+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

APTT a Zákon o ochraně ovzduší

17.08.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2012

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) má mezi svými členy i výrobce kotlů na pevná paliva. Stejně jako všichni ostatní výrobci či dodavatelé kotlů na pevná paliva, i členové asociace budou muset u svých výrobků splnit limity, které zavádí nový Zákon o ochraně ovzduší s platností pravděpodobně od 1. září 2012. S cílem získat informace o tom, jak se na nový zákon dívají výrobci, jsme se proto obrátili na vedení APTT, za které odpovídal sekretář asociace Josef Žďárský.

Image 1

Topenářství instalace:

Co z pohledu APTT považujete v novém zákoně za zásadní?

APTT:

Požadavky na spalovací zdroje (kotle) o tepelném příkonu do 300 kW na pevná paliva mají 2 části.

Podle části I. musí od 1. ledna 2014 splňovat všechny vyráběné zdroje emisní limity 3. třídy nově navrhované evropské normy pro kotle na pevná paliva EN 303–5. Členům asociace jsou tyto požadavky známy, protože byly projednávány už od roku 2009, včetně návrhu evropské normy. Všichni proto měli dostatek času k tomu, aby provedli ve vývoji a výrobě kotlů opatření k jejich splnění. V některých případech to nebylo jednoduché jak z pohledu technického řešení a technologie výroby, tak i z hlediska výrobních nákladů. Všichni členové APTT to ale chápou jako nutnou daň pro zlepšení životního prostředí.

V části II., platné od 1. ledna 2018, jsou emisní limity 4. třídy EN 303–5, které jsou několikanásobně nižší. S jejich splněním nebudou mít problémy špičkové zplyňovací kotle na dřevo, které tyto limity převážně plní už v současné době. Velmi těžké to budou mít roštové kotle na uhlí, mezi nimiž mají výjimečně šanci na přežití pouze kotle využívající nejnovější poznatky o spalování uhlí, které mají dostatečně kvalifikované technické zázemí a vyspělou výrobní technologii. V budoucnosti budou převažovat zřejmě automatické kotle na uhlí, z nichž některé emisní limity 4. třídy splňují již dnes.

Topenářství instalace:

Jak dlouho jste sledovali přípravu zákona a patříte mezi ty, kteří jsou neopomenutelnými účastníky připomínkového řízení?

APTT:

Jak už jsem uvedl, v asociaci jsme sledovali zpracování návrhu zákona už od roku 2009 a o situaci jsme průběžně informovali všechny naše členy. Nejsme neopomenutelným účastníkem připomínkového řízení, ale naše připomínky jsme uplatňovali přes Hospodářskou komoru ČR, která ne­opomenutelným účastníkem je. Dále jsme při připomínkování spolupracovali se zástupci MŽP a MPO.

Topenářství instalace:

Vznikly v průběhu tvorby zákona návrhy jeho znění, na které jste byli nuceni reagovat? Šlo o nevyhovující právní formulace nebo spíše problémy technického charakteru, jako jsou například emisní limity?

APTT:

Byly problémy například s formulací ustanovení zákona týkajících se kontrol kotlů a i emisních limitů. Prvotně navržené požadavky překračovaly současné technické možnosti systémů spalování hnědého uhlí a nároky byly téměř srovnatelné s vyspělou evropskou technikou. Bylo ale nutné brát v úvahu to, že nikde v Evropě se hnědé uhlí v tak malých zdrojích nespaluje a technologie jeho spalování je skutečně technicky velmi náročná. Nakonec byly převzaty hodnoty emisí 3. třídy z nově navrhované novely normy EN 303–5.

Topenářství instalace:

Nový zákon o ochraně ovzduší významně posunul chápání krbů a kamen s teplovodní vložkou směrem ke kotlům a klade na ně podobné požadavky. Je to podle vás správné a kde případně ještě vidíte technickou nerovnoprávnost?

APTT:

Je to správné, protože krbová kamna spalují dřevo a špičkové výrobky splňují emisní limity požadované zákonem. Ve srovnání s kotli mají výjimku pouze v emisních limitech uhlovodíků. Naše špičkové výrobky nemají s emisními limity podle zákona žádné problémy.

