme zodpovědět v tomto článku.

Rozbor problému

Základní provozní stavy lze shrnout do tří časových úseků. Jednak je to několik sekund napouštění závislých na konstrukci a přívodu vody, dále je to pohotovostní stav, kdy je voda uložena k následnému použití. Cyklus uzavírá spláchnutí. Tento základní stav můžeme rozšířit o případ malého spláchnutí, kdy je v nádržce zbylé množství vody doplněno o novou část dávky odpovídajícího odpuštěného objemu. Stejně tak se voda dopouští při opakovaném spláchnutí před kompletním naplněním.

Studujeme-li množství energie uložené do vody v nádržkovém splachovači, musíme zhodnotit objem vody v nádržce. Zde můžeme hovořit o běžném objemu 6 až 10 litrů. V případě úsporných toalet je potřeba využít pouze 3 litry. Jejich rozšíření je však prozatím omezeno. Při známé objemové hmotnosti a měrné tepelné kapacitě vody můžeme využít známý vztah (1) k vyčíslení množství tepla.

Image 5

Rozdíl teplot je vztažen k teplotě místnosti a teplotě vstupní vody. Teplota přiváděné studené vody z vodovodního rozvodu není během roku stálá a může do určité míry ovlivňovat celkovou energetickou bilanci včetně jejího ročního profilu. Obvykle se teplota studené vody na vstupu do domu pohybuje v zimním období okolo 8 °C a v létě okolo 12 °C. Charakter vedení rozvodů vody v domě vymezuje teplotu vody v rozmezí asi 10 až 18 °C. Teplota dále závisí i na místních vlivech a může se lišit v různých částech budovy.

Množství energie, které je teoreticky možno vložit do objemu vody je charakterizováno na diagramu závislosti velikosti nádržky a teploty přiváděné vody (obr. 1).

Image 1

Obr. 1 • Množství energie uložené do vody o objemu V [l] při teplotě vstupní vody t[°C] v místnosti o teplotě 22 °C

Mezi další vstupní faktory patří četnost využívání toalety. To je nesnadno vyčíslitelný problém, neboť se jedná o individuální záležitost proměnnou v čase. Z literatury lze stanovit obvyklou četnost vy­užívání toalety. Tělesné pochody osob se liší dle věku, vykonávané tělesné činnosti během dne i složení a četnosti přijímané stravy. Frekvence potřeby je tedy velmi individuální. U zdravé osoby se obvykle pohybuje od jedné stolice za dva dny až po tři stolice za den. Z hlediska fyziologické potřeby vyprazdňovat močový měchýř se uvádí, že zdravý člověk nenavštěvuje toaletu více, jak osmkrát za den. Jedna osoba tedy může vykonat až 12 návštěv toalety za den.

Do úvahy je nutno promítnout i fakt, že ne všechnu potřebu vykonává osoba v domácnosti. Při obecném předpokladu ranního a večerního provozu můžeme odhadnout 50% využití toalety u osob navštěvujících zaměstnání. Pro práci z domu či životní situaci v rámci rodičovské dovolené jde téměř o 100% využití.

Celou situaci dále rozvíjí otázka počtu toalet v provozu domácnosti. Při četnějším využívání jedné toalety dochází ke splachování dříve, než nastane v nádržce rovnoměrný teplotní stav s okolím. To znamená, že voda při spláchnutí není ještě zcela ohřátá. V případě více toalet v provozu toto, do jisté míry, odpadá rovnoměrným rozložením vy­užití jednotlivých toalet.

Pro další práci, i praktickou aplikaci, je tedy dobré znát dobu potřebnou pro ohřev vody v nádržce. Vyjděme ze zjednodušené úvahy o dějích v nádržce o objemu 5 l, jejímž povrchem se zanedbatelným tepelným odporem přilehlým k prostoru místnosti je přijímáno teplo. To aplikujeme do vztahu (1) pro vlastnosti vody. Derivací energie podle času na straně jedné a popisu nárůstu teploty na straně druhé, získáme vztah v konečné podobě (2). Ve vztahu tedy, vedle charakteristik vody, vystupuje součinitel přestupu na povrchu konstrukce nádržky, její povrch a výchozí limitní rozdíl teplot. Čas potřebný k ohřevu je námi hledaná hodnota.

