+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Chladicí podlahy – alternativa k tepelně aktivním stropům

29.03.2012 Časopis: 2/2012

Speciálně řešený systém podlahového vytápění-chlazení může být vhodnou variantou pro snižování nežádoucí výšky teploty v místnosti a významně přispívat ke snižování nároků na vzduchotechnickou klimatizaci.

Toto tvrzení je od listopadu 2011 podloženo i výsledky získanými na základě měření praktické realizace. Investoři požadují a projektanti musí řešit tepelnou pohodu v kancelářích. Přispívá k tomu nutné vybavení kanceláří počítači, kopírkami atp. Ve vhodných případech se celá nebo alespoň část nežádoucí tepelné zátěže prostoru odvádí prostřednictvím tepelné aktivace stavebních konstrukcí, tedy přes povrchy stropů, stěn i podlah. Jedním z nejnovějších výsledků vývoje v této oblasti je patentovaný systém plošného temperování pocházející od stuttgartského specialisty na klimatizaci, Dipl. Ing. Petera Behra.

Image 1Obr. 1 •

V čem spočívá novost řešení? V konstrukci skladby podlahové konstrukce je proti obvyklému řešení navíc parotěsná zábrana. Ta umožňuje, aby systém s měděným potrubím Wieland-Werke AG, z něhož jsou smyčky, byl mnohem výkonnější, než obvyklé konstrukce a aby výrazněji minimalizoval teplotní špičky, na základě návrhu výpočtovým softwarem modifikovaným pro tento účel. Dosahuje se parametrů, které jsou obvyklými technologiemi nemožné.

Praktické poznatky byly získány pilotním projektem kancelářského komplexu, který byl sledován ve své první provozní fázi během léta 2011. Srovnání se standardním řešením umožnila instalace jak nového, tak stávajícího systému v jedné budově.

Image 2Obr. 2 • Pokládání smyček podlahového vytápění – chlazení v testovacích kancelářských prostorech

V nové patentované konstrukci je chlazená vrstva betonu obalena difusně těsnou fólií, a proto se rozhodující místo, ke kterému se vztahuje posouzení nebezpečí vzniku kondenzace vodních par ze vzduchu, přenáší z povrchu trubky na povrch betonové zálivky. V důsledku toho lze použít chladicí vodu o minimální teplotě 12 °C. V obvyklém řešení se musí volit teplota obvykle nad 16 °C, protože jinak je reálné, že betonová vrstva v důsledku difuse vodních par betonem k trubce zvlhne. S tím souvisí i nebezpečí korozního narušení případných ocelových prvků v konstrukci. Snížením teploty chladicí vody a tedy i betonové vrstvy se navíc zvyšuje tepelně akumulační schopnost podlahové vrstvy, její schopnost pohlcovat teplotní špičky a stavebně fyzikální vlastnosti budovy jsou optimálně využity.

Image 3Obr. 3 • Porovnání tradiční konstrukce bez parotěsné zábrany a konstrukce Behr-system s parotěsnou zábranou

Zvýšená tepelně akumulační schopnost ve spojení s regulací snižuje nároky na strojní klimatizaci, na její špičkový výkon.

Ve sledovaném kancelářském objektu byl Behr-system instalován v nejvyšším pátém podlaží. Ve spodních čtyřech podlažích je instalován stropní systém. Je zajímavé, že v místnostech s Behr-system byly v horkých letních dnech 2011 maximální teploty v kancelářích jednoznačně nižší a nikdy nepřekročily 26 °C při venkovních teplotách do +34 °C.

Behr- system vykázal i lepší výkonové parametry, pro dosažení požadované teploty v místnosti vyžadoval o cca 15 % menší maximální výkon.

Samozřejmostí je vynikající topná funkce v zimě, kterou ­rovněž garantuje použité značkové měděné potrubí CTX Wieland-Werke AG. Pro popisovanou aplikaci bylo důležité po­užít nejen trubky s absolutní kyslíkovou bariérou, ale rovněž trvale nepropustné pro vodní páru a z tohoto důvodu bylo zvoleno kovové bezešvé tažené potrubí bez svaru. Dlouhoživotnostní měď nabízí rovněž neocenitelnou záruku funkce po dobu existence objektu.

Image 4Obr. 4 • Ukázka průběhu teplot v nejteplejším dnu letní sozóny 2011. Modrá křivka ukazuje průběh teplot v 5. podlaží, orientace západ/jihozápad (Behr-system), žlutá v 5. podlaží, orientace východ/severovýchod (Behr-system), hnědá křivka ukazuje průběh teplot ve 4. podlaží, orientace západ/jihozápad (chlazení stropem), černá 4. podlaží, orientace východ/severovýchod (chlazení stropem). Čárkovaná zelená křivka ukazuje průběh teploty venkovního vzduchu s maximem téměř 34 °C

Poznámka zpracovatele článku

Popsaná technologie se jeví jako přínosná a rozhodně by se mohla stát předmětem dalšího zkoumání včetně počítačového simulování a ověření závěrů z testu (tyto informace neměl JH při úpravě článku k dispozici). V každém případě však je nutné mít na vědomí, že Behr-system obsahuje patentem chráněné řešení.

podle článku Fussbodenkuhlung im Praxis – Vergleichtest zpracovaného ve spolupráci Wieland-Werke AG a Peter Behr Ingenieurberatung upravil Josef Hodboď

Související časopisy