+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Boj se vzduchem v otopných a chladicích soustavách – pokračování z č. 8/2016 a 1/2017

03.04.2017 Autor: Ing. Vladimír Vaněk Firma: REFLEX CZ, s.r.o. Časopis: 2/2017

 

Jak tedy dostaneme plyny z otopné soustavy ven?

Na závěr malé shrnutí možností, jak účinně s plyny v soustavách bojovat.

Odlučování mikrobubinek

Volné plynové bublinky při oběhu zapříčiňují hluk, brání cirkulaci teplonosné látky, rozrušují usazeniny v potrubí a narušují tak bezvadnou funkci soustav, které jsou naplněny vodou či směsí vody s glykolem. Armatury Exvoid A se ideálně hodí pro soustavy s malou statickou výškou. Umisťují se na výstupní větev v bezprostřední blízkosti zdroje tepla, v případech půdních kotelen nebo technologických center umístěných ve vyšších podlažích, v nejvyšších bodech, a ve všech místech, v nichž může dojít v důsledku poklesu tlaku a termického odplynění ke vzniku a hromadění volných plynových bublin. Mikrobubliny jsou unášené proudem, v tělese odlučovače dojde ke snížení rychlosti průtoku a současně se proud oběhové vody vede přes speciální drátěné pletivo. Výsledkem je vznik mírných turbulencí, bubliny narážejí na pletivo, spojují se, odpoutávají od proudu a přitom vnitřní vestavba podporuje jejich přirozený pohyb vzhůru. Přes odvzdušňovací díl v horní části tělesa odlučovače se ze soustavy odstraní.

Image 0

Od roku 1995 firma Reflex, ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech, zkoumala problematiku přítomnosti vzduchu v otopných soustavách s cílem hledat její příčiny a najít řešení.

Výsledkem je řada expanzních automatů

Variomat

Image 1

s těmito základními funkcemi: udržování tlaku, odplyňování a doplňování.

Udržování tlaku znamená:

  • mít v soustavě konstantní tlak v rozmezí 0,4 baru mezi pa (počáteční tlak = tlak při spuštění čerpadla) a pe (konečný tlak = tlak otevření přepouštěcí armatury).
  • zamezení vzniku podtlaku a tím přímému nasávání vzduchu do soustavy

Variomat: nastavovací hodnota

p0 = pst (bar) + 0,2 bar

potom pracuje v rozmezí p0 + 0,3 baru (počáteční tlak pa) a + 0,4 bar (konečný tlak pe)

Odplyňování znamená:

  • odstranit při procesu plnění do soustavy „zavlečený“ vzduch a uvolněné plyny.
  • odstranit plyny, které se během provozu trvale dostávají do otopné soustavy difuzí pro plyny propustnými díly (těsněními, hadicemi, trubkami z plastických hmot a podob.)

Doplňování znamená:

  • doplnit objem vody ztracený odvedením uvolněného vzduchu
  • automaticky doplnit drobné ztráty soustavy

a řada doplňovacích a odplyňovacích automatů

Servitec

Image 2

Servitec přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. Odplyňovací trubka Servitecu je místo, kde se dosahuje téměř vakua. Podtlak v trubce je vytvářen dýzou rozprašující nastřikovanou vodu a dimenzovanou tak, že čerpadlu „nestačí“. Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová. Při dosažení dolní hladiny čerpadlo vypne, hladina v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes speciální armaturu do atmosféry. Servitec dokáže snížit obsah rozpuštěných plynů v soustavě cca na 3 mg/litr. To výrazně minimalizuje škody, působené plyny v otopných soustavách.

Velice důležité je to, že Servitecem můžeme soustavu již plnit a odstranit tak asi 80 % obsahu dusíku a kyslíku, obsaženého v povrchové vodě za barometrického tlaku. Rovněž všechna doplňovací voda projde tímto podtlakovým odplyněním.

Toto zařízení může spolupracovat s jakýmkoli zdrojem udržování tlaku v soustavě a je velice vhodné pro rekonstrukce soustav a pro soustavy, kde jsou problémy se zavzdušňováním. Standardní zařízení jsou do objemu soustavy 200 m3, větší soustavy řešíme individuálně.

Porovnání rozdílných systémů odplyňování

Porovnání různých systémů odplyňování při teplotě teplonosné látky do 50 °C.

Srovnání na obrázku nám jasně ukazuje, že jedině odplyňování za barometrického tlaku nebo za podtlaku je ta správná cesta v našem boji se „vzduchem“ v otopných soustavách.

Image 3

Firemní článek
Související články