Image 6

Na základě výpočtu je pro ilustraci uveden graf vzrůstu teploty v závislosti na čase. Na následujícím grafu (obr. 2) jsou vykresleny průběhy teplot v ohřívaném objemu vody z výchozí teploty 4 a 10 °C.

Image 2

Obr. 2 • Průběh teploty v nádržce v závislosti na čase. Vykresleno pro objemy 2; 4; 12 l. Výchozí teplota vstupní vody je uvažována 4 a 10 °C

Z uvedeného vyplývá, že pro WC se standardním objemem nádržky je potřebná doba ohřevu vody okolo 2,5 až 3 hodin. Z hlediska stanovení energetické náročnosti je rozhodující informace, že k plnému ohřevu tohoto objemu dochází jen při rovnoměrném rozložení provozu na toaletě a nikoli v době ranní špičky, kdy je toaleta využívána s větší frekvencí. V případě rozdělení provozní zátěže splachovačů v domácnosti na více toalet je energetická náročnost vyšší. A to i přesto, že došlo ke spláchnutí zcela shodným objemem vody. Rozdíl spočívá v časovém rozložení v úseku mezi jednotlivými spláchnutími.

Celkový proces výměny tepla mezi místností a vodou obsaženou v nádržce splachovače je komplikovanější a lze jej modelovat na základě principů definovaných například v [1]. Zde uvedený výpočet podává představu v dostatečných relacích. V případě zabudovaných nádržek do předstěn a nik je proces ohřevu výrazně ovlivněn materiály oddělující povrch nádržky od interiéru. Teplotní spád v místě zabudování nádrží je odlišný a na povrchu, který je déle chladnější, může kondenzovat vzdušná vlhkost. Problematika spojená s tímto jevem je v současnosti již řešena v rámci odstraňování tepelně vlhkostních závad.

Měření

Na základě popsané úvahy bylo provedeno pozorování na běžném, tržně dostupném interiérovém nádržkovém splachovači, který je umístěn ve standardně vytápěné koupelně s WC.

Byla sledována teplota v objemu vody po dobu několika dnů přirozeného provozu. Dalšími sledovanými parametry byla teplota vzduchu v místnosti.

Doplňkovým sledováním relativní vlhkosti vzduchu v místnosti koupelny bylo umožněno vyhodnotit takové stavy, kdy bude docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu nádržky. Termovizní snímek na obrázku (obr. 3) ilustruje rozdílnou teplotu objemu nádržky v místech naplněných kapalinou a v oblasti, kde se voda nevyskytuje.

Image 3Obr. 3 • Termovizní snímek nádržky splachovače

Ze souboru měření byly vyňaty 3 dny, po které je patrný jak nárazový, tak i rovnoměrně rozprostřený provoz. Sledovaný provoz zaznamenal teplotu vody v nádržce tříčlenné domácnosti s jednou osobou setrvávající trvale doma. Měření potvrzuje teoretický výpočet doby ohřevu vody v nádrži.

Na záznamu časosběrného snímku (obr. 4) je patrno, že většina spláchnutí byla realizována v časovém intervalu umožňujícím ohřátí vodního objemu. Počátek záznamu ukazuje případy častého splachování. Během tohoto úseku je teplota v nádržce výrazně nižší kvůli neustálé výměně novou vodou z vnitřního vodovodu.

Image 4Obr. 4 • Průběh teploty v nádržce

Měření probíhalo v letním období. Teplota vody z vodovodního řadu je proto při horní uvažované hranici. V zimním období, kdy je sledovaný proces stále obdobný, je teplotní rozdíl větší, než na uvedeném záznamu.

Pro úplnost uveďme, že teplota vody v nádržce se pouze blíží teplotě interiéru. Dle provedených měření je nižší o 1 °C. V místnostech dochází k přirozenému rozložení teplot v závislosti na způsobu vytápění. To má vliv na sdílení tepla mezi místností a nádržkou. Jako příklad uveďme radiátor umístěný v blízkosti pod nádržkou splachovače. Naopak tomu bude u zabudovaného splachovače.