Topenářství instalace:

Co si ve výše uvedené souvislosti myslíte o zahraničních výrobcích? Budou muset někteří z nich se svými výrobky opustit český trh?

APTT:

V příhraničních oblastech, a už i na internetu, prodávají někteří polští výrobci levné uhelné kotle. Je třeba říci, že se převážně jedná o kotle konstruované na spalování drobného černého uhlí, které jsou pro spalování našeho hnědého uhlí, nebo dřeva, naprosto nevhodné, a proto budou provozovány s velmi špatnou účinností (vysoká spotřeba paliva) a s vysokými emisemi způsobenými nedokonalým spalováním. Kotle nejsou vůbec certifikovány podle normy ČSN EN 303-5, a proto nesmí být na našem trhu prodávány. Z podnětu asociace bude Česká obchodní inspekce provádět kontroly, i když to v žádném případě nenahradí kontrolní systémy zavedené v Německu a Rakousku, kde by se taková věc nemohla stát. Prodejci kotlů na pevná paliva jsou povinni prokázat certifikátem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., že kotel splňuje požadavky na emise dané tímto zákonem. Jinak se vystavují nebezpečí postihu, včetně zákazu prodeje, případně stažení výrobků z trhu. Uživatelé těchto kotlů by si měli uvědomit, že sice ušetří při pořízení kotle, ale při provozu kotle a následných kontrolách kotlů podle zákona se jim to může pořádně prodražit. Každý spotřebitel, který jakýmkoliv způsobem pořizuje nový kotel, by se měl především zajímat o to, zda má kotel certifikát pro spalování hnědého uhlí, nebo dřeva, podle toho, jaké palivo bude používat.

Topenářství instalace:

V zákoně je stanovena povinnost strpět pravidelnou kontrolu kotlů ve výkonovém rozmezí od 15 kW do 300 kW jednou za dva roky, a to i v domácnostech, kterou provedou servisní technici proškolení výrobcem. Lze proto očekávat větší zájem o proškolení i od těch, kteří nejsou „kmenovými“ servisními techniky určité dané značky, aby si rozšířili kvalifikaci. Uvažuje APTT o tom, že by potřebná školení uspořádala, a nebo školení budou organizovat jednotliví výrobci tak, jak to dělají dosud? Jistě by se daly vybrat kotle od různých výrobců, na které by šlo organizovat školení společně. Zájemci by ušetřili čas a školitelé náklady.

APTT:

Po zveřejnění zákona je možno opravdu očekávat zvýšený zájem servisních techniků o odborné školení u výrobců kotlů. O společném organizování se zatím neuvažovalo, ale tento podnět projednáme v představenstvu asociace a zvážíme jeho možnosti a výhody.

Topenářství instalace:

Zákon stanoví dvouroční období, ve kterém si budou muset provozovatelé zajistit kontrolu kotle servisním technikem. Je to podle vás dostatečné k tomu, aby se vymýtila nežádoucí praxe spalování nevhodných paliv včetně odpadů v domácnostech? Pokud není možné vynutit vstup kontrolních orgánů do soukromých objektů nepodnikajících osob, když je evidentní, že pálí odpady, co by podle vás bylo nejvhodnějším řešením?

APTT:

Dvouroční kontrola kotlů pomůže zabránit spalování nevhodných paliv a odpadů jen velmi omezeně – podle znečištění kotle. Jediným spolehlivým řešením je pozorování kouře nebo monitoring, který podle barvy kouře pozná špatné spalování a automaticky upozorní kontrolní orgán na znečišťovatele, jak je to zavedeno v některých skandinávských státech. Nebo používání automatických kotlů na uhlí, které neumožňují spalování nevhodných paliv a ani spalování odpadů. Všichni bychom si měli uvědomit, že bezohlední šetřílkové, kteří spalují všechno, co shoří, obtěžují naše životní prostředí a ničí naše zdraví. A podle toho bychom se k nim měli chovat.

Topenářství instalace:

Děkujeme za rozhovor.