+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Čistá pára – Systém výroby a distribuce čisté páry

26.04.2018 Spoluautoři: Dr. Ing. Milan Kubín, Ing. Ladislav Lněníček Firma: E S L, a. s.

Jak zdravotnickým zařízením zajistit dostatek čisté páry v požadované kvalitě? Efektivní a spolehlivé řešení nabízí komplexní systém výroby a distribuce čisté páry.

1. Úvod

V mnoha zdravotnických zařízeních po celé České republice je i dnes pro sterilizační procesy k dispozici pouze vodní pára, vyráběná v parních kotlích nebo připravovaná v jiných zdrojích. Tato pára však nesplňuje požadavky kladené na kvalitu čisté páry.

V posledních letech se velmi zpřísnily požadavky na kvalitu požívané páry ve zdravotnických zařízeních, především pro centrální sterilizace a pro vzduchotechniku k vlhčení čistých prostor. Evropské normy a předpisy týkající se kvality páry kladou důraz na požadovanou teplotu, tlak, čistotu danou fyzikálními i chemickými vlastnostmi a potřebné množství čisté páry vyrobené v relativně krátkém čase. Všechny způsoby sterilizace jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry. Součástí sterilizace je vždy písemný záznam o průběhu sterilizačního procesu. Ten je velmi přísně monitorován chemickými a biologickými indikátory.

2. Systém pro centrální sterilizaci

Hlavním úkolem systému výroby a distribuce čisté páry je zajistit čistou páru pro koncová zařízené v kvalitě, která splňuje požadavky specifikované platnou legislativou.

Navržený systém zahrnuje zařízení, která zajistí výrobu a distribuci čisté páry pro jednotlivé spotřebiče v požadovaném množství a kvalitě. Podmínkou spolehlivé dodávky čisté páry je vzájemná provázanost použitých zařízení, včetně správně dimenzovaných a instalovaných nerezových rozvodů. Tyto rozvody zahrnují prvky pro možnost odběru páry pro měření její kvality.

Systém je vybaven vlastním softwarem, který řídí a monitoruje chod veškerých jeho zařízení.

Pro dosažení efektivní a správné funkce systému jsou také navrženy plány pro kontrolní měření kvality čisté páry i pravidelné servisní prohlídky a kontroly provozu.

Schématické propojení systému je znázorněno na obrázku 1: Systém výroby a distribuce čisté páry pro centrální sterilizace.

Systém výroby a distribuce čisté páry zahrnuje:

 • odborný návrh systému a vytvoření jednotné dokumentace
 • zdroj tepla /technické páry/
 • vyvíječ čisté páry – STEAMEX
 • výrobu demineralizované vody
 • nerezové rozvody pro distribuci čisté páry
 • odběrní místa pro možnost měření čisté páry
 • řídící a regulační systém včetně vlastního software
 • plán pravidelného měření a hodnocení čisté páry
 • plán pravidelných servisních úkonů na zařízeních, rozvodech, spotřebičích
 • pravidelná kontrola provozu systému dle požadavků platné legislativy

Image 1Obr. 1 • Systém výroby a distribuce čisté páry pro centrální sterilizace

Pro systém výroby a distribuce čisté páry společnost E S L, a.s. vyvinula zařízení na výrobu čisté páry, které využívá vyvíječ čisté páry s deskovým výměníkem – STEAMEX.

Požadavky na čistou páru

Za čistou je považovaná pára, která je vyráběna z demineralizované vody (demivoda), v odparkách nebo ve vyvíječích páry vyrobených z ušlechtilých nerezových materiálů.

Parametry čisté páry pro zdravotnická zařízení jsou dané normou ČSN  EN 285+A2.

Jsou to:

fyzikální parametry

 • obsah nekondenzovatelných plynů v páře
 • suchost páry
 • přehřátí páry
 • stálost tlaku páry

chemické parametry

 • znečištění v napájecí vodě vyvíječe páry
 • znečištění v kondenzátu z vyvíječe do sterilizátoru
 • znečištění v kondenzátu z páry použité ve sterilizátoru

Pro materiály používané pro výrobu a rozvody čisté páry se doporučují austenitické nerezové oceli třídy 1.4301/1.4306, 1.4401/ 1.4404, 1.4571 (AISI 304/304L, AISI 316/316L, AISI 316Tih).