Energetická náročnost

Pro jednoduchou úvahu o množství energie, které může teoreticky odplynout při užívání splachovacího WC, vyčísleme, kolik vody za den na splachování spotřebuje čtyřčlenná rodina. Vyjděme z rozboru problému popsaného výše.

Frekvence využívání toalety je až desetkrát za den. Vezmeme-li v úvahu, že ne všechnu potřebu vykonají obyvatelé domu v domácnosti, lze uvažovat se 70% využitím (ranní avvečerní provoz). Tedy 7 návštěv toalety za den na osobu. Ve čtyřčlenné rodině jde o 28 návštěv motivovaných fyziologickými potřebami, nikoli splachováním jídla a nečistot do záchodu, které do tohoto výčtu nezahrnujeme.

Při uvažované spotřebě 8 litrů na spláchnutí typického splachovače (spotřeba malého spláchnutí u novějších typů splachovačů může být i jen 2 až 3 litry a u velkého cca 5 litrů) vypočteme spotřebu vody 224 litrů za den. Jedná se o případ blížící se horní hladině extrému.

V kombinaci s diagramem (obr. 1) lze snadno odečíst množství energie teoreticky vložené do tohoto objemu vody. Množství takto odvedeného tepla může v našem případě, při rovnoměrně rozděleném provozu, teoreticky činit až 4681600 J = 1,3vkWh za den. Za měsíc jde o 39 kWh. Zohledněním doby ohřevu vodního objemu v nádržce splachovače bude tato hodnota redukována, bude-li uvažováno s nárazovým provozem.

Otázky spojené s rozložením využívání toalety jsou poměrně komplikované a jejich zodpovězení musí respektovat individuální provoz. Počítáme se součty malých objemů a časové řazení odtoku vody z nádržky rozhoduje o množství energie uložené ve sledovaném systému. Jiná energetická náročnost nádržkových splachovačů bude vypočtena pro rodinný dům s jedním WC, dvěma WC, jiná pro směnný provoz s převážně nárazovým provozem a jiná pro ubytovací zařízení. Vedle charakteru využívání objektu celou situaci dále rozvíjí jeho kapacita, komfortní kategorie a mísení provozu.

Pro vybraný úsek měření byla z průběhu teplot v místnosti a nádržce stanovena energetická náročnost provozu. Jde o třídenní úsek, který zahrnuje, jak nárazový, tak rovnoměrný provoz. Výpočtem stanovené množství energie uložené do vody a odvedené do kanalizace během tří dnů je 2 039 840 J, tj. přibližně 0,57 kWh. Průměrně za den tedy 0,19 kWh a za měsíc 5,7 kWh. Jak bylo uvedeno, jde o provoz tříčlenné domácnosti s jednou osobou ­trvale setrvávající v domácnosti.

Je-li u objektu s energeticky efektivním provozem o podlahové ploše 150 m2 vypočtena potřeba tepla na vytápění 15 kWh·m–2·a–1, lze energetickou náročnost provozu nádržkového splachovače vyjádřit jako 0,456 kWh·m–2·a–1. Porovnáním obou hodnot můžeme hovořit o 3,04% podílu na měrné potřebě tepla na vytápění.

Rozhodující je ovšem doba během otopného období. Pro tuto pilotní úvahu můžeme stanovit podíl počtu otopného období a celkového počtu dnů. Tento poměr lze vyjádřit hodnotou v mezích 0,58 až 0,82. Na základě výběru dle konkrétní lokality je třeba výše prezentovaný přepočet upravit o příslušný poměr. Samozřejmě, jedná se o porovnání, které využívá dvě zcela neslučitelné kategorie (měrná potřeba tepla na vytápění a měrná energetická náročnost provozu splachovače), avšak pro účely srovnání a jasnou představu jsme se uchýlili k tomuto vyjádření.

Jako další příklad předpokládejme byt v panelovém domě, jehož vnitřní infrastruktura ještě neprošla příslušnou modernizací. Vzhledem ke známému faktu, že jsou tyto byty často přetápěny (mj. i z důvodu špatné regulace otopné soustavy po změně výkonnostních potřeb po zateplení vnější obálky), uvažujme teplotu vnitřního vzduchu 25 °C. Teplota vstupní vody do námi sledovaného systému nádržkového splachovače může být 4 °C, avšak u budov s rozsáhlou trasou vodovodního potrubí lze očekávat, že je tento předpoklad nadhodnocený. Výše aplikovaným výpočtem za stejných provozních předpokladů získáme pro tuto teplotu následující závěry. Z našich předpokladů může teoretické množství tepelné energie odpuštěné splachovací vodou za den dosáhnout 18 726 400 J, přibližně 5,20 kWh.

Možnosti eliminace energetické náročnosti

Na otázku, jak minimalizovat energetickou náročnost nádržkových splachovačů, lze odpovědět třemi základními směry:

  • Fundamentální přístup vytrhující celou záležitost z kontextu bude uvažovat s minimalizací instalovaných toalet v budově. Tento přístup degraduje současné stavební standardy.
  • Můžeme hovořit o minimalizaci objemu vody v nádržce. Jde o logickou úvahu zohledňující i plýtvání cennou pitnou vodou – tedy potravinou. Tento přístup však naráží na účinnost kanalizační soustavy v budově. Svodná potrubí nejsou obvykle dimenzována tak, aby do dostatečné vzdálenosti transportovala fekálie při sníženém průtoku vody. Jejich funkce je na dostatečném průtoku vody založena.
  • Dále lze hovořit o zamezení ohřevu vody v nádržce vhodnou tepelnou izolací na jejím povrchu.

Vedle nádržkových splachovačů lze využít tlakové splachovače. Jejich provozní nároky jsou však specifické a z pohledu přípravy tlaku v potrubí pomocí domovní stanice a obvyklé potřeby rozvodných potrubí o větších dimenzích, nemusí jít o efektivnější systém.

Známým způsobem na zpětné získávání tepla z odpadních vod je využití výměníků. Zde však hraje roli jejich účinnost při větších tepelných spádech, proto nejsou výhradně pro toto využití vhodné.

Někteří výrobci zabudovaných splachovačů provádějí tepelnou izolaci nádržek. Zásadní motivací této úpravy jsou snahy o omezení vzniku povrchové kondenzace a následný růst mikroorganizmů a snížení hluku při napouštění. Z hlediska energetické náročnosti hraje zásadní roli tepelný odpor pláště.

Závěr

V době, kdy se budují stavby o velmi nízké energetické náročnosti, nabývají na významu i konstrukční prvky stavby s drobnými energetickými potřebami. Například tekoucí teplá voda během čištění zubů, mytí rukou atp. znamená vždy energetickou ztrátu. Avšak její eliminace je zásadně závislá na chování uživatele. Omezení až zamezení ohřevu vody v nádržce splachovače je technické a nezávislé řešení, jehož význam chování uživatele ovlivňuje podstatně méně.

Toaleta s nádržkovým splachovačem, umístěným v interiéru, svým provozem představuje jistý energetický výdej. Vzhledem k četnosti a pravidelnosti jejího využívání lze dosáhnout relativně významné hodnoty. Stanovení vhodných výpočtových modelů a technických řešení je předmětem dalších kroků pozorování. V současnosti se toto téma v návrzích příliš nezohledňuje a snahy výrobců jsou orientovány spíše na úsporu vody.

V článku byl demonstrován význam doby ohřevu na množství energie uložené do vody v nádržce. Pro pravidelný provoz se jako snadné a efektivní jeví, použít nádržky s vyšším tepelným odporem stěn tak, aby byla doba ohřevu prodloužena.

Článek vznikl mj. za podpory projektu FAST-J-14-2322.

Literatura

  1. PONWEISER, K.; ŠIKULA, O.: Modelování přenosu tepla moderními výpočetními prostředky v oblasti TZB. Praha, Stavební obzor 2006.
  2. VRANAYOVÁ, Z.; KAPOSZTÁŠOVÁ OČIPOVÁ, D.; VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.: Separate water installations inside buildings in Slovak and Czech conditions. Edinburgh, CIB, Heriot- Watt University 2012.


Energy intensity operation toilets flushing tanks

This article deals with the thermal processes in the tank flush and energy loss of its. The part of the text contain measurement gives idea of the studied element of plumbing.

Související časopisy