Image 2Obr. 2 • Nerezový rozdělovač čisté páry

STEAMEX – Vyvíječ čisté páry spol. E S L, a.s.

STEAMEX je vyvíječ čisté páry s deskovým výměníkem, který byl konstruován pro potřeby systému v rámci vývojově-výzkumného projektu společnosti E S L, a.s.

Vyvíječ STEAMEX je konstruován pro vytápění technickou parou, např. z místní parní sítě v rozpětí 4–10 bar. Kondenzát z technické páry je obvykle vracen do kondenzátní nádrže o max. teplotě 98 oC při plném výkonu zařízení. Odvod kondenzátu lze řešit i jiným způsobem.

Pro předávání tepla je použit celonerezový svařovaný deskový výměník. Pro vychlazení primárního kondenzátu je instalován také celonerezový svařovaný deskový výměník jako chladič kondenzátu.

Primární strana

Primární technická pára je vedena přes ruční uzavírací ventil, filtr a regulační ventil s elektrickým pohonem, který má současně havarijní funkci, do deskového výměníku. Na vstupním potrubí do deskového výměníku jsou umístěny teploměry a tlakoměry. Technický kondenzát z deskového výměníku je veden kondenzátní sestavou armatur do uvolňovače. Technický kondenzát je dále veden do deskového výměníku Alfa Laval, kde dochází ke zchlazení kondenzátu a současně, protiproudým průtokem, k předehřevu napájecí vody z úpravny. Napájecí voda se předehřeje na cca 40–120 °C. Zchlazený kondenzát cca 40–98 oC je veden zpět ke zdroji technické páry.

Sekundární strana

Voda z úpravny (reverzní osmózy) - napájecí voda (demivoda) – je čerpána doplňovacím čerpadlem přes deskový výměník předehřevu, kde dochází k jejímu předehřátí. Dále je vedena do sekundární části parního celonerezového deskového výměníku, kde dochází k jejímu odparu. Čistá pára o tlaku 0,5–0,6 MPa je z deskového výměníku vedena do tangenciálního separátoru, kde dochází k dokonalému odloučení kapiček vody z páry. Ze separátoru je čistá pára vedena výstupním potrubím přes regulační ventil s elektrickým pohonem, kde je regulován tlak čisté páry na 0,28 MPa. Z regulačního ventilu je pára vedena, přes měřící a záznamová čidla, k odběrovému místu. Mezi deskovým výměníkem a dnem separátoru je provedeno propojovací potrubí, které zajišťuje trvalý, samotížný oběh vody (termosifon) ze separátoru do výměníku. Separátor je současně vybaven hrdlem umožňující odluh pomocí ventilu s elektrickým pohonem. Odkal je proveden automatickým vypouštěním na vstupu do deskového výměníku z místa rozšířeného potrubí.

Strojní zařízení, potrubní rozvody a armatury jsou tepelně izolovány pomocí snímatelných pouzder.

Elektrozařízení

Technologické zařízení vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem je vybaveno samostatným rozvaděčem. Řídící skříň obsahuje veškeré napájecí, signalizační a řídící prvky pro provoz technologického zařízení v rozsahu:

 • vyvíječ čisté páry
 • redukce tlaku páry
 • monitorování chodu odběrného místa
 • dálkové signalizace chodu v prostoru odběrného místa
 • zabezpečovací zařízení provozu vyvíječe

Zařízení monitoruje a vyhodnocuje provozní a havarijní stavy vyvíječe páry.

Použité automatizační prvky umožňují propojení na nadřízený řídicí systém za účelem vzdáleného sledování provozního stavu vyvíječe.

Vlastní řídicí systém vyvíječe STEAMEX umožňuje připojení na internet. Toto spojení umožňuje pravidelnou telemetrii chodu zařízení z dispečerského pracoviště.

Řídicí systém pracuje s vlastním softwarem, který ovládá nejen všechny základní funkce zařízení, ale i další zařízení systému. Tento software je vždy vytvořen dle individuálních potřeb provozovatele.

Image 3Obr. 3 • Vyvíječ čisté páry STEAMEX

Image 4Obr. 4 • Schéma vyvíječe čisté páry

Základní technické parametry vyvíječe čisté páry STEAMEX

Image 6

Výhody vyvíječe čisté páry STEAMEX

 • SNADNÉ UMÍSTĚNÍ 
  Malá zastavěná podlahová plocha (rozměry zařízení od 3,5 m2 do 5 m2)
 • SNADNÁ MANIPULACE 
  Malá Hmotnost zařízení (maximální hmotnost do 1,5 t)
 • ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU 
  Velká teplosměnná plocha (teplosměnná plocha výměníku je až 85 m2)
 • DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A SLEDOVÁNÍ PROVOZU 
  Vlastní Systém řízení a regulace (software vytvořený „na míru“dle požadavků provozovatele)
 • ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
  Minimální požadavky na servis (nevyžaduje pravidelné revize tlakových zařízení)
 • RYCHLÁ NÁVRATNOST INVESTIC
  (předpokládaná doba návratnosti investic je 2–3 roky)
 • SNADNÁ OBSLUHA

3. Měření a vyhodnocení kvality čisté páry

Pravidelná měření a následné vyhodnocení kvality čisté páry v procesu její výroby a distribuce a jejich validní výsledky jsou nedílnou součástí systému výroby a distribuce čisté páry.

Pracovníci společnosti E S L, a.s. proto již v loňském roce absolvovali školení se světovým odborníkem na danou problematiku, britskou společností Keith Shuttleworth & Associates Ltd (KS & A Ltd.). Zástupci společnosti provedli sérii měření i na zařízeních STEAMEX s britským odborníkem Boxem.

Společnost E S L, a.s. tak disponuje nejen znalostmi a zkušenostmi v oblasti navrhování a realizace systémů pro výrobu a distribuci čisté páry, ale i špičkovým vybavením pro měření a vyhodnocení kvality čisté páry a kvalifikovanými a certifikovanými pracovníky pro tyto činnosti.

Image 5Obr. 5 • Měření kvality páry s britským odborníkem Boxem na vyvíječi čisté páry vyrobeném spol. E S L, a.s.

4. Závěr

Vyvíječ čisté páry STEAMEX byl vyvíjen v rámci projektu podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s názvem Výzkum a vývoj vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem. Číslo projektu FR-TI3/151. V prosinci 2013 bude realizace tohoto projektu ukončena.

Hlavním řešitelem tohoto projektu je spol. E S L, a.s. Spoluřešitelem je VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství – Energetický ústav. Mezi významné partnery projektu patří společnosti, Alfa Laval,spol. s r.o, InvestCorp, s r.o. Teplárny Brno a.s., AMiT, spol. s r.o. a další.

Cílem projektu bylo vytvořit funkční prototyp Vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem, a prokázat jeho provozuschopnost a použitelnost pro všechny obory využívající čistou páru. Další součástí projektu bylo zvládnutí procesu měření kvality čisté páry pracovníky spol.
E S L, a.s. a jejich certifikace renomovanou zahraniční společností.

Správná funkce navrženého a vyrobeného zařízení byla jednoznačně prokázána díky provedeným funkčním zkouškám zařízení ve spolupráci s Teplárnou Brno a.s. a odborníkem britské společnosti Keith Shuttleworth & Associates Ltd. (KS & A Ltd.). Je společným výsledkem celého týmu řešitelů a partnerů.

Všechny cíle a zadání projektu byla splněna ve stanoveném rozsahu a termínu včetně získání užitného vzoru na zařízení pro výrobu čisté páry s využitím deskového výměníku – užitný vzor číslo 25873.

Firemní článek